The 14 references in paper Виговська, Доманчук (2018) “Формування напрямків гармонізації інтересів основних суб’єктів страхування // Formation of directions of harmonization of interests of the basic subjects of insurance” / spz:ztu:ven:127618

1
Aleksandrova, M .M . Formuvannja ta realizatsiia interesiv holovnykh uchasnykiv strakhovykh vidnosy, available at: http ://eztuir.ztu.edu.ua/jsp ui/bitstream/123456789/402/1/110.p df
(check this in PDF content)
2
Vitkin, L.M . (2016), «Ry zy ky v sy stemakh up ravlinnja», Systemy obrobky informatsii, No. 3, available at: http ://vvv.hup s.mil.gov.ua/p eriodits-ap p /artitsle/16480
(check this in PDF content)
3
Gvozdenko, A.A. (2006), Strakhovanie: uchebnik, M ., TK Velbi, Izd-vo Prosp ekt, 464 p ., available at: http s://studfiles.net/p review/1100010/
(check this in PDF content)
4
Grazhdanskoe pravo (2005), in 3 vol., Vol. 2., 4th, p ererab. i dop ., M ., TK Velbi, Izd-vo Prosp ekt, 848 p ., available at: http ://legalp ortal.am/download/library /p 16sjl6rijcj3k5v60c1u2f1i5r3.p df
(check this in PDF content)
5
Gry njuk, O.V. (2004), Cyvil'no-pravovi aspekty majnovogo strahuvannja v Ukrai'ni, abstract of diss. k.ju.n., sp ec. 12.00.03, Ky i'v, 15 p .
(check this in PDF content)
6
Dedikov, S.V. (2010), «Funktsional'nay a teoriy a strakhovogo interesa», EZh-Yurist, No. 10, available at: http s://www.eg-online.ru/theme/law/
(check this in PDF content)
7
Verhovna Rada Ukrai'ny (1996), Zakon Ukrai'ny «Pro strahuvannja», stanom na 07 bereznja, No. 85/96-VR, zi zminamy stanom na 29 chervnja 2010, available at: http ://zakon1.rada.gov.ua
(check this in PDF content)
8
Kogdenko, N.Yu. (2007), Strakhovoi interes i smezhnye kategorii imushchestvennogo strakhovaniya v grazhdanskom prave Rossii, abstract of diss. k.y u.n., Volgograd, 27 p ., available at: http ://www.p ravoznavec.com.ua/p eriod/chap ter/64/833/30097
(check this in PDF content)
9
Pacurija, N. (2011), «Strahovyj interes: teoretychne obg'runtuvannja ta problem pravovogo zakriplennja», Visnyk Kyi'vs'kogo nacional'nogo universytetu im. T.Shevchenka, Serija Jurydychni nauky, Iss. 88, P. 31–36, available at: http ://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2011_88_10 1999
(check this in PDF content)
10
Rozporjadzhennja Nackomfinposlug (2005), «Pro zatverdzhennja Rekomendacij shhodo analizu dijal'nosti strahovy kiv», stanom na 17 bereznja, No. 3755, available at: http ://nfp .gov.ua
(check this in PDF content)
11
Semenjaka, V.V. (2003), Cyvil'no-pravove reguljuvannja strahuvannja v sferi kosmichnoi' dijal'nosti, Thesis of diss. k.ju.n., sp ec. 12.00.03, Ky i'v, 199 p.
(check this in PDF content)
12
Tkachenko, N.V. (2007), Strahuvannja, navch. p osibny k, Lira, K., 376 p .
(check this in PDF content)
13
Juldashev, R.T. (1999), Vvedenie v prodazhu strahovanija, ili kak nauchit'sja prodavat' nadezhdu, Ankil, M ., 134 p ., http ://www.insur-info.ru/dictionary /source/src7/
(check this in PDF content)
14
Pleshkova, A.P. (ed.) (1990), Jekonomicheskaja jeffektivnost' gosudarstvennogo strahovanija, N.-i fin. in-t., Finansy i statistika, M ., 175 p . Виговська Наталія Георгіївна – доктор економічних наук, професор кафедри фінансів і кредиту Житомирського державного технологічного університету.
(check this in PDF content)