The 8 references in paper Колтунович (2018) “Інституціональні форми та державна підтримка інноваційно-технологічної модернізації міжгосподарських та внутрішньогосподарських споруд у зоні осушувальних меліорацій // Institutional forms and state support for innovation and technological modernization of inter-farm and farm facilities in the area of drainage land-reclamation” / spz:ztu:ven:127383

1
Staty sty chna informacia Derzhavnoi sluzhby staty sty ky Ukrainy, available at: http ://www.ukrstat.gov.ua
(check this in PDF content)
2
Golian, V.A. (2012), «Racionalizacia p ry rodokory stuvanny a v zoni osushenny a», Agrosvit, No. 12, p p . 4–11.
(check this in PDF content)
3
Khvesy k, M.A. (2014), «M odernizatsiia vodohosp odarskoi infrastruktury y ak faktor p ry skorennia sotsialnoekonomichnoho p idnesennia silsky kh tery torii», Ekonomika APK, No. 7, pp. 121–126.
(check this in PDF content)
4
Kostrychenko, V.M. (2013), «Stymuliuvannia ratsionalnoho ahrarnoho zemlekorystuvannia yak instrument zabezp echennia staloho rozvy tku», Problemy ratsionalnoho vykorystannia sotsialno-ekonomichnoho ta pryrodnoresursnoho potentsialu rehionu: finansova polityka ta investytsii, Iss. 19, No. 4, pp. 256–263.
(check this in PDF content)
5
Hlady nets, N.U. (2010), «Mekhanizm realizatsii derzhavnoi innovatsiinoi polityky v rehioni», Visnyk natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», No. 683, pp. 60–65.
(check this in PDF content)
6
Lozovitsky i, P.S. (2014), Melioratsiia gruntiv ta optymizatsiia gruntovykh protsesiv, 528 p.
(check this in PDF content)
7
Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zaborony pryvatyzatsii obiektiv inzhenernoi infrastruktury melioraty vny kh sy stem ta zemel derzhavnoi i komunalnoi vlasnosti, na y aky kh tsi obiekty roztashovani», available at: http ://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/388-viii
(check this in PDF content)
8
Zemelny i kodeks Ukrainy, available at: http ://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 Колтунович Олександр Сергійович – кандидат економічних наук Незалежний український центр правових ініціатив та експертиз «Правова держава». Наукові інтереси:
(check this in PDF content)