The 8 references in paper Падерин, Полевая (2011) “ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ // Operational planning at an industrial enterprise under present-day conditions” / spz:ztu:ven:64377

1
Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покрапивного. – Вид. 3-тє, без змін – К.: КНЕУ, 2006. – 528 с.
(check this in PDF content)
2
Тарасюк Г.М. Планова діяльність як системний процес управління підприємством. – Монографія. – Житомир: Житомирський державний технологічний університет, 2006. – 469 с.
(check this in PDF content)
3
Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – Вид. 2- ге, до-повн. і переробл. – К.: Атіка, 2007. – 528 с.
(check this in PDF content)
4
Планування діяльності підприємства: Навч. посіб./За заг. ред.. В.Є. Москалюка. – К. КНЕУ, 2005. – 384 с.
(check this in PDF content)
5
Царев Р.В. Внутрифирменное планирование. – СПб.6 Питер, 2002. – 496 с.
(check this in PDF content)
6
Падерин И.Д. Совершенствование планирования деятельности современного промышленного предприятия: Монография. – Днепропетровск: ДГФА, 2009. – 162 с.
(check this in PDF content)
7
Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства: Підручник. – К.: Скарби, 2002. – 336 с.
(check this in PDF content)
8
Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Семенов О.М. та ін. Економіка підприємства: Підручник / За аг ред.. Й.М. Петровича. – Львів: Новий світ – 2000, 2004. – 680 с. ПАДЕР
(check this in PDF content)