The 8 references in paper Легенчук (2016) “ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ // Problems of intangible assets commercialization accounting” / spz:ztu:ven:66350

1
Ministerstvо finansiv (2013), Polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 8 «Nematerial'ni aktyvy» (zi zminamy, vnesenymy zgidno z Nakazamy No 627 (z1242-13) vid 27.06.2013 r.).
(check this in PDF content)
2
Sadovs'ka, I.B. and Zhurakovs'ka, I.V. (2009), Oblik intelektual'nyh aktyviv sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv: teorija i praktyka, Nadstyr’ja, Luc'k, 295 р.
(check this in PDF content)
3
Slobodjanjuk, N.A. (2010), „Sovershenstvovanye upravlencheskogo ucheta nemateryal'nуh aktyvov na promуshlennуh predpryjatyjah Ukraynу”, Ekonomika promyslovosti, No 50 (2), рр. 36–44.
(check this in PDF content)
4
Sharanova, N.A. (2000), Kommercyalyzacyja yntellektual'noj sobstvennosty v sovremennуh uslovyjah: dissertation, Polytycheskaja еkonomyja, Moskva, 201 р.
(check this in PDF content)
5
Shushakova, I.K. (2015), „Osoblyvosti komercializacii' ob’jektiv intelektual'noi' vlasnosti na vitchyznjanyh pidpryjemstvah”, Finansovo-kredytna dijal'nist': problemy teorii' ta praktyky, T. 2, No 19, рр. 133–141.
(check this in PDF content)
6
Fact Sheet on «Commercialising Intellectual Property: Joint Ventures»”, available at: http://www.iprhelpdesk.eu/library/fact-sheets
(check this in PDF content)
7
Gardner, J. (2013), „CAPEX vs. OPEX? Convincing the C-Suite on Cloud Computing”, available at: http://www.logicworks.net/blog/2013/10/capex-vs-opex/
(check this in PDF content)
8
Gentle, M. (2011), „Capitalizing software development costs – waterfall, agile and cloud”, available at: http://itprojectfinancials.com/insights/2011/06/05/capitalizing-software-development-costs-from-sdcl-toagile ЛЕГЕНЧУК Сергій Федорович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і
(check this in PDF content)