The 24 references in paper Ильин, Цихорацки (2018) “Развитие туризма на территории Полесского воеводства в 30-х годах ХХ века” / spz:polessu:tourism:y:2018:i:1:p:47-54

1
Lewan, M. Zarys dziejów turystyki w Polsce / M. Lewan. – Poznań, 2004 – 112 s.
(check this in PDF content)
2
Помазкина, Е.Г. Туризм на Полесье в 1921-39 гг. / Е.Г. Помазкина // Моладзь Берасцейшчыны. – Брэст: БрГУ, 1996. – С. 118-123; Кабот, Т.Ф. Туризм на Полесье / Т.Ф. Кабот // Вестник Брестского государственного технического университета. – 2010. – No 6. – С. 49-51; Demjaniuk R. Uslugi turystyczne w Brześciu n/Bugiem / R. Demjaniuk, I. Demjaniuk // Echo Polesia. – 2010. – No 4. – S. 42-48; Фядзечка, С.А. Турыстычная і рэкрэацыйная інфраструктура Палескага ваяводства (19211939 гг.) / С.А. Фядзечка // Сборник трудов VI международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы». – Пинск: ПолесГУ, 2012. – Ч. II. – С. 172-173; Цихорацки, П. Туризм на службе политики: обусловленность и реализация планов развития туризма в польском Полесье в
(check this in PDF content)
3
Węgrzecki, M. Potrzeby turystyczne Polesia / M. Węgrzecki // Rocznik Ziem Wschodnich i Kalendarz na rok 1937. – Warszawa, 1936. – S. 204-213.
(check this in PDF content)
4
J. M. [J. Mackiewicz]. Rzeka Lwa // Słowo. – 1938. – No 228.
(check this in PDF content)
5
Danysz-Fleszarowa R. Z letniej włóczęgi po Polesiu / R. Danysz-Fleszarowa // Ziemia. – 1927. – No 20. – S. 422-426.
(check this in PDF content)
6
Turystyka na Polesiu. Protokół I Zjazdu Turystycznego odbytego w Pińsku 5 i 6 czerwca 1936 r. na zaproszenie Ministerstwa Komunikacji i Poleskiego Urzędu Wojewódzkiego, zest. M. Orłowicz. – Warszawa, 1938. – 130 s.
(check this in PDF content)
7
Помазкина, Е.Г. Туризм на Полесье в 1921-39 гг. / Е.Г. Помазкина // Моладзь Берасцейшчыны. – Брэст : БрГУ, 1996. – С. 118-123.
(check this in PDF content)
8
Государственный архив Брестской области (ГАБО). – Ф. 1. – Оп. 10. – Д. 2899.
(check this in PDF content)
9
Pan Wojewoda Poleski w Pińsku // Słowo Polesia. – 1936. – No 155.
(check this in PDF content)
10
ГАБО. – Ф. 1. – Оп. 10. – Д. 2876.
(check this in PDF content)
11
L. Grodzicki]. Polesie. – Б.м.: Б.и., Б.д.
(check this in PDF content)
12
Polesie i turysta. – Pińsk, 1936. – 55 s.
(check this in PDF content)
13
Ossendowski F.A. Polesie / F. A. Ossendowski. – Poznań, 2010. – 266 s.
(check this in PDF content)
14
Marczak M. Przewodnik po Polesiu / M. Marczak. – Brześć nad Bugiem, 1935. – 160 s.
(check this in PDF content)
15
Kalendarz Ziem Wschodnich na rok 1936. – Warszawa, 1935. – 384 s.
(check this in PDF content)
16
Krygowski B. Lwą na trzęsawiska poleskie / B. Krygowski. – Lwów-Warszawa, 1936. – 40 s.; Schmuck A. Z Pińska do Augustowa kajakiem / A. Schmuck. – Lwów, 1937. – 87 s.
(check this in PDF content)
17
Emmer M. Jak filmowaliśmy Polesie / M. Emmer // Rocznik Ziem Wschodnich i Kalendarz na rok 1937. – Warszawa, 1936. – S. 273-280.
(check this in PDF content)
18
Кабот, Т.Ф. Туризм на Полесье / Т.Ф. Кабот // Вестник Брестского государственного технического университета. – 2010. – No 6. – С. 49-51.
(check this in PDF content)
19
J. M. [J. Mackiewicz], Szukamy Lwy // Słowo. – 1938. – No 226; Rzeka Lwa // Słowo. – 1938. – No 228; W kraju, który upodobał sobie jeden Anglik // Słowo. – 1937. – No 103.
(check this in PDF content)
20
Węgrzecki M. Zagadnienia hotelarstwa i kwaterunku na Ziemiach Wschodnich / M. Węgrzecki // Rocznik Ziem Wschodnich i Kalendarz na rok 1937. – Warszawa, 1936. – S. 219-223.
(check this in PDF content)
21
ГАБО. – Ф. 1. – Оп. 2. – Д. 205.
(check this in PDF content)
22
Stan polskiego posiadania na Polesiu [1939] // Polesie w polityce rządów II Rzeczypospolitej, oprac. W. Śleszyński. – Kraków, 2009. – S. 199-242.
(check this in PDF content)
23
Małołepszy E. Kultura fizyczna i turystyka w województwie poleskim w latach 1921-1939. Zarys problematyki / E. Małołepszy, T. Drozdek-Małołepsza // Białoruskie Zeszyty Historyczne. – 2014. – No 41. – S. 126-141.
(check this in PDF content)
24
Krótki poleski informator turystyczno-krajoznawczy. – Brześć nad Bugiem, [1936]. – 23 s.
(check this in PDF content)