The 10 references in paper Науменко, Ростовская (2015) “УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА // Cost management at the crop production enterprises” / spz:ztu:ven:45936

1
Ростовська Г.В. Витрати: економічна сутність та напрямки дослідження / Г.В. Ростовська // Донецьк : Вісник Донецького університету. – Серія В. Економіка і право. – 2009. – No2. – С. 268-273.
(check this in PDF content)
2
Козаченко Г.В. Управління затратами підприємства. – Монографія / Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов, Л.Ю. Хлапьонов, Г.А. Макухін. – К.: Лібра, 2007. – 320с.
(check this in PDF content)
3
Череп А.В. Управління витратами суб’єктів господарювання. Ч. 1. : Монографія / А.В. Череп. – 2-е вид., стереотип. – Х.: ВД “Інжек”, 2007. – 368с.
(check this in PDF content)
4
Грещак М.Г. Управління витратами. Навчальний посібник / М.Г. Грещак, В.М. Гордієнко, О.С. Коцюба та ін.; за заг. ред. М.Г. Грещака. – К.: КНЕУ, 2008. – 264с.
(check this in PDF content)
5
Мошковська О. А. Облік затрат і калькулювання собівартості продукції згідно вітчизняного законодавства: подальший розвиток і шляхи вдосконалення / О. А Мошковська // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – Житомир, 2009. – 3. – С.114 – 117.
(check this in PDF content)
6
Панчишина А. В. Особенности формирования затрат на производство сельскохозяйственной продукции / А. В Панчишина // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – Житомир, 2011. – 3. – С. 129 – 131.
(check this in PDF content)
7
Скрипник М.І. Розвиток калькулювання та його значення в господарському процесі / М. І Скрипник // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – Житомир, 2009. – 2. – С. 115 – 121.
(check this in PDF content)
8
Шевченко Е. Анализ материальных затрат / Е Шевченко // Бухгалтерский учет и аудит. – К.,2006. – 8. – С. 28 – 36.
(check this in PDF content)
9
Белоусова И. Проблемы учета производственных затрат и калькулирования себестоимости продукции в промышленности / И. Белоусова, Н. Чумаченко // Бухгалтерский учет и аудит. – 2009. - No4. – С. 3-10.
(check this in PDF content)
10
Економіка підприємства. Збірник практичних завдань і ситуацій: Навч. посіб. / С. Ф. Покропивний, Г. О. Невидаленко, О. С. Федонін. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2005. – 323 с. РОСТОВСКАЯ Анна Викторовна – ассистент кафедры “Экон
(check this in PDF content)