The 5 references in paper E. Drozd S., A. Mohammed Salem A., S. Chizhik A., O. Spiridonova S., N. Kuzhel S., M. Mychko E., Е. Дрозд С., А. Мохаммед Салем А., С. Чижик А., О. Спиридонова С., Н. Кужель С., М. Мычко Е. (2016) “Исследование методом атомно-силовой микроскопии влияния наночастиц на структурные и механические свойства клеток почки быка линии MDBK // A study by atomic force microscope of effect of nanoparticles on structural and mechanical properties of cell lines MDBK” / spz:neicon:vestift:y:2014:i:4:p:97-101

1
Burnham N. A. // J . Vac . Sci . Technol . 1989 . Vol . A7 . P . 1200–1210 .
(check this in PDF content)
2
Czajkowsky D. M. // J . of Electron Microscopy . 2000 . Vol . 49(3) . P . 395–406 .
(check this in PDF content)
3
Nagama M. // FEMS Microbiol . Lett . 1996 . Vol . 145 . P . 239–243 .
(check this in PDF content)
4
Генкель П. А. Микробиология с основами вирусологии: Учеб . пособие для студентов . биол . фак . пед . ин-та . М ., 1974 .
(check this in PDF content)
5
Jacot J. G. // J . Biomed . Mater . Res . 2006 . Vol . A79 . P . 485–494 . E. S. DROZD, MOHAMMED SALEM A. A., S. A. CHIZHIK, O. S. SPIRIDONOVA, N. S. KUZHEL, M. E. MYCHKO a stuDy B y atOM iC FOrCe M iCrOsCOP e OF eFF eCt OF nanOP artiCles On struCtural an D MeChaniCal P rOP erties OF Cell lines MDBK summary T
(check this in PDF content)