The 24 references in paper Міщук (2018) “Визначення безпеки підприємства: гарантійний підхід // Enterprise security definition: warranty approach” / spz:ztu:ven:127478

1
Bіlik, M .D. (2005), Fіnansoviy analіz, KNEU, Kіev, 588 р.
(check this in PDF content)
2
Bіlomіstna, І.І. and Olіynik, O.V. (2013), «Osoblivostі formuvannya teoretichnikh pіdkhodіv do viznachenny a fіnansovoi' bezpeki pіdprijemstva yak ekonomіchnoi' kategorіi'», Zbіrnik naukovikh prats, Ekonomіchnі nauki, Serіya Oblіk і fіnansi, Luts'kiy natsіonal'niy tekhnіchniy unіversitet, Iss. 10 (37), P. 1, рр.31–40.
(check this in PDF content)
3
Vasil'tsіv, T.G., Voloshin, V.І., Boykevich, O.R. and Karkavchuk, V.V. (2012), Fіnansovo-ekonomіchna bezpeka pіdprijemstv Ukrai'ni: strategіya ta mekhanіzmi zabezpechennya, monografіya, in Vasil'tsіv, T.G. (ed.), Vy davny ctvo, L'vіv, 386 р.
(check this in PDF content)
4
Galuzin, A.F. (2004), «Bezop asnost' kak p rincip i funkcija p rava», Pravo i politika, No. 11, Р. 5–6.
(check this in PDF content)
5
Gry cenko, O.I. (2010), «Zabezp echennja finansovoi' bezp eky dijal'nosti kredy tny h sp ilok», Visnyk Sums'kogo nacional'nogo agrarnogo universytetu, Vol. 2, P. 35–42.
(check this in PDF content)
6
Zajchenko, V.V. and Kovalenko, S.V. (2013), «Ekonomichna bezp eka p idp ry jemstva: sutnist' ta osnovni skladovi», Naukovi praci Kirovograds'kogo nacional'nogo tehnichnogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, Iss. 23, P. 410–414.
(check this in PDF content)
7
Zhdamirov, Je.Ju. (2010), «Sutnist' adap tacii' up ravlinnja funkcionuvannjam p idp ry jemstv», Visnyk SNAU, Serija Ekonomika ta menedzhment, Iss. 6/1, P. 93–101.
(check this in PDF content)
8
Kovalev, D. and Suhorukova, T. (1998), «Jekonomicheskaja bezop asnost' p redp rijatija», Jekonomika Ukrainy, No. 5, P. 48–52.
(check this in PDF content)
9
Shhedrina, N.V. (ed.) (2010), Konceptual'no-teoreticheskie osnovy pravovogo regulirovanija i primenenija mer bezopasnosti, monografija, Sib. feder. un-t., Krasnojarsk, SFU, 324 p .
(check this in PDF content)
10
Korchevs'ka, L.O. (2016), Metodologija synergetychnogo upravlinnja ekonomichnoju bezpekoju pidpryjemstva, monografija, Vy d-vo PP Vy shemy rs'ky j V.S., Herson, 468 p .
(check this in PDF content)
11
Kulish, A.M . (2009), «Strategija zabezp echennja nalezhnoi' ekonomichnoi' bezp eky p idp ry jemstva», Upravlinnja finansovo-ekonomichnoju bezpekoju, materialy naukovo-p rakty chnoi' konferencii', vid 28 serp nja, Vidp . za vy p . Kulish, A.M ., SumDU, Sumy , P. 15–18.
(check this in PDF content)
12
Ljashenko, O.M . (2015), Konceptualizacija upravlinnja ekonomichnoju bezpekoju pidpryjemstva, monografija, 2nd, p ererob., NISD, K., 348 p .
(check this in PDF content)
13
M ajdanny k, O.O. (2011), Konstytucijne pravo Ukrai'ny, Alerta, K., 380 p .
(check this in PDF content)
14
Petrenko, A. (1994), «Bezop asnost' v kommunikacii delovogo cheloveka», Tehnol. shk. biznesa, M ., P. 7, 8.
(check this in PDF content)
15
Pokrop y vny j, S.F. (2001), Ekonomika pidpryjemstva, pidruchnyk, in Pokrop y vnogo, S.F. (ed.), KNEU, K., 526 p .
(check this in PDF content)
16
Rekun, I.I. (2015), Transformacija systemy ekonomichnoi' bezpeky pidpryjemstv zaliznychnogo transportu, monografija, DNUZT, Vy d. Kolor-p ry nt, Dnip rop etrovs'k, 358 p .
(check this in PDF content)
17
Sy solina, N.P. (2014), Ekonomichna bezpeka pidpryjemstva, KNTU, Kirovograd, 226 p .
(check this in PDF content)
18
Slovny k ukrai'ns'koi' movy (1971), in 11 volumеs, Vol. 2.
(check this in PDF content)
19
Slovny k ukrai'ns'koi' movy (1972), in 11 volumеs, Vol. 3.
(check this in PDF content)
20
Sokolova, S.N. (2013), Fenomenologija bezopasnosti sovremennogo obshhestva, PolesGU, M insk, 183 p .
(check this in PDF content)
21
Sudakova, O.I. «Formuvannja nalezhnogo rivnja ekonomichnoi' bezp eky p idp ry jemstva», available at: http ://www.rusnauka.com/2._SND_2007/Economics/18084.doc.htm
(check this in PDF content)
22
Shemshuchenko, Ju.S. «Jury dy chna ency klop edija», available at: http ://www.leksika.com.ua/12340714/legal
(check this in PDF content)
23
Cal-Calko, Ju.S. (2002), Finansova zvitnist' pidpryjemstva ta i'i' analiz, navch. p osibny k, CUL, K., 359 p .
(check this in PDF content)
24
Gusev, V.S., Kuzin, B.I., M ednikov, M .D. and others (2001), Jekonomika i organizacija bezopasnosti hozjajstvujushhih sub#ektov, uchebnik, ID «Ocharovannyj strannik», SPb., 256 p. Міщук Євгенія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування ДВНЗ «Криворізький національний
(check this in PDF content)