The 15 references in paper Федченко (2017) “Механізми реформування міжбюджетних відносин в умовах економічної нестабільності // Mechanisms for reforming intergovernmental fiscal relations in conditions of economic instability” / spz:ztu:ven:119648

1
Astiion, S. (2014), «Vdoskonalennja pravovogo reguljuvannja mizhbjudzhetnyh vidnosyn v Ukrai'ni v suchasnyh umovah», Natsional'niy yuridicheskiy zhurnal: teoriya i praktika, No. 2, pp. 63–68.
(check this in PDF content)
2
Bodnaruk, T.G. (2008), «Efektyvnist' transfertnoi' polityky v systemi mizhbjudzhetnyh vidnosyn», Aktual'ni problemy ekonomiky, No. 5 (83), pp. 146–153.
(check this in PDF content)
3
Boyarko, I.M., Luta, A.V. and Pygule, N.G. (2012), Miscevi bjudzhety u zabezpechenni social'no–ekonomichnogo rozvytku mista, PVKP Korpunkt, Sumy, 92 p.
(check this in PDF content)
4
Verkhovna Rada Ukrai'ny (2017), «Bjudzhetyj Kodeks Ukrai'ny», N 2456-17, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
(check this in PDF content)
5
Azarov, M.Ya., Yaroshenko, F.O., Bodrov, V.G. and others (2004), Bjudzhetna polityka u konteksti strategii' social'no-ekonomichnogo rozvytku Ukrai'ny, monografija, Kyiv, 400 p.
(check this in PDF content)
6
Derzhavna kaznachejs'ka sluzhba Ukrai'ny (2017), «Vykonannja Derzhavnogo bjudzhetu», available at: http://www.treasury.gov.ua/main/ uk/doccatalog/list?currDir=146477
(check this in PDF content)
7
Drozd, V., Balatsky, E., Kapustin, A. (2011), «Mizhbjudzhetni vidnosyny riznyh rivniv u finansovij systemi Ukrai'ny», Naukovo-praktychni koncepcii' ta programy, No. 2, pp. 10–19.
(check this in PDF content)
8
Zhykh, V. (2017), «Kudy jdut' groshi vid ekologichnogo podatku», available at: http://www.poryad.com/?p=189
(check this in PDF content)
9
Zabrotska, O.V. (2014), «Bjudzhetnyj federalizm jak osnova modernizacii' mizhbjudzhetnyh vidnosyn v Ukrai'ni», Materialy naukovo-praktychnoi' konferencii' za mizhnarodnoju uchastju «Modernizacija systemy derzhavnogo upravlinnja: teorija ta praktyka», Lviv, pp. 95–102.
(check this in PDF content)
10
Kaletnik, O.V. (2016), «Mizhbjudzhetni vidnosyny v umovah bjudzhetnoi' decentralizacii' v Ukrai'ni», Students'kyj Visnyk nacional'nogo universytetu vodnogo gospodarstva ta pryrodokorystuvannja, No. 1 (6), pp. 122–125.
(check this in PDF content)
11
Koren, N.V. (2016), «Mizhbjudzhetni vidnosyny v umovah bjudzhetnoi' decentralizacii' v Ukrai'ni», Statystyka Ukrai'ny, No. 1, pp. 27–33.
(check this in PDF content)
12
Kryshtof, N.S. (2013), «Mizhbjudzhetni vidnosyny v systemi derzhavnogo reguljuvannja ekonomiky Ukrai'ny na suchasnomu etapi rozvytku», Derzhavne upravlinnja: teorija ta praktyka, available at: http://academy.gov.ua/ej/ej17/PDF/12.pdf
(check this in PDF content)
13
Kulchytsky, M.I. and Zabrotskaya, O.V. (2011), «Mehanizm reformuvannja mizhbjudzhetnyh vidnosyn v umovah administratyvno-terytorial'noi' reformy v Ukrai'ni», Formuvannja rynkovoi' ekonomiky v Ukrai'ni, No. 23, pp. 76–79.
(check this in PDF content)
14
Makarov, G.V. (2017), «Ochikuvani ryzyky u procesi decentralizacii' vlady v Ukrai'ni. Analitychna zapyska», available at: www.niss.gov.ua/articles/1021
(check this in PDF content)
15
Verkhovna Rada Ukrai'ny (2010), «Podatkovyj kodeks Ukrai'ny», N 2755-VI, available at: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg= 2755-17 Федченко Костянтин Анатолійович – аспірант Сумського державного університету. Наукові інтереси:
(check this in PDF content)