The 20 references in paper A. Alibekov K., А. Алибеков К. (2018) “ОЦЕНКА РАЗМЫВА У СВАЙНЫХ ОПОР СООРУЖЕНИЙ, ПРЕСЕКАЮЩИХ ВОДОТОКИ, С УЧЕТОМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ И НЕОДНОРОДНОСТИ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ // EVALUATION OF SCOURING AT PILE-SUPPORTED STRUCTURES CROSSING WATERCOURSES ACCORDING TO RELIABILITY AND INHOMOGENEITY INDICATORS OF GROUNDING FOUNDATIONS” / spz:neicon:vestnik:y:2018:i:1:p:181-192

1
Alibekov A.K., Alibekov G.A. Osnovy teorii planirovaniya eksperimenta i praktika ee primeneniya. Makhachkala: FGBOU VO ―DGTU‖; 2017. 175 s. [Alibekov A.K., Alibekov G.A. Fundamentals of the theory of experiment planning and practice of its application. Makhachkala: FGBOU VD ―DGTU‖; 2017. 175 p. (In Russ.)]
(check this in PDF content)
2
Alibekov A.K., Idrisova S.G. Mestnyi razmyv rusla u mostovykh opor. Sb.nauch.tr.mezhdunar.nauch.-prakticheskoi konferentsii ―Aktual'nye problemy i perspektivy razvitiya dorozhnotransportnogo kompleksa‖. Makhachkala: Makhachkalinskii filial MADI; 2017. S.91-94. [Alibekov A.K., Idrisova S.G. Local scour of the bed at the bridge supports. Proceedings of the International scientific-practical conference ―Relevant problems and prospects for the development of the road and transport complex‖. Makhachkala; 2017. P.91-94. (In Russ.)]
(check this in PDF content)
3
Zhuravlev M.M. Mestnyi razmyv u opor mostov. M.: Transport; 1984. 113 s. [Zhuravlev M.M. Local scour at the bridge supports. M.: Transport; 1984. 113 p. (In Russ.)]
(check this in PDF content)
4
Magomedova A.V. Erozionnye protsessy v ruslakh rek i kanalov. M.: Izd-vo VZPI; 1990. 203 s. [Magomedova A.V. Erosion processes in the channels of rivers and canals. M.: Izd-vo VZPI; 1990. 203 p. (In Russ.)]
(check this in PDF content)
5
Mikhalev M.A., Alibekov A.K. Vybor optimal'nogo tipa opory i otsenka velichiny mestnogo razmyva. Prirodoobustroistvo. 2011;5:46-50. [Mikhalev M.A., Alibekov A.K. Choosing the optimal type of support and estimating the magnitude of local scour. . Prirodoobustroistvo. 2011;5:46-50. (In Russ.)]
(check this in PDF content)
6
Mikhalev M.A. O modelirovanii mestnogo razmyva rusla za vodosbrosnymi plotinami. Inzhenerno-stroitel'nyi zhurnal. 2013;2:67-74. [Mikhalev M.A. On the modeling of local scour of the channel behind spillway dams. Magazine of Civil Engineering. 2013;2:67-74. (In Russ.)]
(check this in PDF content)
7
Mikhalev M.A. Fizicheskoe modelirovanie gidravlicheskikh yavlenii. SPb: Izd-vo Politekhnicheskogo un-ta; 2010. 443 s. [Mikhalev M.A. Physical modeling of hydraulic phenomena. SPb: Izd-vo Politekhnicheskogo un-ta; 2010. 443 p. (In Russ.)]
(check this in PDF content)
8
Nikolaev E.I. Mestnyi razmyv u stolbchatykh opor mostov s uchetom ugla nabeganiya potoka na opory (kosoe techenie): Dis. kand. tekhn. nauk. Saratov; 1982. 225 s. [Nikolaev E.I. Local scour at the pillar supports of bridges taking into account the angle of flow on the supports (oblique flow). Candidate of Technical Sciences Thesis; 1982. 225 p. (In Russ.)]
(check this in PDF content)
9
Purkin V.I., Kholin A.S. Proektirovanie mostovykh perekhodov: uchebnoe posobie. 2-e izd. M.: MADI; 2014. 60 s. [Purkin V.I., Kholin A.S. Designing of bridge passages: a tutorial. 2nd ed. M.: MADI; 2014. 60 p. (In Russ.)]
(check this in PDF content)
10
SP 32-102-95 Sooruzheniya mostovykh perekhodov i podtoplyaemykh nasypei. Metody rascheta mestnykh razmyvov. M.: Korporatsiya ―Transtroi‖; 1996. 79 s. [SP 32-102-95 Constructions of bridge crossings and submerged embankments. Methods for calculating local scour. M.: Korporatsiya ―Transtroi‖; 1996. 79 p. (In Russ.)]
(check this in PDF content)
11
SP 24.13330.2011 Svainye fundamenty. Aktualizirovannaya redaktsiya SNiP 2.02.03- 85. Min-vo regional'nogo razvitiya Rossiiskoi Federatsii. M.; 2011. 74 s. [SP 24.13330.2011 Pile foundations. Updated version of SNiP 2.02.03- 85. Ministry of Regional Development of the Russian Federation. M.; 2011. 74 p. (In Russ.)]
(check this in PDF content)
12
Tablitsy planov eksperimenta: Dlya faktornykh i polinomial'nykh modelei. Pod red. V.V Nalimova. M.: Metallurgiya; 1982. 752 s. [Tables of experiment plans: For factorial and polynomial models. V.V. Nalimov (Ed.). M.: Metallurgiya; 1982. 752 p. (in Russ.)]
(check this in PDF content)
13
Amini A., Melville B.W, Ali T.M. Local scour at piled bridge piers including an examination of the superposition method. Canadian Journal of Civil Engineering 2014;41(5):461-471.
(check this in PDF content)
14
Esmaeili T., Dehghani A.A., Zahiri A.R., Suzuki K. 3D Numerical Simulation of Scouring Around Bridge Piers (Case Study: Bridge 524 crosses the Tanana River). World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Civil and Environmental Engineering. 2009;3(10):422-426.
(check this in PDF content)
15
Evaluating Scour at Bridges. Hydraulic Engineering Circular No. 18, Fifth Edition, U.S. Department of Transportation Federal Highway Administration; 2012. 318 р.
(check this in PDF content)
16
Hesham F., Ibrahim H. E. Reducing local scour at bridge piers using an upstream subsidiary triangular pillar. Arab J Geosci. 2016;9(598):1-8.
(check this in PDF content)
17
Moreno M., Birjukova О., Grimaldi С., Gaudio R., Cardoso A. Experimental study on local scouring at pile-supported piers. Acta Geophysica. 2017;65(3):411–421.
(check this in PDF content)
18
Mostafa Y.E., Agamy А.F. International Journal of Engineering Science and Technology (IJEST). 2011;3(11):8160-8178.
(check this in PDF content)
19
Mubeen B., Salman B. Scour Reduction around Bridge Piers: A Review. International Journal of Engineering Inventions. 2013;2(7):07-15.
(check this in PDF content)
20
Wang H., Tang H.W., Xiao J.F., Wang Y., Jiang Sh. Clearwater local scouring around three piers in a tandem arrangement. Science China Technological Sciences. 2016;59(6):888–896. Св
(check this in PDF content)