The 10 references in paper Выговская, Грабчук, Зеленина (2015) “УЧЕТНОЕ ОТРАЖЕНИЕ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА // Accounting reflection companies in the financial crisis” / spz:ztu:ven:51233

1
Грачова Р. Відчуй себе інвестором. Купи вексель. Або облігацію. Чи хоча б гроші позич / Р.Грачова // Дебет–Кредит. – 2002. – No 4. – С. 16.
(check this in PDF content)
2
Грачова Р. Фактор ризику / Р.Грачова // Дебет-Кредит. − 2004.− No 33–34. − С. 11–12.
(check this in PDF content)
3
Котенко Л.М. Удосконалення обліку облігацій / Л.М. Котенко, О.О. Нестеренко // Економічні науки / Cер.: Облік і фінанси. – 2012. – Вип. 9 (2). – С. 159–167. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2012_9(2)__24.pdf.
(check this in PDF content)
4
Марченко В. Облігації підприємств: облік у емітента / В.Марченко // Дебет-Кредит. − No 47. − 2006. – С. 28–30.
(check this in PDF content)
5
Миронов Д. Облігації на підприємстві: головне / Д.Миронов, К.Єрохін // Дебет-Кредит. − 2004. − No 40. − С. 33–34.
(check this in PDF content)
6
Орлов І.В. Облік і контроль операцій з цінними паперами: теорія, методика, практика : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.06.04 / І.В. Орлов ; Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки» УААН. − К., 2005. − 22 с.
(check this in PDF content)
7
Орлов М. Кредитування: що треба знати підприємцям : практичний посібник / М.Орлов, С.Середа. − Центр комерційного права, 2004. – 95 с.
(check this in PDF content)
8
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» ; чинний від 2001-1130. – Міністерство фінансів України. – No 559.
(check this in PDF content)
9
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України. – Офіц. вид. – К. : Верховна Рада України, 1999. – No 40.
(check this in PDF content)
10
Про цінні папери та фондовий ринок No 2393-VI (2393-17) від 2010-07-01 р. : Закон України ; нормативний документ Міністерства фінансів України. ВЫГОВСКАЯ Ирина Николаевна – кандидат экономиче ских наук, доцент, доцент кафедры учета и аудита Житомирского го сударственного университета. На
(check this in PDF content)