The 20 references in paper Крутова, Янчев (2017) “Контроль якості процесу документування в електронній економічній діяльності // Quality control of the documentation process in electronic economic activities” / spz:ztu:ven:106392

1
Strunin, P.A. (2014), «Tendencii' rozvytku informacijnoi' polityky mizhnarodnyh organizacij», Naukovyj chasopys NPU imeni M.P. Dragomanova, Serija 22 Politychni nauky ta metodyka vykladannja social'no-politychnyh dyscyplin, Spec. Issue, pp. 163–169.
(check this in PDF content)
2
Zavarzin, A. (2011), «Atributy kachestva informacii», Nastol'nyj zhurnal rukovoditelja: Direktor informacionnoj sluzhby, No. 10, available at: http://www.osp.ru/cio/2011/10/13011191
(check this in PDF content)
3
Panfilova, O.Ju. (2013), Social'no-gumanitarna sfera Ukrai'ny pered global'nymy vyklykamy suchasnosti, monografija, Vydavnyctvo «Inzhek», Harkiv, 236 p.
(check this in PDF content)
4
Ligonenko, L.O. (2016), «Antykryzove upravlinnja pidpryjemstvom v umovah ekonomiky znan' ta intelektualizacii' menedzhmentu», Ekonomichnyj forum, No. 1, pp. 161–170.
(check this in PDF content)
5
Novikova, N.M. (2010), «Kontrol' v upravlins'kij dijal'nosti», Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo universytetu, Serija Ekonomika, Spec. Issue 29, Part 1, Uzhgorod, pp. 179–182.
(check this in PDF content)
6
Zjan'ko, V.V. and Tes'olkina, A.O. (2016), «Rol' vnutrishn'ogo kontrolju v procesi upravlinnja pidpryjemstvom», Visnyk Vinnyc'kogo politehnichnogo instytutu, No. 1, pp. 39–43.
(check this in PDF content)
7
Bardash, S.V. (2013), «Vnutrishnij kontrol' informacijnyh komp’juternyh tehnologij», Innovacijna ekonomika, No. 8, pp. 339–341.
(check this in PDF content)
8
Kіnnеy, W.R. (2000), Іnfоrmаtіоn Quаlіty Аssurаnсе Аnd Іntеrnаl Соntrоl. Fоr Mаnаgеmеnt Dесіsіоn Mаkіng, MсGrаw-Hіll Соmраnіеs, Nеw Yоrk, USА, 89 р.
(check this in PDF content)
9
Sokolova, E. (2010), «Teoreticheskie podhody k ocenke kachestva uchetoj informacii», Resursy. Informacija. Snabzhenie. Konkurencija, No. 4, pp. 458–464.
(check this in PDF content)
10
Sokolov, E.S. and Efimenko, V.V. (2016), Ocenka kachestva informacii pri raschete stoimosti kompanij, monografija, MJeSI, Moskva, 357 p.
(check this in PDF content)
11
Kostirko, R.O. (2010), «Vnutrіshnіj kontrol' v sistemі upravlіnnja pіdpriєmstva: metodologіchne zabezpechennja», Vіsnik Zhitomirs'kogo derzhavnogo tehnologіchnogo unіversitetu, Serіja Ekonomіchnі nauki, ZhDTU, Zhitomir, No. 3 (53), Part. 1, pp. 97–99.
(check this in PDF content)
12
Antanenkova, E. (2014), «Organizacija vnutrennego kontrolja v organizacii», Jekonomicheskij konsalting, No. 3 (112), available at: http://4do.4dk.ru/editions/
(check this in PDF content)
13
Chernelevs'kyj, L.M., Tkachenko, N.M. and Berenda, N.I. (2013), Udoskonalennja obliku, analizu i audytu v umovah globalizacii' svitovoi' ekonomiky, monografija, NUHT, Kyi'v, 215 p.
(check this in PDF content)
14
Akademik, Slovari i jenciklopedii, available at: http://dic.academic.ru/
(check this in PDF content)
15
Prystupa, K.P. (2009), «Ekonomichna sutnist' ta harakterystyka informacii' v systemi operatyvnogo kontrolju», Naukovi praci KNTU, Serija Ekonomichni nauky, Vol. 16, Part 1, pp. 73–80.
(check this in PDF content)
16
ІT-audit: ocenka processov upravlenija i kontrolja ІT», available at: http://it-consulting.incom.ua/content/ view/370344/126/
(check this in PDF content)
17
Jancheva, L.M. (2011), Audyt z zastosuvannjam informacijno-komunikacijnyh tehnologij, monografija, Hark. derzh. un-t harch. ta torgivli, HDUHT, Harkiv, 231 p.
(check this in PDF content)
18
Maksimova, V.F. (2005), «Problematyka suchasnyh doslidzhen' u sferi vnutrishn'ogo kontrolju», Visnyk DonDUET, Serija Ekonomichni nauky, No. 4, pp. 185–192.
(check this in PDF content)
19
Compliance Audit Handbook» (2006), Department of Environment and Conservation NSW (DEC), Goulburn Street, Sydney, 24 р.
(check this in PDF content)
20
The Information Security Standard (ISO 17799)», available at: http://www.standardsdirect.org/iso17799.htm КРУТОВА Анжеліка Сергіївна – доктор економічних наук, професор Харківського державного університету харчування та торгівлі. Наукові інтереси: – про
(check this in PDF content)