The 10 references in paper Ковалевська (2016) “ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ДОВКІЛЛЯ ЖИТОМИРЩИНИ // Еcological security of environment in Zhytomyr region” / spz:ztu:ven:66399

1
Bezpeka regioniv Ukrai'ny i strategija i'i' garantuvannja (2008), red. Danylyshyn, B.M., Naukova dumka, Kyi'v, 391 р.
(check this in PDF content)
2
Danylyshyn, B.M., Kovtun V.V. and Stepanenko, A.B. (2004), Naukovi osnovy prognozuvannja pryrodno-tehnogennoi' (ekologichnoi') bezpeky, Leks Dim, Kyi'v, 552 р.
(check this in PDF content)
3
Doroguntsov, S.І., Ral'chuk, O.M. and Fedorishcheva, A.M. (2004) „Bezpeka rozvitku і bezpeka stabіl'nostі − vіdpovіd' na vyklyky globalіzatsіi'”, Rada po vyvchenniu produktivnykh sil Ukrai'ny HAH Ukraїny, Tovaristvo «Znannya» Ukrai'ni, Kiev, 39 р.
(check this in PDF content)
4
Sytnyk, G.P. (2004), Derzhavne upravlіnnya natsіonal'noyu bezpekoyu Ukrai'ni, Nats. akad. derzh. upr. pri Prezidentovі Ukrai'ni, Kyi'v, 407 р.
(check this in PDF content)
5
Chukhray, N.І. (2010), „Problemi zabezpechennya naukovo-tekhnologіchnoі' bezpeky Ukraі'ni v umovakh globalizatsіi' ta еуvroіntegratsіi'”, Sotsial'no-ekonomicheskoe razvitie Ukrainy i ee regionov: problemy nauki i praktiki, Kharkіv, 344 р.
(check this in PDF content)
6
Kramarenko, Yu.M., Kurta, Є.O. and Sirovoy, O.V. (2010), Ekonomіchna bezpeka, Zaporіz. nats. tekhn. un-t, Zaporіzhzhya, 220 р.
(check this in PDF content)
7
Lіpkan, V.A. (2009), Teorіya natsіonal'noi' bezpeki, MON Ukrai'ni, KNT, Kiev, 631 р.
(check this in PDF content)
8
Dovkіllya Ukrai'ni u 2013 rotsі (2014), Derzhstat Ukrai'ni, Kiev, р. 6.
(check this in PDF content)
9
Natsіonal'na dopovіd' pro stan tekhnogennoi' ta prirodnoi' bezpeki v Ukrai'nі u 2013 rotsі” (2010), Mіnіsterstvo nadzvichaynikh situatsіy Ukrai'ni, available at: http: // www.mns.gov.ua/content/nasdopov 2010.html
(check this in PDF content)
10
Stan dovkіllya v Ukrai'nі: іnformatsіyno-analіtichniy oglyad” (2013), Mіnіsterstvo ekologіi' ta pryrodnykh resursіv Ukrai'ni, Kiev, 37 р. КОВАЛЕВСЬКА Ірина Миколаївна – кандидат економічних наук, асистент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування Житомирського національного агроекологічного
(check this in PDF content)