The 7 references in paper Сердюк (2013) “МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ // Methodical peculiarities of financial accounting and calculation of production costs of agricultural products” / spz:ztu:ven:28587

1
Бухгалтерський облік у сільському господарстві: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф.Ф. Бутинець [та ін.]; ред. Ф.Ф. Бутинець, М.М. Коцупатрий. – Житомир : ПП "РУТА", 2003. – 511 с. – (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку). – ISBN 966-8059-13-1
(check this in PDF content)
2
Бухгалтерський облік у сільському господарстві України: підручник / В.Я. Плаксієнко [и др.]; заг. ред. В.Я. Плаксієнко ; Дніпропетровський держ. аграрний ун-т. – Д. : ДДАУ, 2005. – 490 с. – ISBN 966-8309-02-2
(check this in PDF content)
3
Облікове забезпечення управління витратами у сільському господарстві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Іщенко Я.П.; ННЦ "Ін-т аграр. економіки" УААН. – К., 2010. – 21 с. : рис.
(check this in PDF content)
4
Становлення бухгалтерського обліку в сільському господарстві України (теорія, організація, практика): автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Моссаковський Валерій Борисович ; ННЦ "Ін-т аграр. економіки". – К., 2011. – 30 с. : рис., табл.
(check this in PDF content)
5
Состояние сельского хозяйства в 2012 году // http:// www.ukrstat.gov.ua.
(check this in PDF content)
6
П(С)БО 16 “Витрати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. No318 (зі змінами та доповненнями). – http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/z0027-00
(check this in PDF content)
7
Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження No 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств" 21 листопада 2007 р. за N 1303/14570 – http://zakon1.rada.gov.ua/
(check this in PDF content)