The 12 references in paper Голівер (2017) “Удосконалення системи органів корпоративного управління шляхом формування тіньового борду // Improvement of system of corporate management organs by forming shadow board” / spz:ztu:ven:112311

1
Gaponenko, A.L. and Pankrukhin, A.P. (2004), Strategicheskoe upravlenie, Omega–L, Moscow, 472 p.
(check this in PDF content)
2
Eliferov, V.G. and Repin, V.V. (2004), Biznes – protsessy: reglamentatsiya i upravlenie, INFRA–M, Moscow, 319 p.
(check this in PDF content)
3
Kindrac'ka, G.I. (2010), Strategichnyj menedzhment, Znannja, Kiyv, 360 p.
(check this in PDF content)
4
Kovtun, O. (2012), «Strategicheskie al'ternativy dlya biznesa i konkurentsiya v sovremennoy ekonomike», Ekonomika Ukrainy, Vol. 6, pp. 54–65.
(check this in PDF content)
5
Tutarinova, Yu.O. (2013), «Upravlenie znaniyami kak strategicheskiy resurs kompanii v konkurentnoy bor'be», Nauchnyy potentsial regionov na sluzhbu modernizatsii, Vol. 1 (4), pp. 111–117.
(check this in PDF content)
6
Alekseev, V.V. (2002), «Agressivnyy menedzhment: praktika utilitarnoy etiki», Ekonomicheskaya sotsiologiya, Vol. 3, No. 3, pp. 79–101.
(check this in PDF content)
7
Shestakov, I.V. (2012), «Analiz podkhodov k formirovaniyu strategii promyshlennykh predpriyatiy s uchetom ikh innovatsionnoy aktivnosti», Sovremennye tekhnologii upravleniya, available at : http://sovman.ru/article/2305/
(check this in PDF content)
8
Dyatlov, V.A. and Travin, V.V. (2003), Osnovy kadrovogo menedzhmenta, Delo, Vol. 1, Moscow, 336 p.
(check this in PDF content)
9
Jarema, R.T. (2012), «Psyhotehnologija roboty z kadrovym rezervom na zamishhennja kerivnyh posad v organah vykonavchoi' vlady», Visnyk Nacional'noi' akademii' Derzhavnoi' prykordonnoi' sluzhby Ukrai'ny, available at : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2012_1_45
(check this in PDF content)
10
Antonec', I.Ju. (2013), «Sutnist' kadrovogo rezervu ta osoblyvosti jogo formuvannja na pidpryjemstvi», Upravlinnja rozvytkom, Vol. 14, pp. 122–124.
(check this in PDF content)
11
Demeshkin, G.V. (2010), «Osnovnye aspekty formirovaniya kadrovogo rezerva», Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, Vol. 331, pp. 132–134.
(check this in PDF content)
12
Tolstobrova, N.A. (2010), «Formirovanie kadrovogo rezeova kak sposob upravleniya professional'nym razvitiem v kompanii», Vestnik Permskogo natsional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta, Seriya Sotsial'no-ekonomicheskie nauki, Vol. 5, pp. 90–100. Голівер Владислав Павлович – аспірант кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та
(check this in PDF content)