The 13 references in paper Лисичко (2018) “Розвиток методики економічного аналізу ефективності рентних відносин у лісовому господарстві // Development of economic analysis method of the efficiency of rent relations in forestry” / spz:ztu:ven:127342

1
Vovchuk, T.I. (2009), Oblikovo-analitychne zabezpechennja upravlinnja formuvannjam i vykorystannjam lisovykh biolohichnykh aktyviv, Abstract of diss. k.e.n, sp ec. 08.00.09, NUBIP, Ky iv, 20 p.
(check this in PDF content)
2
Volkonskij, V.A., Kuzovkin, A.I. and M udrecov, A.F. (2004), «Prirodnaja renta rossijskoj nefti», Neft' Rossii, No. 7, P. 98–107.
(check this in PDF content)
3
Vrublevs'ka, O.V. (2007), «Lisova renta: vy luchennia j rozp odil», Natsional'nyj lisotekhnichnyj universytet Ukrainy: zb. nauk.-tekh. p rats', No. 17.2, P. 11–17.
(check this in PDF content)
4
Holub, O.A. and Antonenko, I.Ya. (2003), «Analiz vtrat lisovy kh resursiv Ukrainy», Produktyvni syly i rehional'na ekonomika: zb. nauk. p rats', RVPS Ukrainy NAN Ukrainy, Р. 2., Ky iv, P. 10–14.
(check this in PDF content)
5
Hurovs'ka, T.V. (2011), «Teoriia renty: istoriia ta suchasnist'», Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, No. 6, Vol. 1, P. 7–11.
(check this in PDF content)
6
Dvoriashy na, N.S. (2005), «Analiz suchasnoho stanu lisovy kh resursiv u konteksti staloho rozvy tku», Naukovyj visnyk, No. 15.1, P. 216–221.
(check this in PDF content)
7
Ly tsur, I.M . (2012), «M etody chni p idkhody do ekonomichnoi otsinky lisovy kh resursiv», Ekonomika pryrodokorystuvannia i okhorony dovkillia, P. 49–56.
(check this in PDF content)
8
Osadcha, T.S. (2016), Bukhhalters'kyj oblik ta analiz renty: teoriia i metodolohija, Abstract of diss. k.e.n, sp ec. 08.00.09, Zhy tomy r, 406 p .
(check this in PDF content)
9
Puncukova, S.D. «Formirovanie lesnoj renty regiona v uslovijah jekologicheskih», available at: http s://cy berleninka.ru/article/n/formirovanie-lesnoy-renty-regiona-v-usloviy ah-ekologicheskih-o gr anich eniy
(check this in PDF content)
10
Razovskij, Ju.V. (1995), «Gornaja i drugie vidy rent (klassifikacija)», Gornyj informacionno-analiticheskij bjulleten', n.-tehn. zhurnal, No. 2, Р. 115–119.
(check this in PDF content)
11
Furdy chko, O.I. (2012), «Ekologo-ekonomichna ocinka lisovy h zemel' jak osobly vogo resursu noosfery», Agrosvit, No. 2, P. 2–6.
(check this in PDF content)
12
Shavurs'ka, O.V. (2012), «Aktual'ni p roblemy bukhhalters'koho obliku lisu», Problemy teorii ta metodolohii bukhhalters'koho obliku, kontroliu i analizu, No. 3 (24), Р. 532–536.
(check this in PDF content)
13
Jakovec, Ju.V. (2003), Renta, antirenta, kvazirenta v global'no-civilizacionnom izmerenii, Akademkniga, M oscow, 240 p . Лисичко Андріяна Михайлівна – здобувач Житомирського державного технологічного університету. Наукові інтереси:
(check this in PDF content)