The 10 references in paper Загоровська, Кучменко (2017) “Інвестиційні ризики в економічній системі підприємства // Investment risks in the economic system of enterprise” / spz:ztu:ven:106402

1
Andreeva, Je.A., Kazakova, M.B. and Shukshina, I.I. (2008), «Problemy analiza i ocenki riskov investicionnyh proektov», Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta, Vol. 1, No. 4. pp. 133–137.
(check this in PDF content)
2
Blank, I.A. (2001), Investicionnyj menedzhment, Jel'ga, Nika-Centr, Kiev, 448 p.
(check this in PDF content)
3
Bocharov, V.V. (2009), Investici, 2nd ed., Piter, Sankt-Peterburg, 384 p.
(check this in PDF content)
4
Valinurova, L.S. and Kazakova, O.B. (2010), Investirovanie, Volters Kluver, Moskva, pp. 24–72.
(check this in PDF content)
5
Jepifanov, A.O., Dehtjar, N.A., Mel'nyk, T.M. and Shkol'nyk, I.O. (2007), Ocinka kredytospromozhnosti ta investycijnoi' pryvablyvosti sub’jektiv gospodarjuvannja, monografija, in d.e.n. Jepifanov, A.O. (ed.), UABS NBU, Sumy, 286 p.
(check this in PDF content)
6
Karpins'kyj, R.L. (2008), «Sutnist' i klasyfikacija investycijnyh ryzykiv», Formuvannja rynkovyh vidnosyn v Ukrai'ni, No. 8, pp. 53–57.
(check this in PDF content)
7
Shapkin, L.S. and Shapkin, V.A. (2005), Teorija riska i modelirovanie riskovyh situacij, Izdat.-torg. korp. «Dashkov i K», Moskva, 880 p.
(check this in PDF content)
8
Shhukin, B.M. (2004), Investuvannja, kurs lekcij, MAUP, Kyi'v, 216 p.
(check this in PDF content)
9
Tarczyński, W. and Mojsiewicz, M. (2001), Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa.
(check this in PDF content)
10
Marcinek, K. (2001), Ryzyko projektów inwestycyjnych, Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karla Adamieckiego w Katowicach, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karla Adamieckiego w Katowicach, Katowice, 220 р. КУЧМЕНКО Віталій Олександрович – старший викладач кафедри економіки підприємства
(check this in PDF content)