The 11 references in paper Меліхова (2018) “Розробка графічної аналогової моделі формування економічної безпеки підприємства на довгостроковий період з метою визначення економічної ефективності витрат на його економічну безпеку // Graphical analog model development for the formation of economic security of enterprise in long-term period in order to determine the economic efficiency of costs for its economic security” / spz:ztu:ven:127477

1
Blank, Y.A. (2009), Upravlenye fynansovoj bezopasnost'ju predpryjatyja, 2ed, Эl'ga, K., 776 p.
(check this in PDF content)
2
Dolan, E.Dzh. and Lindsei, D. (1992), Rynok: mikroekonomicheskaya model', translate by English Lukashevicha,V. and others, іn Lisovika, B., Lukashevicha, I.V. (ed), SP «Avtokomp», SPb., 496 p.
(check this in PDF content)
3
Khaiman, D.N. (1992), Sovremennaya mikroekonomika: analiz i primenenie, translate by English, іn 2 vol., Vol. 1 , Finansy i statistika, M ., 384 р.
(check this in PDF content)
4
Saly ga, K.S. (2010), Ekonomichne obg'runtuvannja innovacijnyh proektiv, monografija, KPU, Zap orizhzhja, 404 p .
(check this in PDF content)
5
Saly ga, K.S. (2007), Efektyvnist' real'nyh investycij, monografija, GU «ZIDMU», Zaporizhzhja, 284 p.
(check this in PDF content)
6
Saly ga, K.S. «Rozrahunok p eriodu p overnennja kumuljaty vny h investy cij v innovacijni p roekty z vy robny ctva novy h zasobiv p raci», available at: http ://www.economy .nay ka.com.ua/?op =1&z=39
(check this in PDF content)
7
Saly ga, K.S. «M etodologija naukovogo doslidzhennja ekonomichnoi' efekty vnosti investy cij v innovacijni p roekty», available at: http ://www.economy .nay ka.com.ua/?op =1&z=1791
(check this in PDF content)
8
Saly ga, K.S. and Saly ga, S.Ja. «Vy znachennja p eriodu p overnennja zastosovany h investy cij v innovacijni p roekty», Nauchny e trudy DonNTU, Seriy a Ekonomicheskaya, No. 39 (2), P. 13–24.
(check this in PDF content)
9
Chernukhin, A.A. (1983), «Zadachi i nap ravleniy a sovershenstvovaniy a metodiki op redeleniy a ekonomicheskoi effektivnosti kap italovlozhenii v energetike», Energeticheskoe stroitel'stvo, No. 3, P. 52–56.
(check this in PDF content)
10
M etodika (osnovny e p olozheniy a) op redeleniy a ekonomicheskoi effektivnosti isp ol'zovaniy a v narodnom khozy aistve novoi tekhniki, izobretenii i ratsionalizatorskikh p redlozhenii» (1977), Ekon. gaz, No. 10, P. 11–15.
(check this in PDF content)
11
Tip ovay a metodika op redeleniy a ekonomicheskoi effektivnosti kap ital'ny kh vlozhenii» (1981), Ekon. gaz, No. 2, 3., P. 11–14. Меліхова Тетяна Олегівна – кандидат економічних наук; доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту Запорізької державної інженерної академії.
(check this in PDF content)