The 8 references in paper Вигівська, Демчук, Макарович (2017) “Внутрішні ризики факторингового бізнесу: ідентифікація, причинно-наслідкові зв’язки, обліковий та управлінський аспекти // Internal risks of factoring business: identification, cause-effect relationships, accounting and management aspects” / spz:ztu:ven:119303

1
Evseykina, E.Yu. (2008), Bukhgalterskiy uchet faktoringovykh operatsiy v organizatsiyakh, Abctract of k.e.n. dissertation, Novosibirsk, 175 p.
(check this in PDF content)
2
Verhovna Rada Ukrai'ny (2001), «Pro finansovi poslugy ta derzhavne reguljuvannja rynkiv finansovyh poslug», vid 12 lypnja, No. 2664-III, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
(check this in PDF content)
3
Levchenko, O.M. (2010), «Faktoryng: metodyka oblikovogo procesu», Aktual'ni problemy ekonomiky, No. 11 (113), pp. 219–233.
(check this in PDF content)
4
Ljashko, V.P. (2004), Vprovadzhennja progresyvnyh metodiv upravlinnja finansovymy resursamy pidpryjemstv u zovnishn'oekonomichnij dijal'nosti, Abctract of k.e.n. dissertation, Kyi'v, 174 p.
(check this in PDF content)
5
Orlova, O.V. (2012), «Faktoryngovi operacii':oblikovo-klasyfikacijnyj pidhid», Tezy ХI Mizhn. nauk. konf. «Ekonomichni teorii' jak osnova rozvytku buhgalters'kogo obliku, analizu ta kontrolju», ZhDTU, Zhytomyr, pp. 277–278.
(check this in PDF content)
6
Pal'chuk, O.I. (2011), Faktoryng na svitovomu rynku finansovyh poslug v umovah ekonomichnoi' globalizacii', Abctract of k.e.n. thesis, Kyi'v, 20 p.
(check this in PDF content)
7
Taraba, N.V. (2006), «Vydy dogovoriv faktoryngu», Pravo Ukrai'ny, No. 1, pp. 78–81.
(check this in PDF content)
8
Chapichadze, Ja.O. (2000), Dogovir faktoryngu, Abctract of k. juryd. n. of dissertation, Harkiv, 191 p. Вигівська Ірина Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету. Наукові інтереси:
(check this in PDF content)