The 20 references in paper Elena Sobko Albertovna, Natalya Gordeeva Vladimirovna, Angelina Kraposhina Yurievna, Irina Soloveva Anatolyevna, Svetlana Chubarova Vladimirovna, Olga Ishenko Petrovna, Irina Demko Vladimirovna, Maria Loktionova Michailovna, Елена Собко Альбертовна, Нататья Гордеева Владимировна, Ангелина Крапошина Юрьевна, Ирина Соловьева Анатольевна, Светлана Чубарова Владимировна, Ольга Ищенко Петровна, Ирина Демко Владимировна, Мария Локтионова Михайловна (2015) “Клиническая эффективность и фармакоэкономический анализ аллергенспецифической иммунотерапии у пациентов с аллергической бронхиальной астмой легкого и среднетяжелого течения // CLINICAL EFFICIENCY AND THE PHARMACOECONOMIC ANALYSIS OF ALLERGEN IMMUNOTHERAPY AT PATIENTS WITH MILD AND MODERATE ALLERGIC BRONCHIAL ASTHMA” / spz:neicon:pharmacoeconomics:y:2015:i:2:p:29-37

1
Belousov D.Yu., Afanas'eva E.V., Efremova E.A. Kachestvennaya klinicheskaya praktika. 2013; 1: 27-43.
(check this in PDF content)
2
Gorbovskoi F.V., Vorzheva I.I., Buinova S.N. Sib. med. zhurn. 2012; 114 (7): 29-33.
(check this in PDF content)
3
Goryachkina L.A., Nenasheva N.M. Lechashchii vrach. 2008; 5: 9-10.
(check this in PDF content)
4
Goryachkina L.A, Peredkova E.V., Astaf'eva N.G. Pollinozy. Pollinosis. Clinical Allergy and Immunology. A guide for practitioners. Ed. LA Goryachkina, KP Kashkina [Klinicheskaya allergologiya i immunologiya. Rukovodstvo dlya praktikuyushchikh vrachei. Pod red. L.A. Goryachkinoi, K.P. Kashkina (in Russian)]. Moscow. 2009; 351-362.
(check this in PDF content)
5
Gushchin I.S., Kurbacheva O.M. Allergy and allergen-specific immunotherapy. Allergies [Allergiya i allergen-spetsificheskaya immunoterapiya. Allergiya (in Russian)]. Moscow. 2010; 228 s.
(check this in PDF content)
6
Demko I.V. Asthma: Questions of diagnostics, treatment, socioeconomic aspects [Bronkhial'naya astma: voprosy diagnostiki, lecheniya, sotsial'no-ekonomicheskie aspekty (in Russian)]. Krasnoyarsk. 2006; 218 s.
(check this in PDF content)
7
Demko I.V., Tolkushin A.G., Kozlov S.N. i dr. Pul'monologiya. 2008; 4: 56-59.
(check this in PDF content)
8
Merkulova I.Yu., Zhestkov A.V. Vestnik sovremennoi klinicheskoi meditsiny. 2014; 7 (1): 123-125.
(check this in PDF content)
9
Sobko E.A., Demko I.V., Solov'eva I.A. i dr. Sibirskoe meditsinskoe obozrenie. 2015; 1: 84-90.
(check this in PDF content)
10
Standardization of pulmonary function tests. The official report of the European Respiratory Society. Pulmonology [Standartizatsiya legochnykh funktsional'nykh testov. Ofitsial'nyi otchet Evropeiskogo respiratornogo obshchestva. Pul'monologiya (in Russian)]. 1993; 6-44.
(check this in PDF content)
11
Federal guidelines for the conduct of allergen-specific immunotherapy: Raak approved by the Presidium of December 23, 2013. [Electronic resource]. Russian Association of Allergology and Clinical Immunology http://www.raaci.ru/ClinRec/7.ASIT.pdf. [Federal'nye klinicheskie rekomendatsii po provedeniyu allergen-spetsificheskoi immunoterapii: utverzhdeno Prezidiumom RAAKI 23 dekabrya 2013 g. Rossiiskaya assotsiatsiya allergologov i klinicheskikh immunologov (in Russian)]. Moscow. 2013 (accessed 20.03.2015).
(check this in PDF content)
12
Chernyak B.A., Vorzheva I.I. Prakticheskaya meditsina. 2009; 35: 55-58.
(check this in PDF content)
13
Chuchalin A.G. Global strategy for the treatment and prevention of asthma [Global'naya strategiya lecheniya i profilaktiki bronkhial'noi astmy (in Russian)]. Moscow. 2007; 104 s.
(check this in PDF content)
14
Yagudina R.I., Kulikov A.Yu., Krysanov I.S., Litvinenko M.M., Morozov A.L. FARMAKOEKONOMIKA. Sovremennaya farmakoekonomika i farmakoepidemiologiya / PHARMACOECONOMICS. Modern pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology. 2009; 1: 3-6.
(check this in PDF content)
15
Yagudina R.I., Kulikov A.Yu., Metelkin I.A. FARMAKOEKONOMIKA. Sovremennaya farmakoekonomika i farmakoepidemiologiya / PHARMACOECONOMICS. Modern pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology. 2012; 4 (5): 3-8.
(check this in PDF content)
16
Fedoseyeva V.N. Creation of the allergovaccines on the base of new technologies. Russian Allergological Journal. 2009; 1: 10-17.
(check this in PDF content)
17
Global Initiative for Asthma. Global strategy for asthma management andprevention. Updated 2012 [Electronic resource]. ginasthma. org. URL: http://www.ginasthma.org/local/uploads/files/GINA_Report_ March13.pdf] (accessed 20.03.2015).
(check this in PDF content)
18
Hankin C.S., Cox L. Allergy immunotherapy: what is the evidence for cost saving? Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2014; 14 (4): 363-370.
(check this in PDF content)
19
Kurbacheva O.M., Pavlov K.S. Allergen immunotherapy. Doctor. Ru. 2010; 2 (52): 16-19.
(check this in PDF content)
20
Nathan R.A., Sorkness C.A., Kosinski M. et al. Development of the asthma control test: a survey for assessing asthma control. J. Allergy Clin. Immunol. 2004; 113 (1): 59-65. Сведения об авторах: Собко Елена Альбертовна – д.м.н., доцент кафедры внутренних болезней No2 с курсом ПО, ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский
(check this in PDF content)