The 5 references in paper Горай (2017) “Розвиток наукових досліджень з проблем бухгалтерського обліку Наслідків бойових дій та окупації державних територій // Development of scientific research on problems of accounting consequences of warfare defense and building of public territories” / spz:ztu:ven:119322

1
Grycyshen, D.O. (2015), «Oblikove vidobrazhennja ekonomiko-ekologichnyh naslidkiv nadzvychajnyh sytuacij», Upravlinnja rozvytkom, zbirnyk naukovyh prac' HNEU imeni Semena Kuznecja, Vol. 3 (181), BD «INZhEK», Harkiv, pр. 75–87.
(check this in PDF content)
2
Grycyshen, D.O. (2017), Oblikovo-analitychne zabezpechennja upravlinnja ekonomiko-ekologichnoju bezpekoju pidpryjemstv, available at: https://ztu.edu.ua/ua/science/files/autoreferat/aref_Gritsishen_DO.pdf
(check this in PDF content)
3
Grycyshen, D.O. and Poljak, K.Ju. (2016), «Transformacija systemy buhgalters'kogo obliku gospodars'kyh procesiv v umovah nadzvychajnyh sytuacij», Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu, mizhnar. zb. nauk. pr., serija Buhgalters'kyj oblik, kontrol' i analiz, Vol. 2–3 (35), Zhytomyr, рр. 96–115.
(check this in PDF content)
4
Nastenko, M.M. (2010), Oblik ta kontrol' nadzvychajnoi' dijal'nosti sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv, Abstract of dyss. kand. ekon. nauk, spec. 08.00.09 Buhgalters'kyj oblik, analiz ta audyt (za vydamy ekonomichnoi' dijal'nosti), Kyi'v, 21 p.
(check this in PDF content)
5
Poljak, K.Ju. (2017), Buhgalters'kyj oblik ta ekonomichnyj analiz naslidkiv nadzvychajnyh sytuacij, diss. of kand. ekon. nauk, 08.00.09 Buhgalters'kyj oblik, analiz ta audyt (za vydamy ekonomichnoi' dijal'nosti), Zhytomyr, 253 p. Горай Олег Станіславович – здобувач кафедри обліку і аудиту Житомирського державного техн
(check this in PDF content)