The 38 references in paper Плахтій (2016) “ОБ’ЄКТИ ЯКІСНОГО ПІДХОДУ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ // Оbjects of qualitative approach in accounting” / spz:ztu:ven:66365

1
Bud'ko, O.V. (2013), „Shljahy zabezpechennja jakosti oblikovoi' informacii'”, Ekonomichnyj analiz, T. 14, No 2, рр. 183–187.
(check this in PDF content)
2
Glushhenko, A.V. (2010), „Povуshenye kachestva ynformacyy na osnove vnutrennej standartyzacyy uchetnogo processa yntegryrovannуh formyrovanyj holdyngovogo typa”, Vestnyk VolGU, Еkonomyka. Еkologyja, Vуp. No 1 (16), Yzdatel'stvo VolGU, Volgograd, рр. 136–144.
(check this in PDF content)
3
Jershova, N.Ju. (2014), „Jakist' oblikovoi' informacii': metodychnyj pidhid do ocinjuvannja”, Aktual'ni problemy ekonomiky, No 8 (158), рр. 368–374.
(check this in PDF content)
4
Zakon Ukrai'ny «Pro buhgalters'kyj oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrai'ni»” (1999), Vidomosti Verhovnoi' Rady, No 40, 365 р.
(check this in PDF content)
5
Ivashhenko, K.O. (2013), „Oblikovyj informacijnyj resurs sub'jektiv vodogospodars'kogo kompleksu”, Naukovi zapysky, Ekonomika, Vyp. 22, рр. 106–109.
(check this in PDF content)
6
Kamins'ka, T.G. (2015), „Vplyv obiznanosti upravlins'kogo ta oblikovogo personalu na jakist' oblikovoi' informacii'”, Rozvytok buhgalters'kogo obliku: teorija, profesija, mizhpredmetni zv’jazky, IH Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (26 ljutogo 2015 r.; m. Kyi'v), NNC «IAE», Kiev, рр. 406–408.
(check this in PDF content)
7
Korabel'nykova, L.S. (2012), „Ocenka kachestva uchetnoj іnformacіі'”, Vestnyk NGUЕU, No 1, рр. 291–297.
(check this in PDF content)
8
Kramarovskyj, L.M. and Maksymova, V.F. (1990), Ocenka kachestva buhgalterskogo ucheta na predpryjatyjah, Fynansу і statystyka, Moskva, 191 р.
(check this in PDF content)
9
Kuznecova, L.N. (2011), „Benchmarkіng kak іnstrument povуshenyja kachestva uchetnoanalytycheskoj іnformacіі'”, Vestnyk Adуgejskogo gosudarstvennogo unyversyteta, Еkonomyka, Vуp. No 2, рр. 1–9.
(check this in PDF content)
10
Kuznecova, S.A. (2007), Buhgalters'kyj oblik v systemi formuvannja upravlins'koi' informacii': metodologija ta praktyka, Tavrijs'kyj derzhavnyj agrotehnologichnyj universytet, Melitopol', 297 р.
(check this in PDF content)
11
Levyc'ka, S.O. and Ivashhenko, K.O. (2013), „Oblikovyj informacijnyj resurs: teoretychnyj aspekt”, Zymovi chytannja, prysvjacheni vydatnym vchenym v galuzi buhgalters'kogo obliku, analizu i kontrolju, ZhDTU, Zhytomyr, рр. 65–68.
(check this in PDF content)
12
Maljavko, A.B. (2009), „Obespechenye kachestva uchetnуh system”, Vestnyk NGU, Socyal'noеkonomycheskye nauky, T. 9, Vуp. 1, рр. 60–70.
(check this in PDF content)
13
Nazarenko, O.V. (2015), „Oblikova skladova reguljuvannja ta upravlinnja agrarnym zemel'nym kapitalom”, Rozvytok buhgalters'kogo obliku: teorija, profesija, mizhpredmetni zv’jazky, IH Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (26 ljutogo 2015 r.; m. Kyi'v), NNC «IAE», Kiev, рр. 308–311.
(check this in PDF content)
14
Nasakyna, L.A. (2011) „Pokazatelі ocenky vуpolnenyja prіncіpov formіrovanіja uchetnoanalytycheskoj іnformacіі' buhgalterskoj upravlencheskoj otchetnosty, Vestnyk volzhskogo unіversіteta іm. V.N. Tatyshheva, Vуp. No 24, available at: http://cyberleninka.ru/article/n/pokazateli-otsenkivypolneniya-printsipov-formirovaniya-uchetno-analiticheskoy-informatsii-buhgalterskoyupravlencheskoy
(check this in PDF content)
15
Poplauhyna, T.D. (2011), „Kachestvo uchetno-analytycheskoj іnformacіі' kak nauchnaja kategorіja”, Aktual'nуe voprosу еkonomіkі і upravlenіja (Moskva, aprel' 2011), T. I, RYOR, Moskva, рр. 202–205.
(check this in PDF content)
16
Pravdjuk, N.L. (2009), „Unifikacija oblikovyh system ta i'h uzagal'nennja u zvitnosti”, Ekonomichni nauky, Oblik i finansy, Vyp. 6(1), рр. 88–93.
(check this in PDF content)
17
Prodanchuk, M.A. (2014), „Produkt buhgalters'kogo obliku u systemi pryjnjattja upravlins'kyh rishen'”, Efektyvna ekonomika, No 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3203
(check this in PDF content)
18
Prodanchuk, M.A. (2015), „Teoretyko-metodologichni zasady formuvannja produktu buhgalters'kogo obliku”, Oblik i finansy, No 3 (69), рр. 41–48.
(check this in PDF content)
19
Sadovs'ka, I.B. and Nagirs'ka, K.Je. (2015), „Kryterii' ocinky jakosti upravlins'koi' zvitnosti”, Global'ni ta nacional'ni problemy ekonomiky, Vyp. 3, рр. 899–904.
(check this in PDF content)
20
Slobodnjak, Y.A. (2011), Systema uchetno-analіtіcheskoj іnformacіі' buhgalterskoj upravlencheskoj otchetnostі kommercheskoj organіzacіі', BGUЕP, Yrkutsk, 261 р.
(check this in PDF content)
21
Sokolova, E.S. (2010), Kachestvo uchеtnoj іnformacіі': teorіja і praktіka ocenkі, MЕSY, Moskva, 304 р.
(check this in PDF content)
22
Solonenko, A.A. (2014) Edіnaja uchetnaja sіstema gruppу vzaіmosvjazannуh organіzacіj: Author’s abstract, Nyzhnyj Novgorod, 44 p.
(check this in PDF content)
23
Ten, V.V., Gerasymov, B.Y. and Dokukyn A.V. (2002) Еkonomycheskye kategoryy kachestva aktyvov kommercheskogo banka, Tamb. gos. tehn. un-ta, Tambov, 104 р.
(check this in PDF content)
24
Harchenko, O.N. and Turovec, A.A. (2015), Formyrovanye systemу buhgalterskogo ucheta na malуh predpryjatyjah, Prospekt, 166 р.
(check this in PDF content)
25
Sheverja, Ja.V. (2014), „Reguljuvannja ta jakist' finansovoi' zvitnosti v Ukrai'ni”, Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu, No 1 (28), рр. 302–318.
(check this in PDF content)
26
Shylova, L.F. (2010), Metodologiya formirovaniya i instrumentariy bukhgalterskoy otchetnosti: Author’s abstract, Joshkar-Ola, 38 p.
(check this in PDF content)
27
Shor, Y.M. and Maljavko, A.B. (2005), „Aspektу kachestva v mnogocelevуh systemah”, Vestnyk VolGU, Seryja 3, Vуp. 9, рр. 71–79.
(check this in PDF content)
28
Shhyrs'ka, A.Ju. (2013), „Sukupnist' harakterystyk jakosti oblikovoi' informacii' dlja upravlinnja pidpryjemstvom”, Buhgalters'kyj oblik, ekonomichnyj analiz ta kontrol' v umovah formuvannja i rozvytku suchasnyh koncepcij upravlinnja : Tezy vystupiv HII Mizhnar. naukovoi' konferencii' ZhDTU, рр. 182–184.
(check this in PDF content)
29
Aboody, D., Hughes J. and Liu J. (2005), „Earnings quality, insider trading, and cost of capital”, Journal of Accounting Research, Vol. 43, No 5, рр. 651–673.
(check this in PDF content)
30
Bhattacharyya, A.K. (2012), Financial accounting for business managers, PHI Learning Pvt.–Ltd., 772 p.
(check this in PDF content)
31
Biddle, G.C., Hilary, G. and Verdi, R.S. (2009), „How Does Financial Reporting Quality Relate to Investment Efficiency?”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 48, Issues 2–3, рр. 112–131.
(check this in PDF content)
32
Dechow, P. and Dichev, I. (2002), „The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors”, The Accounting Review, Vol. 77, No 1, рр. 35–59.
(check this in PDF content)
33
Hellstrom, K. (2009), Financial Accounting Quality in a European Transition Economy. The Case of the Czech Republic: dissertation, Stockholm School of Economics, 393 p.
(check this in PDF content)
34
Leitner, S. (2012), Information Quality and Management Accounting A Simulation Analysis of Biases in Costing Systems, Springer-Verlag, Berlin, 187 p.
(check this in PDF content)
35
Lev, B. (1998), «On the usefulness of earnings and earnings research: lessons and directions from two decades of empirical research», Journal of Accounting Research, Vol. 27, рр. 153–192.
(check this in PDF content)
36
Statement of Financial Accounting Concepts (1978), No 1, Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises, Financial Accounting Standards Board, 18 p.
(check this in PDF content)
37
Wahlen, J., Stephen, Baginski and Mark, Bradshaw (2014), Financial Reporting, Financial Statement Analysis and Valuation, Cengage Learning, 1200 p.
(check this in PDF content)
38
Yoon, S. (2007), Accounting Quality and International Accounting Convergence, ProQuest, 106 p. ПЛАХТІЙ Тетяна Федорівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри організації обліку та звітності Вінницького національного аграрного університету. Наукові інтереси:
(check this in PDF content)