The 10 references in paper Свінцицька (2017) “Процес реструктуризації як стратегія адаптації підприємств до змін зовнішнього середовища // Restruction process as adapting enterprises’ strategy for environment changes” / spz:ztu:ven:112322

1
Voloshanjuk, N.V. (2013), «Rol' restrukturyzacii' v procesi realizacii' antykryzovoi' strategii' na pidpryjemstvi», Visnyk Kryvoriz'kogo ekonomichnogo instytutu KNU, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkei_2013_2_24
(check this in PDF content)
2
Gryn'ova, V.M. and Novikova, M.V. (2010), Proces pidgotovky restrukturyzacii' pidpryjemstv mashynobuduvannja: organizacija upravlinnja, monografija, HNEU, Harkiv, 240 р.
(check this in PDF content)
3
Gudz', T.P. (2007), Systema rann'ogo vyjavlennja ta podolannja finansovoi' kryzy pidpryjemstv, monografija, RVC PUSKU, Poltava, 166 р.
(check this in PDF content)
4
Pokropyvnyj, S.F. (ed.) (2001), Ekonomika pidpryjemstva, pidruchnyk, KNEU, Kyi'v, 528 р.
(check this in PDF content)
5
Zikij, N.L. (2016), «Konceptual'ni osnovy definicii' «restrukturyzacija pidpryjemstva», Naukovyj visnyk Mukachivs'kogo derzhavnogo universytetu, Serіja Ekonomika, available at: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/nvmdue_2016_1_27
(check this in PDF content)
6
Kravchenko, Ju.M. (2011), Teoretychni pidhody shhodo sutnosti reformuvannja ta restrukturyzacii' pidpryjemstva, available at: https://cyberleninka.ru/article /v/teoretichni-pidhodi-schodo-sutnosti-reformuvannya-tarestrukturizatsiyi-pidpriemstva
(check this in PDF content)
7
Semenov, G.A., Stanchevs'kyj, V.K., Pankova, M.O. and others (2006), Organizacija i planuvannja na pidpryjemstvi, posibnyk, Centr navch. l-ry, Kyi'v, 528 р.
(check this in PDF content)
8
Popovych, A.V. (2014), Kategorial'no-cil'ovyj pidhid do vyznachennja sutnosti restrukturyzacii' ta i'i' pozycijuvannja v procesah strukturnoi' perebudovy, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3219
(check this in PDF content)
9
Svincyc'ka, O.M. (2009), Planuvannja dijal'nosti pidpryjemstva, pidruchnyk, Kondor, Kyi'v, 264 р.
(check this in PDF content)
10
Tjesheva, L.V. (2016), «Reorganizacija pidpryjemstv, sprjamovana na ukrupnennja, jak odna iz form restrukturyzacii'», Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo nacional'nogo universytetu, Serіja Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove gospodarstvo, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_ 2016_6%283%29__22 Свінцицька Олександра Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри управління
(check this in PDF content)