The 21 references in paper Дорошенко (2012) “СТРАТЕГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ УКРАИНЫ И СОСТОЯНИЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ // Modernization strategy of accounting in the public sector of Ukraine and its implementation condition at the present stage” / spz:ztu:ven:43364

1
Бюджетный кодекс Украины от 21.06.2001 No 2542-III [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2542-14.
(check this in PDF content)
2
Бюджетный кодекс Украины от 08.07.2010 No 2456-VI [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2456-17.
(check this in PDF content)
3
Про внесення змін до бюджетної класифікації : приказ Министерства финансов Украины от 26.12.2011 No 1738 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ MF11130.html.
(check this in PDF content)
4
Про затвердження деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі : приказ Министерства финансов Украины No 1798 от 29.12.11 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ z0120-12.
(check this in PDF content)
5
Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі : Приказ Министерства финансов Украины от 12.10.10 No 1202 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1017-10.
(check this in PDF content)
6
Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі : приказ Министерства финансов Украины от 24.12.2010 No 1629 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0087-11.
(check this in PDF content)
7
Про затвердження національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 “Вплив зімн валютних курсів” : приказ Министерства финансов Украины No 1022 от 11.08.11 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ z1040-11.
(check this in PDF content)
8
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 “Подання фінансової звітності”: приказ Министерства финансов Украины от No 1541 от 28.12.09 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/z0103-10.
(check this in PDF content)
9
Про затвердження національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 “Фінансовазвітність в умовах гіперінфляції” : приказ Министерства финансов Украины No 52 от 25.02.12 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0200-12.
(check this in PDF content)
10
Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007 – 2015 роки: постановление Кабинета министров Украини казначейской службы по контролю соблюдения от 16.01.2007 р. No 34 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/34-2007%D0%BF.
(check this in PDF content)
11
Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ: приказ Главного управления Государственного казначейства Украины от 10.12.1999 No 114 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ z0890-99.
(check this in PDF content)
12
Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів : приказ Главного управления Государственного казначейства Украины No 137 от 24.12.97 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon.nau.ua/doc/ ?code=v0137201-97.
(check this in PDF content)
13
Про затвердження Порядку проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень : приказ Министерства финансов Украины от 01.12.2011 No 1537 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1460-11
(check this in PDF content)
14
Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів: приказ Государственного казначейства Украины No 44 от 24.01.2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/z0196-12.
(check this in PDF content)
15
Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи: постановление Кабинета Министров Украины от 26.01.2011 No 59 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/59-2011%D0%BF.
(check this in PDF content)
16
Про Положення про Державну казначейську службу України: указ Президента Украины No 460/2011 от 13.04.2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/460/2011.
(check this in PDF content)
17
Про схвалення Стратегії розвитку державної статистики України на період до 2012 року : распоряжение Кабинета Министров Украины от 5.11.2008 No 1413-р [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1413-2008-%D1%80.
(check this in PDF content)
18
Сушко Н.І. Бухгалтерський облік та внутрішній аудит у державному секторі. Ч.3: Бухгалтерський облік та звітність у бюджетній сфері України / Н.І. Сушко, Л.В. Гізатуліна, О.П. Куценко. – К.: Аграрна наука, 2009. – 336 с.
(check this in PDF content)
19
Сушко Н.І. Реалізація реформи бухгалтерського обліку в державному секторі / Н.І. Сушко // Державний бухгалтер & Аудитор. – No 1. – 2011. – С. 11-17.
(check this in PDF content)
20
Чумаченко М. Г. Пошуки нових орієнтирів української економічної освіти у підготовці фахівців за обліковими спеціальностями: реалії вітчизняних потреб та досвід розвинутих країн Заходу / М.Г. Чумаченко, С.В. Свірко// Фінанси, облік і аудит: зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана . – Вип. 15. – 2010, С. 352365.
(check this in PDF content)
21
Green Brian Patric, Caplan John. Controllership: The Other Accounting Career[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.newaccountantusa.com/newsFeat/pdf/Co ntrollershipTheOtherAccountingCareer.pdf ДО
(check this in PDF content)