The 10 references in paper Лукан (2017) “Аналіз ефективності та напрямки оптимізації витрат маркетингової діяльності на підприємствах хлібопекарської галузі // Analysis of efficiency and marketing trends cost optimization in enterprises of baking branch” / spz:ztu:ven:106329

1
Anfinogenova, Je.B. (2012), «Metody ocinky efektyvnosti marketyngovyh zahodiv», Problemy i perspektyvy ekonomiky i upravlinnja: mat-ly mizhnar. zaoch. nauch. konf., vid kvitnja, Renome, Sankt-Peterburg, pp. 147–149.
(check this in PDF content)
2
Assjel', G. (1999), Marketing: principy i strategija, INFRA-M, Moskva, 804 p.
(check this in PDF content)
3
Gerasym’jak, N.V. (2012), «Teoretyko-metodychni pidhody do ocinky efektyvnosti marketyngovyh zahodiv promyslovogo pidpryjemstva», Ekonomichnyj chasopys-XXI, No. 5–6, pp. 40–43.
(check this in PDF content)
4
Denisjuk, A. (2012), «Kontrol' rashodov na marketing», Spravochnik jekonomista: Iskusstvo upravlenija finansami, No. 11, pp. 26–33.
(check this in PDF content)
5
Moiseeva, N.K. and Konysheva, M.V. (2002), Upravlenie marketingom: teorija, praktika, informacionnye tehnologii, in Moiseevа, N.K. (ed.), Finansy i statistika, Moskva, 304 p.
(check this in PDF content)
6
Morgan, N.A., Klark, B.G. and Guner, R. (2004), «Produktivnost' marketinga, marketingovyj audit, sistemy ocenki marketingovoj dejatel'nosti: kompleksnoe rassmotrenie», Marketing-dajdzhest, No. 6, pp. 61–81.
(check this in PDF content)
7
Parhimenko, V.A. (2006), «Kolichestvennaja ocenka urovnja organizacii marketingovoj dejatel'nosti na mashinostroitel'nyh predprijatijah respubliki Belarus'», Marketing v Rossii i za rubezhom, in Golubkov, E.P. (ed.), No. 4 (54), pp. 63–75.
(check this in PDF content)
8
Strupyns'ka, N.V. (2013), «Metodychnyj pidhid do zabezpechennja efektyvnosti marketyngovoi' dijal'nosti promyslovogo pidpryjemstva», Biznes Inform, No. 8, pp. 379–387.
(check this in PDF content)
9
Jasheva, G.A. (2003), «Jeffektivnost' marketinga: metodika ocenki i rezul'taty», Prakticheskij marketing, No. 78 (8), pp. 44–45.
(check this in PDF content)
10
Lenskold, J.D. (2003), Marketing ROI: the path to campaign, customer, and corporate profitability, McGraw-Hill, New York, 271 p. ЛУКАН Олександра Михайлівна – здобувач ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».
(check this in PDF content)