The 13 references in paper Семенець (2017) “Організаційно-методичні положення аудиту операцій з електронними грошима // Organizational-methodical provisions for the audit of operations with electronic money” / spz:ztu:ven:106344

1
Biluha, M.T. (2000), Audyt, Kyi'v, available at: http://bibliograph.com.ua/audit-2/20.htm
(check this in PDF content)
2
Dacenko, G.V. and Levchenko, I.A. (2013), «Audyt ta inspektuvannja groshovyh koshtiv i kasovyh operacij6 sut', problemni aspekty ta shljahy i'h podolannja», Visnyk Dnipropetrovs'kogo universytetu, Serija Ekonomika, Vol. 7 (4), pp. 210–216.
(check this in PDF content)
3
Pro audytors'ku dijal'nist'» (1999), Zakon Ukrai'ny, vid 22 kvitnja, N 3125-XII, Verhovna Rada Ukrai'ny, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3125-12
(check this in PDF content)
4
Korin'ko, M.D. (2014), «Audytors'kyj kontrol' groshovyh koshtiv», Biznes ta intelektual'nyj kapital, Intelekt HHI, No. 6, pp. 80–85, available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD= 1&Image_file_name=PDF/int_XXI_2014_6_12.pdf
(check this in PDF content)
5
Melihova, T.O. and Manojlo, T.V. (2013), «Rozrobka programy audytu kasovyh operacij dlja pidvyshhennja efektyvnosti dijal'nosti pidpryjemstva», Biznes-ekonomika, finansy, oblik i audyt, Serija Regional'na biznesekonomika ta upravlinnja, No. 2 (38), pp. 97–106, available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD= 1&Image_file_name=PDF/Rbetu_2013_2_17.pdf
(check this in PDF content)
6
Mel'nychenko, O.V. (2014), «Audyt elektronnyh groshej za mizhnarodnymy standartamy», Visnyk Hmel'nyc'kogo nacional'nogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, No. 6, Vol. 1, pp. 115–122, available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_fi le_name=PDF/Vchnu_ekon_2014_6(1)__24.pdf
(check this in PDF content)
7
Mel'nychenko, O.V. (2014), «Organizacija audytu elektronnyh groshej v bankah», Finansy ta bankivs'ka sprava, Serija Problemy ekonomiky, No. 4, pp. 369–375, available at: http://www.problecon.com/pdf/2014/4_0/369_375.pdf
(check this in PDF content)
8
Mizhnarodna federacija buhgalteriv (2015), «Mizhnarodni standarty kontrolju jakosti, audytu, ogljadu, inshogo nadannja vpevnenosti ta suputnih poslug», vydannja 2014 roku, Ch. I, Mizhnarodna federacija buhgalteriv, APU, Kyi'v, 986 p., available at: http://www.apu.com.ua/attachments/article/290/ Audit_2015_1_all.pdf
(check this in PDF content)
9
Panteljejev, V.P. (2005), Audyt, konspekt lekcij dlja studentiv, Kyi'v, available at: http://polkaknig.com.ua/book.php?book=14
(check this in PDF content)
10
Rudnyc'kyj, V.S. (1998), Metodologija i organizacija audytu, Ekonomichna dumka, Ternopil', 196 p.
(check this in PDF content)
11
Skorba, O.A. (2007), «Audyt groshovyh koshtiv», Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi' systemy Ukrai'ny, Zb-k nauk. prac', Vol. 22.0, DVNZ «Ukrai'ns'ka akademija bankivs'koi' spravy Nacional'nogo banku Ukrai'ny», Sumy, pp. 78–82.
(check this in PDF content)
12
Smetanko, O.V. (2011), «Vnutrishnij audyt operacij z groshovymy koshtamy v akcionernyh tovarystvah Ukrai'ny», available at: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/znpen/2011_7/12VAO.pdf
(check this in PDF content)
13
Shalimova, N.S. (2010), «Zovnishnij kontrol' jakosti audytu: mizhnarodnyj dosvid ta vitchyznjana praktyka», Visnyk Hmel’nyc’kogo nacional’nogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, No. 2, Vol. 2, pp. 173–177, available at: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2010_2_2/pdf/173-177.pdf СЕМЕНЕЦЬ А.П. – аспірантка Житомирського державного технологічного університету.
(check this in PDF content)