The 10 references in paper Боцян (2017) “Оценка эффективности КСО с использованием теории игр // CSR effectivity evaluation with usage of game theory” / spz:ztu:ven:112266

1
Blagov, Yu.E. (2004). Kontseptsiya korporativnoy sotsial'noy otvetstvennosti i strategicheskoe upravlenie. Rossiyskiy zhurnal menedzhmenta, No 3, рр. 17-34
(check this in PDF content)
2
Blaug, M. (1994) Ekonomicheskaya mysl' v retrospektive, Delo Ltd, Moskow
(check this in PDF content)
3
Bocjan, T.V. (2017) Organizacijno-ekonomichnyj mehanizm vyznachennja efektyvnosti social'noi' vidpovidal'nosti biznesu // Implementacija naukovyh zasad ta perspektyvy doskonaloi' marketyngovoi' dijal'nosti pidpryjemstv jak rynkovo-orijentovanoi' koncepcii' i'h rozvytku: kolekt. monografija / Za zag. Red. Prof. Pavlovs'koi' L.D. Vyd. Jevenok O.O., Zhytomyr, 404 p.
(check this in PDF content)
4
Vasil'ev, V.A. (1984) Modeli ekonomicheskogo obmena i kooperativnye igry. Izd-vo NGU, Novosibirsk, 96 p.
(check this in PDF content)
5
Voznaya L.Yu. (2014) Obshchaya teoriya ustoychivosti sotsial'no-ekonomicheskikh sistem, Izd-vo Evenok A.A., Zhytomyr, 320 p.
(check this in PDF content)
6
Keyns, Dzh. M. (1993) Obshchaya teoriya zanyatosti, protsenta i deneg, Ekonov, Klyuch, Moskow, 486 p.
(check this in PDF content)
7
Pushkar, M.S. (2011) Teorija piznannja u rozvytku nauky pro kontrol, Kart-blansh, 140 p.
(check this in PDF content)
8
Aumann, R.J. (1989) Lectures on game theory, Westview Press, San Francisco, 120 p.
(check this in PDF content)
9
Botsian T., Karpiuk O. (2014) The role of DEA in CSR efficiency evaluation. ScienceRise [S.l.], v. 2, n. 3 (7), pp. 66-69, available at: http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/38067/34313 (accessed 01.07.2017)
(check this in PDF content)
10
Manescu, C. (2010) Do Corporate Social Responsibility scores explain profitability? A case study on the publishers of the Dow Jones Sustainability Indexes. In Economic Implications of Corporate Social Responsibility and Responsible Investments, University of Gothenburg, 125 p. Боцян Тетяна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і
(check this in PDF content)