The 32 references in paper Свірко (2016) “ТЕЗАУРУС БУХГАЛТЕРСЬКОЇ НАУКИ: ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ ТА СЬОГОДЕННА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ «КАЛЬКУЛЮВАННЯ» // Thesaurus of accounting science: historical path of formation and present identification of «calculation» concept” / spz:ztu:ven:66378

1
Svirko, S.V. (1998), Oblik vytrat i kal'kuljuvannja poslug ustanov social'no-kul'turnogo kompleksu (na prykladi derzhavnyh vyshhyh navchal'nyh zakladiv): dіssertaion, Kyi'vs'kyj nacional'nyj ekonomichnyj un-t, Kiev, 191 р.
(check this in PDF content)
2
Sopko, V. and Karjev, V. (2006), „Dejaki pytannja terminologii' ta klasyfikacii' zasobiv praci”, Buhgalters'kyj oblik i audyt, No 3, рр. 11–16.
(check this in PDF content)
3
Grygoryj Adol'fovych Landau”, available at: http://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0 %B9_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1 %87_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83
(check this in PDF content)
4
Davydovych, I.Je. (2008), Upravlinnja vytratamy, Centr navch. literatury, Kiev, 320 р.
(check this in PDF content)
5
Herbert, L. (1972), The Enviroment in Govermental Accounting in the seventies, G.A.O. Review Fall.
(check this in PDF content)
6
Baxter, W.T. (1983), Accounting Roots and their Lingering Influence, Selected Papers From The Charles Waldo Haskins Accounting History Seminars, San Antonio.
(check this in PDF content)
7
Sokolov, Ja.V. (1996), Buhgaltersykj uchet: ot ystokov do nashyh dnej, Audyt, JuNYTY, Moskva, 638 р.
(check this in PDF content)
8
Palyj, V.F. (2004), „Razvіtіe metodologіі' upravlencheskogo ucheta”, Buhgalterskіj uchet, No 12, рр. 52–55.
(check this in PDF content)
9
Sadovs'ka, I.B. (2014), „Evoljucija kal'kuljacijnoi' buhgalterii'”, available at: http://sophus.at.ua/publ/2014_04_17_18_kampodilsk/sekcija_1_2014_04_17_18/evoljucija_kalkuljacij noji_bukhgalteriji/51-1-0-879
(check this in PDF content)
10
Butynec', F.F. (2001), Istorija buhgalters'kogo obliku, v 2 chastynah. Ch. II, 2-e vyd., dop. i pererob., PP «Ruta», Zhytomyr, 512 р.
(check this in PDF content)
11
Skrypnyk, M.I. „Rozvytok kal'kuljuvannja ta jogo znachennja v gospodars'komu procesi”, available at: http://eztuir.ztu.edu.ua/1894/1/21.pdf
(check this in PDF content)
12
Bojko, S.V. (2001), „Genezys kal'kuljacii'”, Naukovyj zhurnal «Visnyk Zhytomyrs'kogo inzhenernotehnologichnogo instytutu. Ekonomichni nauky», ZhITI, Zhytomyr, No 17. – рр. 22–27.
(check this in PDF content)
13
Ron'ony, K. (1893), „Sel'skohozjajstvennoe schetovodstvo”, Schetovodstvo. Zhurnal kommercheskyh y fynansovуh znanyj, No 22.
(check this in PDF content)
14
Kursel'-Senel', Zh.G. (1860), Rukovodstvo k teoretycheskomu y praktycheskomu yzuchenyju predpryjatyj promуshlennуh, torgovуh y zemledel'cheskyh, russkyj perevod Veshnjakova, V., SPb.
(check this in PDF content)
15
Kogda v Rossyy nachal upotrebljat'sja termyn «kal'kuljacyja»?”, available at: http://accountology.ucoz.ru/blog/kogda_v_rossii_nachal_upotrebljatsja_termin_kalkuljacija/2014-0506-48
(check this in PDF content)
16
Gorelkyn, V.G. and Rashkovskyj, P.M. (1960), Buhgalterskyj uchet v promуshlennosty, , L'vov, available at: http://accountology.ucoz.ru/ index/raskhody/0-4634]
(check this in PDF content)
17
Palyj, V.F. (1987), Osnovу kal'kulyrovanyja, Fіnansу і statystyka, Moskva, 288 р.
(check this in PDF content)
18
Spravochnyk-slovar' buhgaltera (1995), razrab. avtor. kol. pod red. Red'ko, A.Ju., Drukar, Kiev, 178 р.
(check this in PDF content)
19
Bol'shoj buhgalterskіj slovar' (1999), pod. red. Azrіlіjana, A.N., Іnstіtut novoj еkonomіkі, Moskva, 574 р.
(check this in PDF content)
20
Kaverin, Ju.V. and Gura, N.O. (1999), Tlumachnyj slovnyk buhgalters'koi' ta audytors'koi' terminologii', Ukrai'ns'ka knyga, Kiev, 64 р.
(check this in PDF content)
21
Buhgalters'kyj slovnyk (2001), za red. prof. Butyncja, F.F., PP «Ruta», Zhytomyr, 224 р.
(check this in PDF content)
22
Zagorodnij, A.G., Voznjuk, G.L. and Partyn, G.O. (2002), Oblik i audyt: terminologichnyj slovnyk, Centr Jevropy, L'viv, 671 р.
(check this in PDF content)
23
Velykyj slovnyk buhgaltera (2005), uklad. Kuznjecov V., Myhajlenko O., 2-e vyd. pererob. i dop., Faktor, Kharkov, 532 р.
(check this in PDF content)
24
Gordijenko, K.D. (2007), Ekonomichnyj tlumachnyj slovnyk. Ponjatijna baza zakonodavstva Ukrai'ny u sferi ekonomiky, vyd. 2-e, pererob. i dop., KNT, Kiev, 360 р.
(check this in PDF content)
25
Osovs'ka, T.V., Jushkevych, O.O. and Zavads'kyj, J.S. (2007), Ekonomichnyj slovnyk, Kondor, Kiev, 358 р.
(check this in PDF content)
26
Medvedev, M.Ju. (2007), Buhgalterskyj slovar', TK Velby, Prospekt, Moskva, 488 р.
(check this in PDF content)
27
Skrypnyk, M.I. (2009), „Proces kal'kuljuvannja: vyznachennja ponjat'”, Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu, Vyp. 3 (15), vidp. red. d.e.n., prof. Butynec', F.F., ZhDTU, Zhytomyr, 376 р.
(check this in PDF content)
28
Mazurkevych, N.V. and Bojko, S.V. (2001), „Problemy definicij kal'kuljacii' ta kal'kuljuvannja”, Visnyk ZITI, Ekonomichni nauky, ZІTI, Zhytomyr, No 18, рр. 58–64.
(check this in PDF content)
29
Bojko, S.V. (2005), Kal'kulyrovanye: modelyrovanye organyzacyy y metodyk, ChP «Ruta», Zhytomyr, рр. 150–182.
(check this in PDF content)
30
Symonenko, L. (2001), „Ukrai'ns'ka naukova terminologija: stan ta perspektyvy rozvytku”, Ukrai'ns'ka terminologija i suchasnist', vidp. red. Symonenko, L.O., NAN Ukrai'ny, Kyi'vs'kyj nac. ekon. un-t., In-t ukr. movy, Kiev, Vyp. IV, рр. 3–8.
(check this in PDF content)
31
Svirko, S.V. (2001), „Dejaki pytannja suchasnoi' ukrai'ns'koi' ekonomichnoi' terminologii'„, Problemy formuvannja rynkovoi' ekonomiky, Vyp. 9, KNEU, Kiev, рр. 463–473.
(check this in PDF content)
32
Kuz'mins'kyj, Ju.A. and Svirko, S.V. (2012), „Stan ta problemy naukovyh doslidzhen' za special'nistju «Buhgalters'kіі' oblik, analiz ta audyt»”, Nezalezhnyj audytor, Vyp. 1 (3), рр. 1–5. СВІРКО Світлана Володимирівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу ДВНЗ «Київський національний економічний
(check this in PDF content)