The 15 references in paper Вольська (2018) “Формалізація експертних облікових знань самоконтрольованої інформаційної системи підприємства із використанням фреймової моделі представлення знань // Formalization of expert accounting knowledge of enterprise self-controlled information system using knowledge representation frame model” / spz:ztu:ven:127307

1
Bardash, S.V. (2013), «Vnutrishnii kontrol informatsiiny kh tekhnolohii», Naukovo-vyrobnychyi zhurnal «Innovatsiina ekonomika», No. 8 (46), pp. 339–341.
(check this in PDF content)
2
Volosiuk, Iu.V. (2008), «M odeli p odannia znan v intelektualny h sy stemah navchannia», Systemy pidtrymky pryiniattia rishen. Teoriia i praktyka, p p . 151–154.
(check this in PDF content)
3
Volska, K.O. (2017), «Realizaciia samokontroliu informacijnoi sy stemy p idp ry iemstva cherez p roces buhgalters’kogo dokumentuvannia», Problemy teorii ta metodologii bughalters’kogo obliku, kontroliu i analizu: Mizhnarodnyi zbirnyk naukovyh prac’, ZhDTU, Zhy tomy r, No. 3 (38), pp. 15–20.
(check this in PDF content)
4
Durniak, B.V., Pasjeka, M .S. and Majba, T.M . (2016), Upravlinnja zapytamy v systemah dokumentoobigu, Ukr. akad. drukarstva, Lviv, 192 p.
(check this in PDF content)
5
Kaljuga, Je. (2010), «Vnutrishnij kontrol': suchasny j stan ta shljahy udoskonalennja», Ekonomichnyj analiz, Iss. 6, P. 357–359.
(check this in PDF content)
6
Kurgaev, A.F. and Grigor'ev, S.N. (2014), «Analiz dominiruy ushchikh modelei p redstavleniy a i isp ol'zovaniy a znanii», Upravlyayushchie sistemy i mashiny, Seriy a Iskusstvennyi intelekt i obrabotka znanii, No. 3, P. 64–73.
(check this in PDF content)
7
Legenchuk, S.F. (2014), «Buhgalters'ka real'nist' jak ob’jekt instytucijnyh doslidzhen'», Visnyk Nacional'nogo universytetu «L'vivs'ka politehnika», Serija Menedzhment ta pidpryjemnyctvo v Ukrai'ni: etapy stanovlennja i problemy rozvytku, No. 794, P. 188–200, available at: http ://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM _2014_794_28
(check this in PDF content)
8
Wikipedia «Logichna model' predstavlennja znan'», available at: http s://uk.wikip edia.org/wiki/Logichna_model'_p redstavlennja_znan'
(check this in PDF content)
9
M inskij, M . (1979), Frejmy dlja predstavlenija znanij, Translate by anglish, Jenergija, M ., 152 p .
(check this in PDF content)
10
M uravs'ky j, V.V. (2012), Oblik i analiz ruhu tovariv z vykorystannjam informacijnyh tehnologij, Abstract of diss. k.e.n., Ternop il', 220 p .
(check this in PDF content)
11
Wikip edia «Produkcijna model' p redstavlennja znan'», available at: http s://uk.wikip edia.org/wiki/Produkcijna_model'
(check this in PDF content)
12
Sotnikova, L.V. (2011), Moshennichestvo s finansovoj otchetnost'ju: vyjavlenie i preduprezhdenie, Buhgalterskij uchet, M ., 208 p .
(check this in PDF content)
13
Ty shko, O.V. and Kocjuk, L.M . (2009), «Lingvisty chny j analiz p onjattja frejmu», Naukovi zapysky, Serija Filologichna, Iss. 11, P. 391–399.
(check this in PDF content)
14
Cy ganov, O.V. (2006), Osnovy proektuvannja system shtuchnogo intelektu, konsp ekt lekcij dlja studentiv sp ecial'nosti 7.080402 – informacijni tehnologii' p roektuvannja, Nauka i tehnika, Odesa, 196 p .
(check this in PDF content)
15
Roussop oulos, N.D. (1976), «A semantic network model of data bases», TR No 104, Dep artment of Comp uter Science, University of Toronto. Вольська Катерина Олександрівна – кандидат економічних наук, асистент кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету.
(check this in PDF content)