The 25 references in paper Свірко (2018) “Сучасний розвиток системи управління державними фінансами України: обліковий сегмент в забезпеченні інноваційно-інвестиційного вектору спрямування // Modern development of management system of public finances in Ukraine: accounting segment in providing innovation and investment direction vector” / spz:ztu:ven:127405

1
Lovins'koi', L.G. (ed.) (2013), «Buhgalters'kyj oblik i kontrol' derzhavnogo sektoru v umovah modernizacii' upravlinnja derzhavnymy finansamy», monografija, in Vol. 2, Derzh. navch.-nauk. ustanova Akad. fin. Up r., K., DNNU Akad. fin. up r., Vol. 1, Lovins'ka, L.G. and others (2013), Reformuvannja buhgalters'kogo obliku v derzhavnomu sektori vidpovidno do Mizhnarodnyh standartiv, 566 p.
(check this in PDF content)
2
Vasy lenko, V.V. (2013), «Tehnologycheskye ukladы v kontekste stremlenyja эkonomycheskyh system k ydeal'nosty», Social'no-ekonomichni problemy i derzhava, Ternop ol', Vol. 8, No. 1, pp. 65–72.
(check this in PDF content)
3
Golubka, S. (2014), «Z istorii' finansiv ukrai'ns'koi' derzhavnosti vid Ky i'vs'koi' Rusi do Get'manshhy ny», Nezalezhnyj audyto, No. 2, рр. 110–117.
(check this in PDF content)
4
Dedkov, E.P. (1983), Bjudzhetnыj uchёt, ucheb. posoby e, Fynansы statystyka, M., 1983, 232 р.
(check this in PDF content)
5
M ochernyj, S.V. and others (ed.) (2002), Ekonomichna encyklopedija, Vol. 3, Vy davnychy j centr Akademija, K., 952 p.
(check this in PDF content)
6
Jaroshenka, F.O. (ed.) (2010), Informacijne zabezpechennja upravlinnja derzhavnymy finansamy, in 2 Vol., DNNU Akad. fin. up ravlinnja, K., Jefimenko, T.I., Lovins'ka, L.G., Svirko, S.V., Levy c'ka, S.O. and others (2010), Standartyzacija bjudzhetnogo obliku jak instrument modernizacii' derzhavnyj finansiv Ukrai'ny, Vol. 1, 226 p.
(check this in PDF content)
7
Kudrjashov, V.P. (2008), Kurs finansiv, navch. p osibnyk, Znannja, K., 431 p.
(check this in PDF content)
8
M oldovan, O.O. (2011), Derzhavni finansy Ukrai'ny: dosvid ta perspektyvy reform, monografija, NISD, K., 380 p.
(check this in PDF content)
9
Op arin, V.M . (2007), Finansy. Zagal'na teorija, navch. p osibny k, 4-te vy d., KNEU, K., 240 p.
(check this in PDF content)
10
Verhovna rada Ukrai'ny (2010), «Pro zasady vnutrishn'oi' i zovnishn'oi' p olityky», Zakon Ukrai'ny, stanom na 01 ly p nja, No 2411-VI, available at: http ://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2411-17
(check this in PDF content)
11
Kabinet Ministriv Ukrai'ny (2013), «Pro zatverdzhennja Derzhavnoi' p rogramy akty vizacii' rozvy tku ekonomiky na 2013–2014 roky», stanom na 27 ljutogo, No 187, available at: http ://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/187-2013-p
(check this in PDF content)
12
Verhovna rada Ukrai'ny (1998), «Pro zatverdzhennja Strategii' integracii' Ukrai'ny do Jevrop ejs'kogo Sojuzu: Ukaz Prezy denta Ukrai'ny», stanom na 11 chervnja, No 615/98, available at: http ://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/615/98
(check this in PDF content)
13
Verhovna rada Ukrai'ny (2007), «Pro zatverdzhennja Strategii' modernizacii' sy stemy buhgalters'kogo obliku v derzhavnomu sektori na 2007–2015 roky», Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai'ny, stanom na 16 sichnja, No 34, available at: http ://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=888-2007-%F0
(check this in PDF content)
14
Verhovna rada Ukrai'ny (2000), «Pro Programu integracii' Ukrai'ny do Jevropejs'kogo Sojuzu», Ukaz Prezydentu Ukrai'ny, stanom na 14 veresnja, No 1072/2000, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0001100-00/print1360051017911272
(check this in PDF content)
15
Verhovna rada Ukrai'ny (2013), «Pro Strategiju rozvy tku sy stemy up ravlinnja derzhavny my finansamy», Rozp orjadzhennja Kabinetu M inistriv Ukrai'ny, stanom na 01 serp nja, No 774-r, available at: http ://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/774-2013-r/p rint1360051017911272
(check this in PDF content)
16
Verhovna rada Ukrai'ny (2012), «Pro shvalennja Koncepcii' rozvy tku sy stemy up ravlinnja derzhavny my finansamy», Rozp orjadzhennja Kabinet M inistriv Ukrai'ny, stanom na 03 serpnja, No 633-r, available at: http ://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/633-2012-r/p rint1360051017911272
(check this in PDF content)
17
Verhovna rada Ukrai'ny (2007), «Pro shvalennja Strategii' modernizacii' systemy up ravlinnja derzhavny my finansamy», Rozp orjadzhennja Kabinet M inistriv Ukrai'ny, stanom na 17 zhovtnja, No 888-r, available at: http ://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/888-2007-r
(check this in PDF content)
18
Verhovna rada Ukrai'ny (2017), «Pro shvalennja Strategii' reformuvannja systemy up ravlinnja derzhavny my finansamy na 2017–2020 roky», Rozp orjadzhennja KM U stanom na 08 ljutogo, No 142, available at: http ://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-r
(check this in PDF content)
19
Svirko, S.V. (2006), Buhgalters'kyj oblik v bjudzhetnyh ustanovah Ukrai'ny: metodologija i organizacija, Thesis of diss. d-ra e. nauk, sp ec. 08.06.04, Ky i'vs'ky j nacional'ny j ekonomichny j un-t im. V.Get'mana, K., 520 р.
(check this in PDF content)
20
Svirko, S.V. and Kuz'mins'ky j, B.Ju. (2015), «Derzhavni finansy Ukrai'ny : retrosp ekty vny j p ogljad kriz' oblikovy j asp ekt», Nezalezhnyj audytor, No. 12 (II), pp. 21–32.
(check this in PDF content)
21
Svirko, S.V. and Kuz'mins'kyj, B.Ju. (2015), «Derzhavni finansy Ukrai'ny: vyznachal'ni vektory , rezul'taty ta p roblemy rozvytku», Nezalezhnyj audytor, No. 13 (III), рр. 24–31.
(check this in PDF content)
22
Verhovna rada Ukrai'ny (1999), «Spil'na strategija Jevrop ejs'kogo Sojuzu shhodo Ukrai'ny», Postanova Jevrop ejs'koi' Rady, stanom na 11 grudnja, available at: http ://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_492/p rint1360051017911272
(check this in PDF content)
23
Fedosova, V.M . and Jurija, S.I. (red.) (2010), Teorija finansiv, Centr uchbovoi' literatury , K., 576 р.
(check this in PDF content)
24
Verhovna rada Ukrai'ny (1994), «Ugoda p ro p artnerstvo i sp ivrobitny ctvo mizh Ukrai'noju i Jevrop ejs'ky my Sp ivtovarystvamy ta i'h derzhavamy-chlenamy», Zakon Ukrai'ny stanom na 10 ly stop ada, No 237/94-VR, available at: http ://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_012/p rint1360051017911272
(check this in PDF content)
25
Verhovna rada Ukrai'ny (2008), Ugoda pro pozyku mizh Ukrai'noju ta Mizhnarodnym bankom rekonstrukcii' ta rozvytku, Zakon Ukrai'ny, No 591-VI, stanom na 24 veresnja, available at: http ://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996_060 Свірко Світлана Володимирівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Житомирського державного технічного
(check this in PDF content)