The 26 references in paper Kotowska, Martyniuk (2015) “REPORTING OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SMES SECTOR IN POLAND” / spz:ztu:ven:50136

1
Drucker P. Myśli przewodnie Druckera / Р.Drucker. – Warszawa : MT Biznes, 2002.
(check this in PDF content)
2
Gabrusewicz T. Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego / Т.Gabrusewicz. – Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2010.
(check this in PDF content)
3
Marcinkowska M. Raport roczny z działań i wyników przedsiębiorstwa / М.Marcinkowska. – Krakоw : Oficyna Ekonomiczna, 2004.
(check this in PDF content)
4
Niedziółka D.A. Relacje inwestorskie / Р.А. Niedziółka. – Warszawa : PWN, 2008.
(check this in PDF content)
5
Obój K. Strategia przedsiębiorstwa / K.Obój. – Warszawa : PWE, 1999.
(check this in PDF content)
6
Roszkowska P. Rewolucja w raportowaniu biznesowym / Р.Roszkowska. – Warszawa : Difin, 2011.
(check this in PDF content)
7
Rybak M. Etyka Menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / М.Rybak. – Warszawa : PWN, 2004.
(check this in PDF content)
8
Szymański W. Czy globalizacja musi być irracjonalna? / W.Szymański. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2007.
(check this in PDF content)
9
Świderska G.K. ABC rachunkowości dla menedżera / G.K. Świderska. – Warszawa : Difin, 2011.
(check this in PDF content)
10
Wit B. Strategy. Process. Context. An International Perspective / B. De Wit, R. Meyer. – 2-nd Ed. – International Thomson Business Press. – 1998.
(check this in PDF content)
11
Friedman M. The Social Responsibility of Business Is to Increase its Profits / М.Friedman // New York Times Magazine. – 1970.
(check this in PDF content)
12
Gierusz B. Rola rachunkowości w świetle społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR) / B.Gierusz, T.Martyniuk // Problemy współczesnej rachunkowości, Pracownicy Katedry Rachunkowości SGH (red.). – Warszawa : SGH, 2009.
(check this in PDF content)
13
Handy C. Jaki jest cel istnienia firm? / С.Handy // Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. – Harward Business Review, Helion, Gliwice, 2007.
(check this in PDF content)
14
Kaputa J. Raportowanie zrównoważonego rozwoju jako wyzwanie dla przedsiębiorstw XXI wieku / J.Kaputa [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_2_8.pdf.
(check this in PDF content)
15
CSR w oczach polskich MŚP [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hrstandard.ebinst2.vot.pl/2012/ 07/13/csr-w-oczach-polskich-msp.
(check this in PDF content)
16
Rozwadowska B. Praktyka relacji inwestorskich w polskich spоłkach giełdowych / В.Rozwadowska // Marketing i Rynek. – 2003. – No 6.
(check this in PDF content)
17
Szablewski A. Budowanie wartości i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa / А.Szablewski // Value Based Management ; red. nauk. A.Szablewski, K.Pniewski, B.Bartoszewicz. – Warszawa : Poltext, 2008.
(check this in PDF content)
18
Szawczak K. Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / K.Szawczak, T.Martyniuk // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2013. – No 314.
(check this in PDF content)
19
Data basis of Central Statistical Office of Poland [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://stat.gov.pl/en/.
(check this in PDF content)
20
Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach. Raport, MillwardBrown SMG/ KRC PwC, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 9 grudnia 2011 roku [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/ Ocena_stanu_wdrazania_ standardow_spolecznej_odpowiedzialnosci_biznesu_13022013.pdf.
(check this in PDF content)
21
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP. – Warszawa, 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.parp.gov.pl/files/74/81/626/18355.pdf.
(check this in PDF content)
22
Conceptual Assumptions for Financial Reporting [Електронний ресурс].
(check this in PDF content)
23
Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Dz. U. No 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami.
(check this in PDF content)
24
Green Paper Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, Komisja Europejska 2001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.csr-incommerce.eu/data/files/resources/717/ com_2001_0366_en.pdf.
(check this in PDF content)
25
Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.okap.org.pl/raport-spolecznejodpowiedzialnosci-aterima--pierwszy-zgodny-z-wytycznymi-gri-raport-w-sektorze-msp-wpolsce,832.html.
(check this in PDF content)
26
Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://seg.org.pl/pl/ odpowiedzialnybiznespl-raportowanie-csr-w-polsce-2013-wyniki-badania-csrinfo. КОТОВСЬКА Беата – магістр, асистент кафедри бухгалтерського обліку факул ьтету управління Гданського університету (Польща). На
(check this in PDF content)