The 41 references in paper Дзюбенко (2017) “Підходи до дефініції поняття «фінансовий потенціал» як об’єкту економічного аналізу // Approaches to defining «financial potential» concept as of economic analysis object” / spz:ztu:ven:119324

1
Altaeva, A.G. (2011), Mehanizm formirovanija finansovoj samostojatel'nosti municipal'nyh obrazovanij, diss. of kand. jekon. nauk, spec. 08.00.10, Ekaterinburg, 411 p.
(check this in PDF content)
2
Belins'ka, O.V. (2012), «Sutnist' finansovogo potencialu pidpryjemstva», Visnyk Hmel'nyc'kogo Nacional'nogo universytetu, No. 4 (3), pp. 267–371. 22
(check this in PDF content)
3
Bykova, V.G. (2005), «Finansovo-ekonomichnyj potencial pidpryjemstv zagal'noderzhavnogo znachennja – ocinka i upravlinnja», Finansy Ukrai'ny, No. 6, pp. 56–61.
(check this in PDF content)
4
Borovikova, E.V. (2008), «Finansovyj potencial kak kompleksnyj pokazatel' jeffektivnosti finansovo-bjudzhetnoj politiki», Jekonomicheskij analiz: teorija i praktika, No. 18.
(check this in PDF content)
5
Boronos, V.G. (2012), «Analiz teoretyko-metodologichnyh zasad finansovogo potencialu», Visnyk UABS NBU, No. 1 (32), pp. 22–26.
(check this in PDF content)
6
Brazhko, O.V. (2011), «Finansovyj potencial pidpryjemstva jak rezul'tat vzajemodii' usih elementiv systemy finansovyh vidnosyn», Prometej, No. 3 (36), pp. 289–292.
(check this in PDF content)
7
Brytchenko, I.G. (2005), Upravlinnja potencialom pidpryjemstva, konspekt lekcij, DonGUET, Donec'k, 112 р.
(check this in PDF content)
8
Glushhenko, V.V. (2013), «Konceptual'ni osnovy formuvannja finansovogo potencialu sub’jektiv gospodarjuvannja v Ukrai'ni», Finansovyj potencial sub’jektiv gospodarjuvannja jak chynnyk stalogo rozvytku rynkovoi' ekonomiky, materialy Vseukrai'ns'koi' naukovo-praktychnoi' konferencii', vid 1 ljutogo, Harkiv, pp. 13–25.
(check this in PDF content)
9
Gnyp, N.O. (2012), Planuvannja finansovogo potencialu sub’jektiv real'nogo sektoru ekonomiky, Abstract of dyss. kand. ekon. nauk, spec. 08.00. 08 Groshi, finansy i kredyt, Sumy, 24 p.
(check this in PDF content)
10
Dykan', V.L., Zubenko, V.O., Makovoz, O.V., Tokmakova, I.V. and Shramenko, O.V. (2013), Strategichne upravlinnja, CUL, Kyi'v, 272 p.
(check this in PDF content)
11
Jevdokymov, F.I. and Mizina, O.V. (2004), «Doslidzhennja kategorii' «ekonomichnyj potencial promyslovogo pidpryjemstva», Naukovi praci Donec'kogo nacional'nogo tehnichnogo universytetu, Serija Ekonomika, No. 75, pp. 54–59.
(check this in PDF content)
12
Kas'janova, N.V., Soloha, D.V., Morjeva, V.V., Bjeljakova, O.V. and Balakaj, O.B. (2013), Planuvannja marketyngu, 2nd ed., pererob. ta dop., CUL, Kyi'v, 248 p.
(check this in PDF content)
13
Kyrylova, L.I. and Todorova, D.D. (2012), «Finansovyj potencial pidpryjemstva ta jogo skladovi», Stalyj rozvytok ekonomiky, No. 11, pp. 298–302.
(check this in PDF content)
14
Kovalev, V.V. (1995), Finansovyj analiz: upravlenie kapitalom. Vybor investicij. Analiz otchetnosti, Finansy i statistika, Moskva, 432 p.
(check this in PDF content)
15
Kolomiec, A.L. and Novikova, A.I. (2000), «Sootnoshenii finansovogo i nalogovogo potencialov v regional'nom razreze», Nalogovyj vestnik, No. 3, pp. 4–7.
(check this in PDF content)
16
Kuncevych, V.O. (2004), «Ponjattja finansovogo potencialu rozvytku pidpryjemstva ta jogo ocinky», Aktual'ni problemy ekonomiky, No. 7, pp. 23–130.
(check this in PDF content)
17
Kucher, G.V. (2014), «Finansovyj potencial jak ekonomichna kategorija», Aktual'ni problemy ekonomiky, available at: http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1 &S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTE RMS=1&S21STR=%D0%9623291
(check this in PDF content)
18
Kucher, G. (2014), «Naukova periodyka Ukrai'ny», Visnyk KNTEU, available at: http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=1 0&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vknteu_2014_4_9
(check this in PDF content)
19
Marshuk, L.M. (2016), «Pryncypy formuvannja finansovo-resursnogo potencialu pidpryjemstva», Visnyk HDU, Serija Ekonomichni nauky, available at: http://www.ej.kherson.ua/index.php/arkhiv-vidannya/2014?id=56
(check this in PDF content)
20
Maslak, I.O. (2012), «Osoblyvosti ocinjuvannja finansovogo potencialu promyslovyh pidpryjemstv», Visnyk KrNU imeni Myhajla Ostrograds'kogo, Vol. 6 (77), pp. 124–129.
(check this in PDF content)
21
Maslygan, O.O. (2009), Sutnist' finansovogo potencialu vyrobnychogo pidpryjemstva jak ekonomichnoi' kategorii', available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Ekpr/2009_24/masligan.pdf
(check this in PDF content)
22
Micenko, N.G. (2012), «Metodychni pidhody do ocinjuvannja finansovogo potencialu pidpryjemstva», Naukovyj visnyk NLTU Ukrai'ny, No. 22 (7), pp. 213–219.
(check this in PDF content)
23
Mojsejenko, I.P. and Machkur, L.A. (2006), «Analiz finansovogo potencialu pidpryjemstva», NU «L'vivs'ka politehnika», Vol. 16.2, pp. 201–206.
(check this in PDF content)
24
Nazarenko, A.S. (2009), «Teoretychni pidhody do vyznachennja sutnosti ekonomichnoi' kategorii' «finansovyj potencial pidpryjemstva», Ekonomika finansy i pravo, No. 8, pp. 22–29.
(check this in PDF content)
25
Onyshko, S.V. (2003), «Finansovyj potencial innovacijnogo rozvytku ekonomiky», Finansy Ukrai'ny, No. 6, pp. 67–74.
(check this in PDF content)
26
Partyn, G.O., Zaderec'ka, R.I. and Gracijan, O.V. (2016), «Formuvannja finansovogo potencialu pidpryjemstva», Efektyvna ekonomik, No. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4754
(check this in PDF content)
27
Puzyr'ova, P.V. (2008), «Udoskonalennja upravlinnja finansovym potencialom pidpryjemstv shljahom minimizacii' ekonomichnogo ryzyku», Nacional'nyj doslidnyj ekonomichnyj instytut Ministerstva ekonomiky Ukrai'ny «Formuvannja rynkovyh vidnosyn v Ukrai'ni», zb-k nauk. prac', Vol. 11, NDEI MEU, Kyi'v, pp. 43–46.
(check this in PDF content)
28
Putjatyn, Ju.O., Pushkar, O.I. and Trydid, O.M. (1999), Finansovi mehanizmy strategichnogo upravlinnja rozvytkom pidpryjemstva, monografija, Osnova, Harkiv, 488 p.
(check this in PDF content)
29
Ruda, R.V. (2011), «Zbalansovana systema ocinky finansovogo potencialu pidpryjemstva», Visnyk Berdjans'kogo universytetu menedzhmentu i biznesu, No. 4 (16), pp. 170–172.
(check this in PDF content)
30
Sauh, I.V. (2015), «Finansovyj potencial pidpryjemstva: pryncypy ta osoblyvosti jogo formuvannja», Biznes-Inform., No. 1, available at: http://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=&abstract=2015_01_0⟨=ua&stqa=40
(check this in PDF content)
31
Svirs'kyj, V. (2007), «Finansovyj potencial: teoretyko-konceptual'ni zasady», Svit finansiv, No. 4 (13), pp. 43–51.
(check this in PDF content)
32
Selivanova, Ju.V. (2013), «Finansovyj potencial kak faktor razvitija biznesa v konkurentnoj rynochnoj srede», Vіsnik DNU, Serіja B Ekonomіka і pravo, Vol. 1, pp. 149–155.
(check this in PDF content)
33
Sytnyk, G.V. (2012), «Finansovyj potencial jak ob’jekt finansovogo planuvannja: sutnist' ta harakterystyka elementiv», Stalyj rozvytok ekonomiky, No. 14 (4), pp. 319–323.
(check this in PDF content)
34
Stecjuk, P.A. (2007), «Ekonomichna sut' finansovyh resursiv», Finansy Ukrai'ny, No. 1, pp. 129–143. 23
(check this in PDF content)
35
Tanklevs'ka, N.S. (2009), «Finansovyj potencial jak kategorija upravlinnja finansamy pidpryjemstva», Visnyk Donbas'koi' derzhavnoi' mashynobudivnoi' akademii', No. 2, pp. 257–262.
(check this in PDF content)
36
Tereshhenko, E.Ju. and Andreeva, V.G. (2010), «Koncepcija mehanizma upravlenija finansovym potencialom predprijatija», Vіsnik Donec'kogo nacіonal'nogo unіversitetu, No. 1, pp. 188–291.
(check this in PDF content)
37
Fedonin, O.S., Rjepina, I.M. and Oleksjuk, O.I. (2004), Potencial pidpryjemstva: formuvannja ta ocinka, KNEU, Kyi'v, 316 p.
(check this in PDF content)
38
Mytrofanov, G.V. (ed.), Kravchenko, G.O., Barabash, N.S. and others (2002), Finansovyj analiz, Kyi'v. nac. torg.ekon. un-t, Kyi'v, 301 p.
(check this in PDF content)
39
Fomin, P.A. and Starovojtov, M.K., Osobennosti ocenki potenciala promyshlennyh predprijatij, available at: http://www.cfin.ru/management/manufact/ manufact_potential.shtml
(check this in PDF content)
40
Shkromida, V.V. (2011), «Metodichnі zasadi monіtoringu fіnansovogo potencіalu pіdpriєmstva», Aktual'nі problemi rozvitku ekonomіki regіonu, nauk. zbіrnik, in Tkachuk, І.G. (ed.), Issue 7, Vol. 2, Vid-vo Prikarpats'kogo nac. un-tu іm. V.Stefanika, Іvano-Frankіvs'k, pp. 188–192.
(check this in PDF content)
41
Shubіn, O.O., Azarjan, M.V., Soloha, D.V. and Bєljakova, O.V. (2011), Potencіal regіonu: vektori formuvannja ta vikoristannja, monografіja, SPD Kuprіjanov V.S., Donec'k, 658 p. Дзюбенко Олег Миколайович – здобувач кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету. Наук
(check this in PDF content)