The 27 references in paper Самчук (2017) “Облікове забезпечення мотивації працівників як метод підвищення ефективної діяльності підприємства // Accounting support for employees' motivation as a method of increasing the effective activity of the enterprise” / spz:ztu:ven:106339

1
Bagiev, N. Marketing: terminologicheskiy slovar', available at: http://vocable.ru/dictionary/83/word/%CC%EE%F2% E8%E2%E0%F6%E8%FF/ (accessed 15.02.2017)
(check this in PDF content)
2
Baksalova, O.M. Formuvannja efektyvnoi' systemy motyvacii' praci na pidpryjemstvi, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vchnu/Ekon/2009_6_3/194-197.pdf (accessed 15.02.2017)
(check this in PDF content)
3
Biznes-slovar', (2001), available at: http://vocable.ru/dictionary/440/word/%CC%EE%F2%E8%E2%E0%F6%E8%FF+%D2%F0%F3%E4%E0/
(check this in PDF content)
4
Bulatov, A. Uchebnik «Ekonomika»: glossariy, available at: http://vocable.ru/dictionary/421/word/%CC%EE%F2%E8%E2%E0%F6%E8%FF+%F2%F0%F3%E4%E0/
(check this in PDF content)
5
Voznjuk, A.M. Osoblyvosti zastosuvannja form i metodiv stymuljuvannja personalu promyslovogo pidpryjemstva, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Venu/2009_1/11.pdf (accessed 16.02.2017)
(check this in PDF content)
6
Grin'ko, I.M. Vdoskonalennja material'noi' motyvacii' praci v systemi upravlinnja promyslovymy pidpryjemstvamy, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Znpchdtu/2009_24/articles/38_Grinko.pdf
(check this in PDF content)
7
Dolishnij, I.M. and Kolodijchuk, A.V. Motyvacija personalu jak ob'jekt upravlinnja na pidpryjemstvi, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/20_5/211_Dolisznij_20_5.pdf (accessed 17.02.2017)
(check this in PDF content)
8
Jegorkina, T.O. Formuvannja motyvacijnogo mehanizmu na torgovel'nyh pidpryjemstvah, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdnuet/econ/2010_4/Egorkina.pdf (accessed 17.02.2017)
(check this in PDF content)
9
Zlenko, A.M. (2010), «Sutnist' motyvacii' praci ta i'i' rol' v zabezpechenni efektyvnogo upravlinnja trudovymy resursamy», Ekonomichnyj visnyk universytetu, Vol. 2. P. 204–206.
(check this in PDF content)
10
Koval's'ka, K.V. and Rak, R.V. (2010), «Novi pidhody do motyvacii' personalu v strategichnomu upravlinni korporacijamy», Formuvannja rynkovyh vidnosyn v Ukrai'ni. Vol. 1 (104), P. 29–33.
(check this in PDF content)
11
Kolot, A.M. (2002), Motyvacija personalu, Kyiv, KNEU. 337 p.
(check this in PDF content)
12
Krushel'nyc'ka, O.V. (2000), Motyvacija ta ocinka dijal'nosti personalu/ Zhytomyr, Ukraine, 215 p.
(check this in PDF content)
13
Kulyk, I. (2008), «Motyvacija praci v Ukrai'ni ta za kordonom», Visnyk Kyi'vs'kogo instytutu biznesu ta tehnologij, Vol. 1, P. 62–66.
(check this in PDF content)
14
Kurakov, L. Ekonomika i pravo: slovar'-spravochnik, available at: http://vocable.ru/dictionary/80/word/%CC%CE%D2%C8%C2%C0%D6%C8%DF (accessed 20.02.2017)
(check this in PDF content)
15
Malyy ekonomicheskiy glossariy, available at: http://vocable.ru/dictionary/660/word/%CC%EE%F2%E8%E2%E0%F6%E8%FF/ (accessed 20.02.2017)
(check this in PDF content)
16
Meskon, M., Al'bert, M. and Khedouri, F. (1997), Osnovy menedzhmenta, Moscow, Izdatel'stvo “Delo”, 704 p.
(check this in PDF content)
17
Mocherniy, S.V. (1995), Ekonomіchniy slovnik – dovіdnik, Femіna, Kyiv, 368 p.
(check this in PDF content)
18
Mushkin, I. (2009), “Nematerial'na motyvacija produktyvnosti praci”, Personal, Vol. 4. P. 44–49.
(check this in PDF content)
19
Poprozman, O.I. (2008), “Motyvacija personalu na pidpryjemstvah”, Formuvannja rynkovyh vidnosyn v Ukrai'ni, Vol. 9 (88), P. 139–142.
(check this in PDF content)
20
Prodius, O.I. Motyvacija trudovoi' dijal'nosti personalu promyslovyh pidpryjemstv v umovah globalizacii' ekonomiky, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpchdtu/2009_22_1/articles/Problem_upravleniya/22_Prodius.pdf
(check this in PDF content)
21
Rayzberg, B., Lozovskiy L. and Starodubtseva, E. Sovremennyy ekonomicheskiy slovar', available at: http://vocable.ru/dictionary/88/word/%CC%CE%D2%C8%C2%C0%D6%C8%DF/ (accessed 20.02.2017)
(check this in PDF content)
22
Rovens'ka, V.V. (2010), “Motyvacija personalu v period ekonomichnoi' kryzy”, Visnyk ekonomichnoi' nauky Ukrai'ny, Vol. 1, P. 88–90.
(check this in PDF content)
23
Sardak, S. (2008), “Motyvacija ta stymuljuvannja pracivnykiv vitchyznjanyh pidpryjemstv”, Ukrai'na: aspekty praci, Vol. 6, P. 45–51.
(check this in PDF content)
24
Timashkova, O.A. Motyvacija praci ta i'i' rol' u pidvyshhenni efektyvnosti dijal'nosti pidpryjemstv, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vzuk/2008_18/tom_2/216_221.pdf (accessed 20.02.2017)
(check this in PDF content)
25
Upravlenie riskami v Rossii: glossariy proekta “Ekpert RA”, available at: http://vocable.ru/dictionary/99/word/%CC% EE%F2%E8%E2%E0%F6%E8%FF/ (accessed 20.02.2017)
(check this in PDF content)
26
Hopchan, V.M (2009), “Evoljucija naukovyh pogljadiv na potreby u trudovij dijal'nosti j motyvaciju v ekonomichnij teorii'”, Ekonomika ta derzhava, Vol. 5, P. 107–109.
(check this in PDF content)
27
Entsiklopediya trudovogo prava, (2000), available at: http://determiner.ru/dictionary/223/word/%CC%CE%D2%C8%C2%C0%D6%C8%DF+%D2%D0%D3%C4%C0/( accessed 20.02.2017) САМЧУК Катерина Іванівна – здобувач кафедри обліку і аудиту Житомирського державного техн
(check this in PDF content)