The 11 references in paper Касімова, Урманов (2017) “Мотивація – основний чинник ефективності управлінської праці // Motivation as the main factor of management labour efficiency” / spz:ztu:ven:119592

1
Duda, S.T. and Kicak, H.R. (2010), «Motyvacija ta rezul'tatyvnist' praci personalu pidpryjemstva: i'h sutnist' ta vzajemozv’jazok», Naukovyj visnyk NLTU Ukrai'ny, zb. nauk.-tehn. prac', RVV NLTU Ukrai'ny, L'viv, Vol. 20 (14), pp. 188–193. 101
(check this in PDF content)
2
Zajarna, N.M. and Shevchuk, I.O. (2011), «Zarubizhnyj dosvid motyvacii' praci ta docil'nist' jogo vykorystannja v Ukrai'ni», Naukovyj visnyk NLTU Ukrai'ny, No. 21 (5), pp. 368–372.
(check this in PDF content)
3
Ignatenko, O.O. and Grusheva, A.A. (2010), «Vplyv motyvacii' praci upravlins'kogo personalu na efektyvnist' dijal'nosti pidpryjemstva», Visnyk NU DPS Ukrai'ny, No. 2, available at: http://www.rusnauka.com/2_ANR_2010/Economics/6_56683.doc. htm
(check this in PDF content)
4
Il'chenko, V.M. and Cherkashyna, M.D. (2012), «Pidvyshhennja efektyvnosti upravlinnja motyvacijeju praci upravlins'kogo personalu», Ekonomika i region PoltNTU, No. 5, 36 p.
(check this in PDF content)
5
Klymenko, M.P. and Filatova, O.O. (2011), «Motyvacija upravlins'kogo personalu v realizacii' zagal'noi' strategii' pidpryjemstva», Stalyj rozvytok ekonomiky, zb. nauk. prac', No. 5, pp. 81–85.
(check this in PDF content)
6
Koval's'ka, K.V. (2010), «Novi pidhody do motyvacii' personalu v strategichnomu upravlinni korporacijamy», Formuvannja rynkovyh vidnosyn, No. 1, pp. 29–33.
(check this in PDF content)
7
Lityns'ka, V.A. (2014), «Motyvacijni metody kar’jernogo prosuvannja personalu pidpryjemstv», Visnyk Zaporiz'kogo nacional'nogo universytetu, zb. nauk.-tehn. prac', No. 3 (7), рр. 58–61.
(check this in PDF content)
8
Pys'menna, M.S. (2014), «Systemnyj pidhid do motyvacii' upravlins'kogo personalu», Naukovyj visnyk NLTU Ukrai'ny, zb. nauk.-tehn. prac', Issue 24 (9), RVV NLTU Ukrai'ny, L'viv, available at: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/ 2014/24_9/67.pdf
(check this in PDF content)
9
Riznyk, V.V. (2010), «Suchasni tendencii' motyvacii' praci upravlins'kogo personalu», Ekonomichnyj visnyk universytetu, No. 15/1, pp. 58–62.
(check this in PDF content)
10
Spivak, V.V. (2010), «Motyvacija jak zasib efektyvnogo menedzhmentu personalu pidpryjemstv», Visnyk Hmel'nyc'kogo nacional'nogo universytetu, zb. nauk. prac', Serija Ekonomichni nauky, Vol. 2, No. 6, pp. 178–181.
(check this in PDF content)
11
Tuzhylkina, O.V. (2010), «Pidvyshhennja vagomosti nematerial'nyh chynnykiv motyvacii' praci u formuvanni ljuds'kogo kapitalu suchasnogo pidpryjemstva v Ukrai'ni», Aktual'ni problemy ekonomiky, No. 9, pp. 37–41. Урманов Фарід Шарифович – кандидат економічних наук, доцент Житомирського державного техно
(check this in PDF content)