The 12 references in paper Вигівська, Макарович (2017) “Структурування факторингового бізнесу: облікові аспекти // Structuring factoring business: accounting aspects” / spz:ztu:ven:112268

1
Vovchak, O.D., Shpargalo, G.Je. and Andrejkiv, T.Ja. (2012), «Faktoryng», Znannja Publ., K., pp. 247.
(check this in PDF content)
2
Evseykina, E.Yu. (2008), «Bukhgalterskiy uchet faktoringovykh operatsiy v organizatsiyakh», dis ... k.e.n., Novosibirsk, 175 p.
(check this in PDF content)
3
Ivash, I.I. (2005), «Faktoringovye operatsii: sushchnost' i osobennosti provedeniya v Respublike Belarus'», Minsk, 27 p. Серія: Економічні науки
(check this in PDF content)
4
Levchenko, O.M. (2010), «Faktoryng: metodyka oblikovogo procesu», «Aktual'ni problemy ekonomiky», No. 11 (113), pp.219–233.
(check this in PDF content)
5
Ljashko, V.P. (2004), «Vprovadzhennja progresyvnyh metodiv upravlinnja finansovymy resursamy pidpryjemstv u zovnishn'oekonomichnij dijal'nosti», dys. k.e.n., K., 174 p.
(check this in PDF content)
6
Naumenkova, S.V. and Mishhenko, S.V. (2010), «Rynok finansovyh poslug», Kyi'v, Znannja Publ., 532 p.
(check this in PDF content)
7
Orlova, O.V. (2012), «Faktoryngovi operacii':oblikovo-klasyfikacijnyj pidhid», Tezy ХI Mizhn. nauk. konf. «Ekonomichni teorii' jak osnova rozvytku buhgalters'kogo obliku, analizu ta kontrolju», Zhytomyr: ZhDTU, pp. 277–278.
(check this in PDF content)
8
Pal'chuk, O.I. (2011), «Faktoryng na svitovomu rynku finansovyh poslug v umovah ekonomichnoi' globalizacii'», avtoref. dys. ... k.e.n., K., 20 p.
(check this in PDF content)
9
Stupnyc'kyj, O.I. and Koverda, V.M. (2010), «Suchasnyj faktoryng: efektyvnist' torgovel'nyh operacij ta upravlinnja korporatyvnymy finansamy», K. : Vyd.-poligr, centr «Kyi'v. Un-t», 255 p.
(check this in PDF content)
10
Taraba, N.V. (2006) «Vydy dogovoriv faktoryngu», Pravo Ukrai'ny, No 1, pp. 78–81.
(check this in PDF content)
11
Tsenev, V. «Sovershennaya klassifikatsiya», available at : http://psyberia.ru/remarks/sclass
(check this in PDF content)
12
Chapichadze, Ja.O. (2000) «Dogovir faktoryngu», dys. K.juryd.n., Harkiv, 191 p. Вигівська Ірина Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету. Наукові інтереси:
(check this in PDF content)