The 14 references in paper O. Miakinnik O., V. Feoktistov V., В. Феоктистов В., О. Мякинник О. (2016) “Малые возмущения идеального газа: волны, инварианты и задача Коши // Ideal Gas Small Perturbations: Waves, Invariants and Cauchy Problem” / spz:neicon:technomag:y:2014:i:2:p:387-406

1
GodunovS.K.Uravneniyamatematicheskoyfiziki[Equationsof MathematicalPhysics]. Moscow,NaukaPubl.,1979.392 p. (in Russian).
(check this in PDF content)
2
KulikovskiyA.G.,SveshnikovaE.I.,ChugaynovaA.P.LektsionnyekursyNOTs.Vyp.16. Matematicheskiemetodyizucheniyarazryvnykhresheniynelineynykhgiperbolicheskikhsistem uravneniy[Lecturecoursesof Scientificand EducationalCenter.Is. 16. Mathematicalmethods for studyingdiscontinuoussolutionsof nonlinearhyperbolicsystemsof equations].Moscow, SteklovMathematicalInstituteof RASPubl.,2010.122 p. (in Russian).
(check this in PDF content)
3
CourantR.Methodsof mathematicalphysics.Vol. 2. PartialDifferentialEquations. New York-London:IntersciencePubl.,1962.(Russ.ed.:CourantR.Uravneniyas chastnymi proizvodnymi. Moscow,Mir Publ.,1964.830 p.).
(check this in PDF content)
4
BhatnagarP.L.NonlinearWavesin One-DimensionalDispersiveSystems. Oxford,Clarendon Press,1979.(Russ.ed.:BhatnagarP.L.Nelineynyevolnyv odnomernykhdispersnykh sistemakh. Moscow,Mir Publ.,1983.136 p.).
(check this in PDF content)
5
LoytsyanskiyL.G.Mekhanikazhidkostii gaza[FluidMechanics].Moscow,NaukaPubl., 1987.840 p. (in Russian).
(check this in PDF content)
6
ToroE.F.RiemannSolversand NumericalMethodsfor FluidDynamics. SpringerBerlin Heidelberg,2009.724 p. DOI:10.1007/b79761
(check this in PDF content)
7
FeoktistovV.V.,MyakinnikO.O.Structureof Seriesfor SolvingSystemof 1st OrderEquations withPartialDerivatives.VestnikMGTUim. N.E.Baumana.Ser. Estestvennyenauki=Herald of the BaumanMSTU.Ser. Naturalscience, 2009,no. 4, pp. 3{22(in Russian).
(check this in PDF content)
8
FeoktistovV.V.,MyakinnikO.O.Operatorof waveinteractionand normalformof systemof linearequationsin partialderivativesof the 1st order.Voronezhskayavesennyayamatematicheskayashkola\Sovremennyemetodyteoriikraevykhzadach.Pontryaginskiechteniya| 21": mater. [VoronezhSpringSchoolin Mathematics\Modernmethodsof the theoryof boundary valueproblems.Pontryaginreading| 21":proc.].Voronezh,VSUPubl.,2010,pp. 232{233 (in Russian).
(check this in PDF content)
9
FeoktistovV.V.,MyakinnikO.O.Travelingwaveswithmatrixcoefficients.Voronezhskaya zimnyayamatematicheskayashkola\Sovremennyemetodyteoriifunktsiyi smezhnyeproblem":mater. [VoronezhWinterSchoolin Mathematics\Modernmethodsof functiontheory and relatedproblems"].Voronezh,VSUPubl.,2013,pp. 255{256(in Russian). Scienceand Educationof the BaumanMSTU405
(check this in PDF content)
10
FeoktistovV.V.,MyakinnikO.O.N-dimensionaltravelingwavesrepresentationin terms scalarwaves.Voronezhskayavesennyayamatematicheskayashkola\Sovremennyemetody teoriikraevykhzadach.Pontryaginskiechteniya| 25":mater. [VoronezhSpringSchool in Mathematics\Modernmethodsof the theoryof boundaryvalueproblems.Pontryagin reading| 25":proc.].Voronezh,VSUPubl.,2014,pp. 178{180(in Russian).
(check this in PDF content)
11
GerochR. PartialDifferentialEquationsof Physics.In:GeneralRelativity:Proceedingsof the 46thScottishUniversitiesSummerSchoolin Physics, Aberdeen,July1995.Edinburgh, SUSSPPubl.,1996,pp. 19{60.
(check this in PDF content)
12
KovenyaV.M.,YanenkoN.N.Metodrasshchepleniyav zadachakhgazovoydinamiki[Splitting Methodsfor Gas DynamicsProblems].Novosibirsk,NaukaPubl.,1981.304 p. (in Russian).
(check this in PDF content)
13
SobolevS.L.Uravneniyamatematicheskoyfiziki[Equationsof MathematicalPhysics]. Moscow,NaukaPubl.,1992.432 p. (in Russian).
(check this in PDF content)
14
KaptsovO.V.Invariantsof characteristicsof somesystemsof partialdifferentialequations.Sibirskiymatematicheskiyzhurnal, 2004,vol. 45, no. 3, pp. 577{591.(English translation:SiberianMathematicalJournal, 2004,vol. 45, is. 3, pp. 475{487.DOI: 10.1023/B:SIMJ.0000028612.51060.32). Scienceand Educationof the BaumanMSTU406
(check this in PDF content)