The 13 references in paper Доброскок (2017) “Удосконалення системи управління державним боргом і посилення стійкості державних фінансів // Improving the system of public debt management and strengthening sustainability of public finances” / spz:ztu:ven:106381

1
Baranovs'kyj, O.I. (2004), Finansova bezpeka v Ukrai'ni (metodologija ocinky ta mehanizmy zabezpechennja), monografija, KNTEU, Kyi'v, 759 p.
(check this in PDF content)
2
Borysjuk, O.V. and Pal'oha, O.Ju. (2012), «Derzhavnyj borg Ukrai'ny: suchasnyj stan ta problemy upravlinnja», Naukovyj visnyk, Serija Ekonomichni nauky, No. 2 (23), pp. 187–195.
(check this in PDF content)
3
Ministerstvo finansiv, Bjudzhetnyj kodeks Ukrai'ny, available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
(check this in PDF content)
4
Vahnenko, T.P. (2009), «Osoblyvosti formuvannja derzhavnogo borgu ta upravlinnja jogo skladovymy u period finansovoi' kryzy», Finansy Ukrai'ny, No. 6, pp. 14–28.
(check this in PDF content)
5
Doroshenko, G.O. «Priorytetni naprjamky udoskonalennja polityky upravlinnja derzhavnym borgom», available at: http://C:/Users/user/Desktop/6262-12790-1-SM.pdf
(check this in PDF content)
6
Krykunova, V.M. and Daneljuk, K.M. (2009), «Derzhavnyj borg Ukrai'ny: obsjag, dynamika, struktura», available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/ Tavnv/2009_63_2/63_2_8.pdf
(check this in PDF content)
7
Kucher, G.V. (2002), Upravlinnja derzhavnym borgom, KNTEU, Kyi'v, 342 p.
(check this in PDF content)
8
Instytut bjudzhetu ta social'no-ekonomichnyh doslidzhen', Oficijnyj sajt, available at: http://www.ibser.org.ua
(check this in PDF content)
9
Pod#jablonskaja, L.M. (2009), Gosudarstvennye i municipal'nye finansy, JuNITI-DANA, Moskva, 559 p.
(check this in PDF content)
10
Seleznev, A.Z. (2010), Gosudarstvennyj dolg i vneshnie aktivy, in prof. Katasonov, V.Ju. (ed.), INFRA-M, Moskva, 284 p.
(check this in PDF content)
11
Ministerstvo finansiv Ukrai'ny, «Statystychni materialy shhodo derzhavnogo ta garantovanogo derzhavoju borgu Ukrai'ny», available at: http://www.minfin.gov.ua
(check this in PDF content)
12
Tereshhenko, V.L. (2016), «Problema upravlinnja derzhavnym borgom Ukrai'ny», available at: http://globalnational.in.ua/archive/10-2016/180.pdf
(check this in PDF content)
13
Jaroshevych, N.B. (2009), «Upravlinnja derzhavnym borgom: zarubizhnyj dosvid ta ukrai'ns'ka real'nist'», Naukovyj visnyk, Vol. 17 (8), pp. 266–271. ДОБРОСКОК Стефанія Сергіївна – здобувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».
(check this in PDF content)