The 18 references in paper Денисюк (2016) “МАКСИМІЗАЦІЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ // Maximization of enterprise’s value as a result of effective human resource management” / spz:ztu:ven:66393

1
Ammari, A.O. (2012), „Klasyfikacija stejkholderiv na osnovi vzajemnyh ochikuvan'”, Aktual'ni problemy ekonomiky, No 8, рр. 150–155.
(check this in PDF content)
2
Balabanova, L.V. and Sardak, O.V. (2011), Upravlinnja personalom, Centr navch. literatury, Kyі'v, 468 р.
(check this in PDF content)
3
Bisvas, P.Ch. (2008), «Upravlinnja personalom na inozemnyh pidpryjemstva v Ukrai'ni», Marketyng v Ukrai'ni, No 3, рр. 36–39.
(check this in PDF content)
4
Brezic'ka, O.V. «Upravlinnja vartistju: faktory formuvannja pidpryjemstva», available at: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/viewFile/346/335
(check this in PDF content)
5
Galushko, V.P. and Mishhenko, I.A. (2007), «Suchasni metody navchannja v systemi pidgotovky kerivnyh kadriv», Mizhnarodnyj zbirnyk naukovyh prac', No 1 (13), рр. 6–12.
(check this in PDF content)
6
Davydov, O.I. (2014), «Vartist' pidpryjemstva jak ekonomichna kategorija», Aktual'ni problemy ekonomiky, No 5 (155), рр. 8–19.
(check this in PDF content)
7
Yvashkovskaja, Y.V. (2010), Systema yntegryrovannogo upravlenyja stoymost'ju kompanyy : Author’s abstract FGOBUVPO «Fynansovuj unyversytet pry Pravytel'stve Rossyjskoj Federacyy», Moskva, 50 р.
(check this in PDF content)
8
Kaparulina, M.S. (2007), «Maksymizacija vartosti pidpryjemstva jak kryterij efektyvnosti jogo funkcionuvannja», Strategichni priorytety, No 3(4), рр. 84–89, available at: http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/4/12-Kaparulina.pdf
(check this in PDF content)
9
Kozynec', O.O. (2014), «Problemy ta perspektyvy upravlinnja personalom na suchasnomu pidpryjemstvi», Ekonomika i upravlinnja, No 3, рр. 83–88.
(check this in PDF content)
10
Kostуrko, R., Tertуchnaja N. and Shevchuk, V. (2008)? Kompleksnaja ocenka stoymosty predpryjatyja, pod obshh. red. Chumachenko, N.G., Faktor, Khar'kov, 278 р.
(check this in PDF content)
11
Kramarenko, G.O. and Chorna, O.Je. (2009), Finansovyj menedzhment, 2nd ed., Centr navch. literatury, Kiev, 520 р.
(check this in PDF content)
12
Krushel'nyc'ka, O.V. and Mel'nychuk, D.P. (2003) Upravlinnja personalom, Kondor, Kiev, 296 р.
(check this in PDF content)
13
Lagovs'ka, O.A. (2013), «Ocinka vartosti pidpryjemstva na osnovi pokaznyka ekonomichnoi' danoi' vartosti: novyj pidhid cherez pryzmu teorii' zacikavlenyh osib», Visnyk ZhDTU, No 2 (64), рр. 98–106.
(check this in PDF content)
14
Levchak, I.Ja. (2014), «Vartist' pidpryjemstva jak kryterij efektyvnosti upravlinnja», Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo universytetu, No 1 (42), рр. 104–108.
(check this in PDF content)
15
Lytvak, B.G. (2002), Razrabotka upravlencheskogo reshenyja, Delo, Moskva, 392 р.
(check this in PDF content)
16
Posheljuzhna, L.B. (2010), «Osoblyvosti suchasnogo upravlinnja personalom na vitchyznjanyh pidpryjemstvah», Innovacijna ekonomika, No 3, рр. 163–166.
(check this in PDF content)
17
Teplova, T.V. (2007), Ynvestycyonnуe rуchagy maksymyzacyy stoymosty kompanyy. Praktyka rossyjskyh predpryjatyj, Vershyna, Moskva, 272 р.
(check this in PDF content)
18
Chumachenko, M.G. and Pankov, V.A. (2004), «Upravlinnja vartistju kompanii' na osnovi cinnisnogo pidhodu», Finansy Ukrai'ny, No 2, рр. 66–79. ДЕНИСЮ К О ле на Гри горівна – ка нд ида т еко номічни х на у к, до цен т, де кан фа к у ль т ет у е кономік и та менеджме нт у Ж итомирсько го державного те хно логічно го у ніверс ите т у.
(check this in PDF content)