The 16 references in paper Виговська (2018) “Теоретичні підходи до визначення фінансового забезпечення перевезень громадським транспортом // Theoretical approaches to determining the financial provision of public transportation” / spz:ztu:ven:127594

1
Bly znjuk, O.P., Lachkova, L.I., Osp ishhev, V.I. and others (2006), Finansy, navch. p osibny k, Znannja, K., 415 р.
(check this in PDF content)
2
Vasy ly k, O.D. (2000), Teorija finansiv, p idruchny k, NIOS, K., 416 р.
(check this in PDF content)
3
Vely chko, V.V. (2010), «Finansovo-bjudzhetne zabezp echennja funkcionuvannja transp ortnogo elementu mis'kogo komp leksu», Tehnika, Komunal'ne gospodarstvo mist, Ky i'v, Іss. 96, Р. 337–343.
(check this in PDF content)
4
Venger, V.V. (2009), Finansy, navch. Posibny k, Centr uchbovoi' literatury , K., 432 р.
(check this in PDF content)
5
Zagorodny j, A.G, Voznjuk, G.L. and Smovzhenko, T.S. (1997), Finansovyj slovnyk, Vyd-vo «Centr Jevropy», L'viv, 471 р.
(check this in PDF content)
6
Verhovna rada Ukrai'ny (2001), Zakon Ukrai'ny «Pro avtomobil'nyj transport» stanom na 5 kvitnja, No. 3493-IV, available at: http ://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2344-14/ed20170507
(check this in PDF content)
7
Verhovna rada Ukrai'ny (2004), Zakon Ukrai'ny «Pro transport» stanom na 10 ly stop ada, No. 232/94-VR.
(check this in PDF content)
8
Ky ry lenko, O.P. (2002), Finansy (teorija ta praktyka), navch. posibny k, Aston, Ternop il', 212 р.
(check this in PDF content)
9
Kravchuk, N.Ja., Gory n, V.P. and Jasenovs'ka, T.B. (2008), Finansy, Ekonomichna dumka, Ternopil', 432 р.
(check this in PDF content)
10
M oskal', O.I. (2001), Finansove zabezpechennja rozvytku agropromyslovogo vyrobnyctva regionu (na materialah Chernivec'koi' oblasti), Abstract of diss. k.e.n., spec. 08.04.01 «Finansy, groshovyj obig i kredyt», K., 16 р.
(check this in PDF content)
11
Op arin, V.M . (2002), Finansy (Zagal'na teorija), navch. p osibny k, 2nd, dop . i p ererob., KNEU, K., 240 р.
(check this in PDF content)
12
Pogrishhuk, G.B. (2005), Finansove zabezpechennja ohorony navkolyshn'ogo pryrodnogo seredovyshha, Abstract of diss. k.e.n., Ternop il', 42 р.
(check this in PDF content)
13
Slobodjany k, Ju.B. (2007), Finansovyj mehanizm funkcionuvannja pidpryjemstv pasazhyrs'kogo avtotransportu v suchasnyh umovah, monografija, Sumy , 199 р.
(check this in PDF content)
14
Tereshhenko, O.O. (2003), Finansova dijal'nist' sub'jektiv gospodarjuvannja, navch. p osibyk, KNEU, K., 554 р.
(check this in PDF content)
15
Usenko, S.V. (2001), «Ekonomіchnі asp ekti rozvitku malogo pіdp riєmnictva v Ukraїnі», Jekonomika i upravlenie, No. 6 (31), P. 16–17.16.
(check this in PDF content)
16
Jurij, S.I., Aleksejenko, L.M., Zjatkovs'kyj, I.V and Fedosov, V.M. (2008), Finansy, pidruchny k, Znannja, Ky i'v, 611 р. Виговська Олена Анатоліївна – аспірант кафедри фінансів та кредиту Житомирського державного технологічного університету. Науко
(check this in PDF content)