The 10 references in paper Корнійчук (2018) “Проблеми і перспективи розвитку комерційної діяльності торговельних підприємств // Issues and prospects in the development of commercial activity of trade enterprises” / spz:ztu:ven:127473

1
Ap op ij, V.V. (2009), Organizacija torgivli, 3rd, Centr uchbovoi' literatury , K., 632 р.
(check this in PDF content)
2
Bogoslavec', G.M. and Trubej, O.M. (2014), «Problemy ta p ersp ekty vy rozvy tku p idp ry jemstv op tovoi' torgivli», Naukovyj visnyk Hersons'kogo derzhavnogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, Vol. 5, Part 2. – P. 28–32.
(check this in PDF content)
3
Boltjans'ka, L.O., Andreeva, L.O. and Ly sak, O.I. (2015), Ekonomika pidpryjemstva, OLDI-PLJuS, Herson, 668 p .
(check this in PDF content)
4
Gusakovs'ka, T.O., Klochko, Ju.O. and Sikjetina, N.G. (2015), «Analiz komercijnoi' dijal'nosti torgovel'nogo p idp ry jemstva», Naukovyj visnyk Poltavs'kogo universytetu ekonomiky i torgivli, No. 1 (69), Part 2, P. 106–111.
(check this in PDF content)
5
Kry kovceva, N.O., Kazakova, O.B., Sarkisjan, L.G., Avdjejenko, L.L., Djachenko, G.A., Kurs'ka, L.S. and Saharova, O.N. (2007), Komercijna dijal'nist', Centr uchbovoi' literatury , K., 296 p .
(check this in PDF content)
6
M aslenny kov, O.Ju. and Kruchkovs'ky j, B.A. (2010), «Problemy i p ersp ekty vy rozvy tku rozdribnoi' torgivli v Ukrai'ni v umovah ry nkovy h p eretvoren'», Naukovyj visnyk NLTU Ukrai'ny, Vol. 20 (2), P. 220–225.
(check this in PDF content)
7
Pankratov, F.G. and Seregy na, T.K. (1999), Kommercheskaja dejatel'nost', YVC «Marketyng», M., 248 p.
(check this in PDF content)
8
Sy lkina, Ju.O. «Problemy ta p ersp ekty vy rozvy tku ry nku rozdribny h torgovel'ny h merezh v Ukrai'ni», Naukovyj visnyk Mizhnarodnogo gumanitarnogo universytetu, P. 152–157, available at : http ://oda.zt.gov.ua/images/golovna/strategia_rozvutky /strategia_2020.p df
(check this in PDF content)
9
Ty mchy na, A.I. (2010), «Sutnist' i rol' komercijnoi' funkcii' p idp ry jemstv u ry nkovomu seredovy shhi», Naukovyj visnyk NLTU Ukrai'ny, Vol. 20 (15), P. 297–303.
(check this in PDF content)
10
Derzhavna sluzhba staty sty ky Ukrai'ny , «Dijal'nist' sub’jektiv gospodarjuvannja», statystychnyj zbirnyk, available at: http ://www.ukrstat.gov.ua Корнійчук Ангеліна Анатоліївна – старший викладач кафедри економіки та підприємництва Житомирського державного технологічного університету.
(check this in PDF content)