The 10 references in paper Кобилинська (2018) “Статистичне оцінювання галузі рослинництва // Statistical evaluation of plant-growing branch” / spz:ztu:ven:127471

1
Rozumny j, I.A. (1996), Ekologo – ekonomichne vyvchennja ta ekologo bezpechne vykorystannja sil's'kogospodars'kyh ugid' (naukovo-metodychni ta praktychni aspekty), monografija, Ky i'v, 196 p .
(check this in PDF content)
2
Doroguncov, S.I. and others (2007), Ekoseredovyshhe i suchasnist', in 8 vol., Ekoseredovyshhe ta jevrointegracijni procesy, monografija, Ky i'v, 622 p .
(check this in PDF content)
3
Baljuk, S.A. and others (2010), Nacional'na dopovid' «Pro stan rodjuchosti g'runtiv Ukrai'ny», monografija, Ky i'v, 112 p .
(check this in PDF content)
4
Derzh. sluzhba Ukrai'ny (2017), Statystychnyj shhorichnyk Ukrai'ny 2016, stat. zbirny k, Konsul'tant, Ky i'v, 552 p .
(check this in PDF content)
5
M armoza, A.T. (2007), Statystyka sil's'kogo gospodarstva, navch. p osibny k, El'ga–N., KNT, K., 696 p .
(check this in PDF content)
6
Derzh. sluzhba Ukrai'ny (2013), Sil's'ke gospodarstvo Ukrai'ny 2012, stat. zbirny k, Konsul'tant, Ky i'v, 392 p .
(check this in PDF content)
7
Derzh. sluzhba Ukrai'ny (2017), Sil's'ke gosp odarstvo Ukrai'ny 2016, stat. zbirny k, Konsul'tant, Ky i'v, 246 p.
(check this in PDF content)
8
Derzh. sluzhba Ukrai'ny (2014), Sil's'ke gosp odarstvo Ukrai'ny 2013, stat. zbirny k, Konsul'tant, Ky i'v, 390 p.
(check this in PDF content)
9
Derzh. sluzhba Ukrai'ny (2015), Sil's'ke gosp odarstvo Ukrai'ny 2014, stat. zbirny k, Konsul'tant, Ky i'v, 379 p.
(check this in PDF content)
10
Derzh. sluzhba Ukrai'ny (2016), Sil's'ke gosp odarstvo Ukrai'ny 2015, stat. zbirny k, Konsul'tant, Ky i'v, 360 p. Кобилинська Тетяна Василівна – кандидат економічних наук, заступник начальника управління обробки даних економічної статистики Головного управління статистики у Житомирській області. Наукові інтереси: – ме
(check this in PDF content)