The 12 references in paper Павлушенко (2017) “Формування підходів до джерел формування та напрямків використання фінансових ресурсів вищих навчальних закладів // Formation of approaches to sources of formation and directions of use of financial resources of higher educational establishments” / spz:ztu:ven:112325

1
Volikov, V.V. (2014), «Udoskonalennja mehanizmu finansuvannja ta vkladennja bjudzhetnyh koshtiv u vykonannja naukovo-doslidnyh robit vyshhyh navchal'nyh zakladiv ta naukovyh ustanov», Ekonomika rozvytku, No. 1, pp. 5–12.
(check this in PDF content)
2
Danilov, O.D. and Panasjuk, L.V. (2010), «Optymizacija finansuvannja vyshhyh zakladiv osvity v Ukrai'ni», Investycii': praktyka ta dosvid, No. 20, pp. 19–22.
(check this in PDF content)
3
Dmytryshyn, M.V. (2014), «Modeli dzherel finansuvannja vyshhyh navchal'nyh zakladiv riznyh krai'n svitu», Naukovo-informacijnyj visnyk Ivano-Frankivs'kogo universytetu prava imeni Korolja Danyla Galyc'kogo, No. 9, pp. 305–311.
(check this in PDF content)
4
Zvit rektora 2016» (2016), Zhytomyrs'kyj derzhavnyj tehnologichnyj universytet, available at: https://ztu.edu.ua/ua/structure/acouncil/files/zvit_rector_2016.pdf
(check this in PDF content)
5
Krasil'nyk, O. (2015), «Problemy ta perspektyvy finansuvannja vyshhyh navchal'nyh zakladiv Ukrai'ny», Visnyk Kyi'vs'kogo nacional'nogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Serija Ekonomika, Vol. 2, pp. 110–117.
(check this in PDF content)
6
Krjazhev, P. and Korsak, K. (2004), «Zarubizhnyj dosvid reformuvannja osvity», Naukovyj svit, No. 12, pp. 8–10.
(check this in PDF content)
7
Lapina, T.V. (2008), «Finansuvannja vyshhoi' osvity v Ukrai'ni v konteksti integracijnyh procesiv», Ekonomichnyj prostir, No. 15, pp. 112–118.
(check this in PDF content)
8
Levyc'ka, S. and Harchuk, Ju. (2013), «Finansuvannja dijal'nosti vitchyznjanyh derzhavnyh vyshhyh navchal'nyh zakladiv v umovah stalogo nacional'nogo rozvytku», Nova pedagogichna dumka, No. 1.1, pp. 7.
(check this in PDF content)
9
Riznyk, N.M. and Bachyns'ka, O.M. (2013), «Finansuvannja vyshhoi' osvity v Ukrai'ni: realii' ta perspektyvy», Ekonomika. Upravlinnja. Innovacii', No. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2013_1_51
(check this in PDF content)
10
Sas, N.M. and Pryhod'ko, I.P. (2011), «Neobhidnist' perebudovy finansuvannja v derzhavnomu VNZ», Vytoky pedagogichnoi' majsternosti, Serija Pedagogichni nauky, Vol. 8 (1), pp. 248–254.
(check this in PDF content)
11
Sydorenko, O.L. (2000), Pryvatna vyshha osvita: shljahy Ukrai'ny u svitovomu prostori, monografija, Osnovy, Harkiv, 255 p.
(check this in PDF content)
12
Tormosov, R.Ju. and Stepanenko, I.I. (2012), «Dzherela finansuvannja energooshhadnosti u VNZ», Upravlinnja rozvytkom skladnyh system, Vol. 11, pp. 119–121. Павлушенко Тетяна Олександрівна – аспірант кафедри фінансів Київського національного торго
(check this in PDF content)