The 10 references in paper Швець (2017) “Фінансова звітність «Дніпросоюзу» в УНР (з нагоди 100-ліття суб’єкту суспільного інтересу) // Financial reporting of «Dniprounion» in the Ukrainian People’s Republic (on occasion of 100th anniversary of public interest subject)” / spz:ztu:ven:119361

1
Vytanovych, I. (1964), Istorija ukrai'ns'kogo kooperatyvnogo ruhu, T-vo ukr. kooperacii', N'ju-Jork, 624 р.
(check this in PDF content)
2
Gavrylko, A. (1927), Na nyzynah kooperacii', Dilo, L'viv, 23 р.
(check this in PDF content)
3
Gaj-Nyzhnyk, P. (2003), «Zarodzhennja i zanepad ukrai'ns'koi' kooperacii' (kinec' ХІХ st. – 1920 r.)», Kyi'vs'ka starovyna, No. 6, pp. 87–93, available at: http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc/58doc.php
(check this in PDF content)
4
Rik isnuvannja Dniprosojuzu» (1918), Kooperatyvna zorja: chasopys ukrai'ns'koi' spozhyvchoi' kooperacii', Vol. 1st, vid 20 zhovtnja, No. 16–17, Dniprovs'kyj Sojuz Spozhyvchyh Tovarystv, Kyi'v, рр. 19–24.
(check this in PDF content)
5
Z zhyttja Dniprosojuza» (1918), Kooperatyvna zorja: chasopys ukrai'ns'koi' spozhyvchoi' kooperacii', Vol. 1st, vid 15 travnja, No. 5, Dniprovs'kyj Sojuz Spozhyvchyh Tovarystv, Kyi'v, рр. 21–23.
(check this in PDF content)
6
Il'chenko, A. (1909), «Spozhyvcha kooperacija v Galychyni, na Ukrai'ni i Bukovyni», Idealy teorii' i pryncypy kooperacii', zb. statej, L'viv, рр. 71–82.
(check this in PDF content)
7
Kormosh, T. (1912), Praktychnyj pidruchnyk dlja tovarystv zadatkovyh, Peremyshl', 608 р.
(check this in PDF content)
8
Nestulja, O.O. and Pantelejmonenko, A.O., Spozhyvcha kooperacija Ukrai'ny, available at: http://www.history.org.ua/?termin=Spozhyvcha_kooperatsiia
(check this in PDF content)
9
Shvec', V.Je. (2010), Rozvytok oblikovo-analitychnyh system sub’jektiv gospodarjuvannja v Ukrai'ni, monografija, Vydavnychyj centr LNU imeni Ivana Franka, L'viv, 448 p.
(check this in PDF content)
10
Shvec', V.Je. (2014), «Naukovo-praktychnyj vnesok Juliana Pavlykovs'kogo u rozvytok ekonomichnyh nauk: torgivlja, komercija i pidpryjemnyctvo», zb. nauk. prac', in Apopij, V.V., Kucyk, P.O., Shevchuk, V.O. and others (ed.), Iss. 16, L'vivs'ka komercijna akademija, L'viv, pp. 171–175. Швець Володимир Євгенович – професор, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і ауди
(check this in PDF content)