The 26 references in paper Виговська, Виговський (2016) “МІСЦЕ ПОЗАБАЛАНСОВИХ РИЗИКІВ У СИСТЕМІ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ // Рlace of off-balance sheet risks among banking risks” / spz:ztu:ven:66343

1
Вalabanov, Y.T. (1996), Rysk-menedzhment, Fynansу i statystyka, Moskva, 192 p.
(check this in PDF content)
2
Kyrychenko, O.A., Gilenko, I.V. and Rogol', S.L. (2002), Bankivs'kyj menedzhment, za red. Kyrychenka, O.A., 3-e vyd., pererob. i dop., Znannja-Pres, Kiev, 438 р.
(check this in PDF content)
3
Bankovskye rysky (2007), pod red. d-ra еkon. nauk, prof. Lavrushyna, O.Y. i d-ra еkon. nauk, prof. Valencevoj, N.Y., KNORUS, Moskva, 232 р.
(check this in PDF content)
4
Bankovskoe delo (1992), pod red. Lavrushyna, O.Y., Bankovskyj y byrzhevoj nauch, Moskva, 428 р.
(check this in PDF content)
5
Belolypeckyj, V.G. (1998), Fynansу fyrmу, red. Merzljakov, Y.P., YNFRA-M, Moskva, 298 р.
(check this in PDF content)
6
Blank, Y.A. (2004), Fynansovуj menedzhment, 2-e izd., pererab. i dop. Эl'ga, Nyka-Centr, Kiev, 656 р.
(check this in PDF content)
7
Volkova, N.Y., Gerasymenko, R.A. and Chashko, T.A. (2003), Upravlenye bankovskoj dejatel'nost'ju, pod. red. Egorova, P.V., OOO «Jugo-Vostok, LTD», Doneck, 338 р.
(check this in PDF content)
8
Golov, S.F. (2007), Buhgalters'kyj oblik v Ukrai'ni: analiz stanu ta perspektyvy rozvytku Centr navch. li-ry, Kiev, 522 р.
(check this in PDF content)
9
Granaturov, V.M. and Shevchuk, O.B. (2000), Ryzyky pidpryjemnyc'koi' dijal'nosti: problemy analizu, Zv’jazok, Kiev, 152 р.
(check this in PDF content)
10
Granaturov, V.M. (2002), Еkonomycheskyj rysk: sushhnost', metodу yzmerenyja v puty snyzhenyja, Delo y Servys, Moskva, 140 р.
(check this in PDF content)
11
Il'i'n, V.Ju. (2010), „Suchasni aspekty antykryzovogo menedzhmentu v korporatyvnyh strukturah”, Visnyk Zakarpats'kogo nac. un-tu, No 3 (7), рр. 29–35.
(check this in PDF content)
12
Koval'chuk, O.V. (2011), „Osnovni pidhody do vyznachennja kryterii'v klasyfikacii' bankivs'kyh ryzykiv”, Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi' systemy Ukrai'ny, Vyp. 32, рр. 316–324.
(check this in PDF content)
13
Kojuda, P.M. and Kojuda, O.P. (2006), „Harakterystyka ta klasyfikacija ryzykiv”, Kommunal'noe hozjajstvo gorodov, Tehnika, Kiev, Vуp. 71, рр. 203–214.
(check this in PDF content)
14
Krychevskyj, M.L. (2012), Fynansovуe rysky, KNORUS, Moskva, 244 р.
(check this in PDF content)
15
Lysenok, O.V. (1992), „Krytychnyj analiz ta problemy klasyfikacii' bankivs'kyh ryzykiv”, Formuvannja rynkovoi' ekonomiky, Vyp. 15, vidp. red. Bjeljajev, O.O., KNEU, Kiev, рр. 241–249.
(check this in PDF content)
16
Lytvynchuk, I.V. (2006), Oblik na pozabalansovyh rahunkah: problemy teorii' ta praktyky: dissertation, Kiev, 238 р.
(check this in PDF content)
17
Postanova Pravlinnja Nacional'nogo banku Ukrai'ny vid 15.03.2004 No 10, „Metodychni vkazivky z inspektuvannja bankiv «Systema ocinky ryzykiv»”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04
(check this in PDF content)
18
Moskvyn, V.A. (2004), Upravlenye ryskamy pry realyzacyy ynvestycyonnуh proektov: Rekomendacyy dlja predpryjatyj y kommercheskyh bankov, Fynansу і statystyka, Moskva, 352 р.
(check this in PDF content)
19
Prymostka, L.O. (2004), Finansovyj menedzhment u banku, 2-ge vyd., dop. i pererob., KNEU, Kiev, 468 р.
(check this in PDF content)
20
Pushkar', M.S. (1982), Zabalansovуj uchet. Praktycheskoe rukovodstvo, Fynansу і statystyka, Moskva, 48 р.
(check this in PDF content)
21
Vitlins'kyj, V.V. and Skic'ko, V.I. (2007), „Ryzyky v sferi komercijnogo kredytuvannja”, Modeljuvannja ta informacijni systemy v ekonomici, KNEU, Kiev, Vyp. 76, рр. 199–208.
(check this in PDF content)
22
Starostina, A.O. and Kravchenko, V.A. (2004), Ryzyk-menedzhment: teorija ta praktyka, IVC «Vydavnyctvo Politehnika», Kiev, 200 р.
(check this in PDF content)
23
Tepman, L.N. and Еryashvyly, N.D. (2012), Upravlenye ryskamy v uslovyjah fynansovogo kryzysa, JuNYTY-DANA, Moskva, 295 р.
(check this in PDF content)
24
Poljak, G.B., Akodys, Y.A. and Kraev T.A. (1997), Fynansovуj menedzhment, Fynansу, JuNYTY, Moskva, 518 р.
(check this in PDF content)
25
Finansovyj menedzhment (2002), za red. prof. Kirejceva, G.G., CUL, Kiev, 496 р.
(check this in PDF content)
26
Hmelenko, O.V. and Vovk, V.Ja. (2004), Kredytuvannja i kontrol', VD «INZhEK», Harkiv, 240 р. ВИГОВСЬК А Ната лія Георгіївна – доктор економічни х на у к, професор, професор кафедри фіна нсів і креди т у Жи томирського держав ного тех нологічного у ні верситет у. На уков і ін тереси:
(check this in PDF content)