The 17 references in paper Бобух (2017) “Ефекти впливу процесів глобалізації на систему державного бюджетування в Україні // Effects of globalization on state budgeting system in Ukraine” / spz:ztu:ven:106375

1
Andrijchuk, V. (2003), «Globalizacija, integracija, ekonomichna bezpeka Ukrai'ny», Polityka i chas, No 9, pp. 61–71.
(check this in PDF content)
2
Babych, T.S. (2008), Bjudzhetuvannja v Ukrai'ni: stanovlennja ta perspektyvy rozvytku, avtoref. dys. kand. ekon. nauk: 08.00.08, Kyi'v, 245 p., pp. 9.
(check this in PDF content)
3
Bilen'ka, N.O. (2009), «Priorytety i naprjamky rozvytku ekonomiky Ukrai'ny v umovah globalizacii'», Ekonomika Ukrai'ny v umovah posylennja globalizacijnyh procesiv: vyklyky i perspektyvy, materialy mizhnarodnoi' naukovoi' students'ko-aspirants'koi' konferncii', vid 15–16 travnja, LNU im. I.Franka, L'viv, pp. 15–16.
(check this in PDF content)
4
Ministerstvo finansiv Ukrai'ny, «Bjudzhetnyj kodeks Ukrai'ny», available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2542-14
(check this in PDF content)
5
Ionin, Je.Je. (2013), «Bjudzhetuvannja jak zasib realizacii' efektyvnoi' finansovoi' polityky derzhavy», Ekonomichnyj analiz, Vol. 14, No 1, pp. 262.
(check this in PDF content)
6
Istorychni aspekty rozvytku teoretychnyh pidhodiv do bjudzhetuvannja» (2013), available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/evntukpi_2013_10_39.pdf
(check this in PDF content)
7
Kai'ra, L.G. and Tytar, K.A. (2013), «Ukrai'na i suchasni procesy svitovoi' ekonomichnoi' globalizacii'», available at: http://slavutajournal.com.ua/arxiv-nomeriv/slavuta-vipusk-6-2013/ukrai'na-i-suchasni-procesisvitovoi'-ekonomichnoi'-globalizacii'/
(check this in PDF content)
8
Karlova, I.O. (2008), «Globalizacija: sutnist', naslidky ta vplyv na social'no-ekonomichnyj rozvytok Ukrai'ny», Aktual'ni problemy ekonomiky, No 11, pp. 41–52.
(check this in PDF content)
9
Konturova, S.M. (2006), «Golovni chynnyky i naslidky rozvytku ekonomiky Ukrai'ny v umovah globalizacii'», Aktual'ni problemy ekonomiky, No 12, pp. 91–97.
(check this in PDF content)
10
Lazebnyk, L.L. (2005), «Globalizacija jak seredovyshhe formuvannja polityky ekonomichnogo rozvytku krai'ny», Aktual'ni problemy ekonomiky, No 11, pp. 94–100.
(check this in PDF content)
11
Perfilova, N.M. (2009), «Proektnyj pidhid do upravlinnja derzhavnymy finansamy», Matematychni mashyny i systemy, No 2, pp. 130–132.
(check this in PDF content)
12
Rajzberg, B.A. (2005), Gosudarstvennoe upravlenie jekonomicheskimi i social'nymi processami, INFRA-M, Moskva, pp. 95.
(check this in PDF content)
13
Tigipko, S.L. (2004), «Strategija rozvytku Ukrai'ny v umovah ekonomichnoi' integracii' ta globalizacii' finansovyh rynkiv», Aktual'ni problemy ekonomiky, No 7, pp. 3–9.
(check this in PDF content)
14
Fedulova, L.I. (2007), Suchasni koncepcii' menedzhmentu, in Fedulova, L.I. (ed.), CUL, Kyi'v, 536 p.
(check this in PDF content)
15
Fedchuk, S.I. (2012), «Pravove reguljuvannja programno-cil'ovogo metodu u bjudzhetnomu procesi: dosjagnennja ta perspektyvy», Finansove pravo, No 1 (19), pp. 31.
(check this in PDF content)
16
Cyba, T.Je. (2004), «Koryguvannja rozvytku nacional'noi' ekonomiky do suchasnyh umov globalizacii'», Aktual'ni problemy ekonomiky, No 4, pp. 30–38.
(check this in PDF content)
17
Churkina, I.Je. (2015), Dialektyka transformacii' bjudzhetnoi' systemy Ukrai'ny v umovah globalizacii', monografija, Aston, Ternopil', 386 p. БОБУХ Сергій Олександрович – аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»
(check this in PDF content)