The 1 linked reference in paper S. Krasovskiy A., N. Kashirskaya Yu., A. Chernyak V., E. Amelina L., N. Petrova V., A. Polyakov V., E. Kondrat'eva I., A. Voronkova Yu., M. Usacheva V., T. Adyan A., A. Stepanova A., I. Alimova L., I. Asherova K., G. Baykova V., A. Basilaya V., E. Boytsova V., A. Borisov V., V. Brisin Yu., E. Vasil'eva A., T. Vasil'eva G., E. Vodovozova V., S. Voronin V., I. Gaymolenko N., O. Golubtsova I., Yu. Gorinova V., L. Nazarenko P., O. Odinokova N., T. Gembitskaya E., V. Nikonova S., A. D'yachkova A., D. Sergienko F., E. Enina A., M. Erzutova V., Yu. Zinchenko S., O. Zonenko G., D. Ivanova M., N. Il'enkova A., D. Kadyrova V., С. Красовский А., Н. Каширская Ю., А. Черняк В., Е. Амелина Л., Н. Петрова В., А. Поляков В., Е. Кондратьева И., А. Воронкова Ю., М. Усачева В., Т. Адян А., А. Степанова А., И. Алимова Л., И. Ашерова К., Г. Байкова В., А. Басилая В., Е. Бойцова В., А. Борисов В., В. Брисин Ю., Е. Васильева А., Т. Васильева Г., Э. Водовозова В., С. Воронин В., И. Гаймоленко Н., О. Голубцова И., Ю. Горинова В., Л. Назаренко П., О. Одинокова Н., Т. Гембицкая Е., В. Никонова С., А. Дьячкова А., Д. Сергиенко Ф., Е. Енина А., М. Ерзутова В., Ю. Зинченко С., О. Зоненко Г., Д. Иванова М., Н. Ильенкова А., Д. Кадырова В. (2016) “Генетическая характеристика больных муковисцидозом в Российской Федерации по данным Национального регистра (2014) // Genetic characterization of cystic fibrosis patients in Russian Federation according to the National Register, 2014” / spz:neicon:pulmonology:y:2016:i:2:p:133-151

  1. http://www.genet.sickkids.on.ca