The 14 references in paper Кулаковська, Кулаковський (2018) “Особливості мотивації досягнення жінок-службовців органів державної влади та місцевого самоврядування // Achievement motivation features of female servants of government and local self-government bodies” / spz:ztu:ven:127390

1
Arefniya, S.V. (2015), «Profilaktyka ta psykhokorektsiya profesiynoho vyhorannya pratsivnykiv derzhavnykh orhaniv vlady (zakonodavchoyi)», Molodyy vchenyy, No. 6 (21), available at: http ://molody vcheny .in.ua/ua/archive/21/
(check this in PDF content)
2
Artemenko, N.F. and Honcharuk, N.T. (2013), «M oty vatsiy a p ersonalu u sferi derzhavnoy i sluzhby Ukray iny : p roblemy ta p ersp ekty vy», Aspekty publichnoho upravlinnya, No. 2 (2), рр. 48–54.
(check this in PDF content)
3
Artemenko, N. and Honcharuk, N. (2012), «Planuvannya kar"yernoho rozvytku derzhavnykh sluzhbovtsiv u konteksti reformuvannya derzhavnoyi sluzhby», Derzhavne upravlinnya ta mistseve samovryaduvannya, No. 4 (15), available at: http ://www.dridu.dp .ua/vidavnitstvo/2012/2012_04(15)/index.html
(check this in PDF content)
4
Hlova, I.V. and Malimon, L.Ya. (2015), «Psykholohichnyy analiz kohnityvnoho, emotsiynoho ta povedinkovoho komponentiv motyvatsiyi profesiynoyi diyal'nosti derzhavnykh sluzhbovtsiv», Orhanizatsiyna psykholohiya, Seriy a Ekonomichna psykholohiya, No. 1, рр. 96–110, available at: http ://nbuv.gov.ua/UJRN/op hep _2015_1_12
(check this in PDF content)
5
Verkhovna rada Ukray iny «Pro zaynyatist' naselennya», available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/page
(check this in PDF content)
6
Zelins'ky y , S.E. and Naumenko, R.A. (2014), «Temperament i kharakter derzhavnoho sluzhbovtsya: aspekty vymiryuvannya ta otsinyuvannya», Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya i mistsevoho samovryaduvannya, No. 2, available at: http ://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttp du_2014_2_18
(check this in PDF content)
7
Kanavets', M. (ed.) (2015), «Informatsiyne vydannya: derzhavna sluzhba v tsyfrakh», Tsentr adaptatsiyi derzhavnoyi sluzhby do standartiv Yevrop ey s'koho Soy uzu, Ky i'v, available at: http ://www.center.gov.ua
(check this in PDF content)
8
Kulakovs'kyj, T.Ju. (2009), «Osobystisna strategija formuvannja ta rozvytku zdibnostej, spryjajuchyh pidpryjemnyc'komu uspihu», T. 12, zb. nauk. prac' instytutu psyhologii' im. G.S. Kostjuka, inV.O. Moljako (ed.), Іss. 7, рр. 125–131.
(check this in PDF content)
9
M akklelland, D. (2007), Motivacija cheloveka, SPb., Piter, 672 р
(check this in PDF content)
10
M edvid', N.P. (2016), «Social'no-p sy hologichni osobly vosti atestacii' kerivny kiv sfery derzhavnogo up ravlinnja», abstract, L'viv, available at: http ://inp sy .nap s.gov.ua/files/p df/aref_medvid_(1)_1461816817.p df
(check this in PDF content)
11
Rean, A.A. (2006), Psihologija i psihodiagnostika lichnosti. Teorija, metody issledovanija, praktikum, SPb., PrajmEvroznak, 255 р.
(check this in PDF content)
12
Verkhovna rada Ukrayiny (2017), «Shhodo sytuacii' na rynku praci ta rezul'tativ dijal'nosti derzhavnoi' sluzhby zajnjatosti u sichni–zhovtni», available at: http ://www.dcz.gov.ua/statdatacatalog/document?id=401365
(check this in PDF content)
13
Adedeji, J. Ogunley e and Damilola, A. Osekita (2016), «Effect of Job Status, Gender, and Employees’ Achievement M otivation Behavior on Work Performance: a Case Study of Selected Local Government Emp loy ees in Ekiti State», European Scientific Journal, Nigeria, Nо. 12, рр. 235–248.
(check this in PDF content)
14
Collins, C. J., Hanges, P.J. and Locke, E.A. (2004), «The relationship of achievement motivation to entrep reneurial behavior: A meta-analy sis», Cornell University, ILR School site, available at: http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/articles/x/ Кулаковський Тарас Юрійович – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної
(check this in PDF content)