The 21 references with contexts in paper Malika Khodzhibekova Maratovna, Leonid Tyutin Avramovich, Nikolay Kostenikov Anatolevich, Nikolay Il’In Vasilevich, Малика Ходжибекова Маратовна, Леонид Тютин Аврамович, Николай Костеников Анатольевич, Николай Ильин Васильевич (2014) “Совмещенная позитронно-эмиссионная и компьютерная томография в диагностике и стадировании индолентных неходжкинских лимфом // Combined Positron-Emission and Computed Tomography in Diagnosis and Staging of Patients with Indolent non-Hodgkin’s Lymphoma” / spz:neicon:medvis:y:2014:i:6:p:37-43

1
Poddubnaya I.V. Treatment of indolent nonQHodgkin’s lymphoma. Prakticheskaya onkologiya. 2004; 5 (3): 203– 208. (In Russian)
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=5302
  Prefix
  Вме сте с тем, так же как и при дру гих ви дах зло ка че ствен ных лим фом, та кие фак то ры, как ста дия за боле ва ния и про гноз, яв ля ют ся ос нов ны ми кри те рия ми, вли я ю щи ми на раз ра бот ку ле чеб но го пла на
  Exact
  [1, 2]
  Suffix
  . Рас про ст ра нен ность опу хо ле во го про цес са ока зы ва ет вли я ние на даль ней шее те че ние за боле ва ния при ИЛ. На при мер, на чаль ные (I–II) стадии об ла да ют бо лее бла го при ят ным про гно зом не за ви си мо от мор фо им му но ло ги че с ко го ва ри анта НХЛ.

 2. In-text reference with the coordinate start=5891
  Prefix
  В свя зи с этим при I–II ста дии НХЛ пре имуще ст вен но при ме ня ют ся все ви ды ло каль ной тера пии. Что ка са ет ся рас про ст ра нен ных (III–IV) стадий ин до лент ных НХЛ, ос нов ным ме то дом ле че ния яв ля ет ся хи мио те ра пия
  Exact
  [1]
  Suffix
  . По зи трон ноQэмис си он ная то мо гра фия (ПЭТ) с 18FQФДГ в по след ние де ся ти ле тия ак тив но приме ня ет ся в ста ди ро ва нии и оцен ке эф фек тив но сти ле че ния он ко ло ги че с ких за бо ле ва ний, в том чис ле и зло ка че ст вен ных лим фом.

2
Perevodchikova N.I. Guidelines for chemotherapy of neoplastic diseases. Ed. N.I. Perevodchikova. М.: Prakticheskaya meditsina, 2005. 467–493. (In Russian)
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5302
  Prefix
  Вме сте с тем, так же как и при дру гих ви дах зло ка че ствен ных лим фом, та кие фак то ры, как ста дия за боле ва ния и про гноз, яв ля ют ся ос нов ны ми кри те рия ми, вли я ю щи ми на раз ра бот ку ле чеб но го пла на
  Exact
  [1, 2]
  Suffix
  . Рас про ст ра нен ность опу хо ле во го про цес са ока зы ва ет вли я ние на даль ней шее те че ние за боле ва ния при ИЛ. На при мер, на чаль ные (I–II) стадии об ла да ют бо лее бла го при ят ным про гно зом не за ви си мо от мор фо им му но ло ги че с ко го ва ри анта НХЛ.

3
Cerci J.J., Pracchia L.F., Junior J.S. et al. Positron Emission Tomography with 2Q[18F]QFluoroQ2QDeoxyQDQGlucose For Initial Staging of Hodgkin Lymphoma: a Single Center Experience In Brazil. Clinics. 2009; 64 (6): 491–498.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6362
  Prefix
  в по след ние де ся ти ле тия ак тив но приме ня ет ся в ста ди ро ва нии и оцен ке эф фек тив но сти ле че ния он ко ло ги че с ких за бо ле ва ний, в том чис ле и зло ка че ст вен ных лим фом. В ря де ис следо ва ний бы ла про де мон ст ри ро ва на роль ПЭТ в оцен ке рас про ст ра нен но с ти лим фо про ли фе ратив но го про цес са
  Exact
  [3–8]
  Suffix
  . Од на ко боль шин ст во паци ен тов, вклю чен ных в дан ные ис сле до ва ния, име ли или лим фо му Ходж ки на, или аг рес сив ную НХЛ. Не боль шое ко ли че ст во на уч ных ра бот по свяще но изу че нию ро ли ПЭТ в ди а гно с ти ке ИЛ.

4
Il’in N.V., Tlostanova M.S., Khodzhibekova M.M. et al. Clinical evaluation of the value of whole body positron emission tomography with 18FQFDG in malignant lymphomas. Klinicheskaya onkogematologiya. 2010; 3 (2): 130–137. (In Russian)
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6362
  Prefix
  в по след ние де ся ти ле тия ак тив но приме ня ет ся в ста ди ро ва нии и оцен ке эф фек тив но сти ле че ния он ко ло ги че с ких за бо ле ва ний, в том чис ле и зло ка че ст вен ных лим фом. В ря де ис следо ва ний бы ла про де мон ст ри ро ва на роль ПЭТ в оцен ке рас про ст ра нен но с ти лим фо про ли фе ратив но го про цес са
  Exact
  [3–8]
  Suffix
  . Од на ко боль шин ст во паци ен тов, вклю чен ных в дан ные ис сле до ва ния, име ли или лим фо му Ходж ки на, или аг рес сив ную НХЛ. Не боль шое ко ли че ст во на уч ных ра бот по свяще но изу че нию ро ли ПЭТ в ди а гно с ти ке ИЛ.

5
Tyutin L.A., Kostenikov N.A., Il’in N.V. et al. Positron Emission Tomography with 18FQFDG in a complex radiodiagnosis of patients with malignant lymphomas. Sovremennye tekhnologii v meditsine. 2011. 2: 120–126. (In Russian)
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6362
  Prefix
  в по след ние де ся ти ле тия ак тив но приме ня ет ся в ста ди ро ва нии и оцен ке эф фек тив но сти ле че ния он ко ло ги че с ких за бо ле ва ний, в том чис ле и зло ка че ст вен ных лим фом. В ря де ис следо ва ний бы ла про де мон ст ри ро ва на роль ПЭТ в оцен ке рас про ст ра нен но с ти лим фо про ли фе ратив но го про цес са
  Exact
  [3–8]
  Suffix
  . Од на ко боль шин ст во паци ен тов, вклю чен ных в дан ные ис сле до ва ния, име ли или лим фо му Ходж ки на, или аг рес сив ную НХЛ. Не боль шое ко ли че ст во на уч ных ра бот по свяще но изу че нию ро ли ПЭТ в ди а гно с ти ке ИЛ.

6
Тю тин Л.А., Ко с те ни ков Н.А., Хо д жи бе ко ва М.М. и др. Роль по зи трон ной эмис си он ной то мо гра фии с 18FQФДГ в ста ди ро ва нии боль ных лим фо мой Ходж ки на. Лу чевая ди а гно с ти ка и лу че вая те ра пия. 2012; 4: 31–39. Tyutin L.A., Kostenikov N.A., Khodzhibekova M.M. et al. Role of positron emission tomography with 18FQFDG in staging of patients with Hodgkin’s lymphoma. Luchevaya diagnostika i luchevaya terapiya. 2012; 4: 31–39. (In Russian)
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6362
  Prefix
  в по след ние де ся ти ле тия ак тив но приме ня ет ся в ста ди ро ва нии и оцен ке эф фек тив но сти ле че ния он ко ло ги че с ких за бо ле ва ний, в том чис ле и зло ка че ст вен ных лим фом. В ря де ис следо ва ний бы ла про де мон ст ри ро ва на роль ПЭТ в оцен ке рас про ст ра нен но с ти лим фо про ли фе ратив но го про цес са
  Exact
  [3–8]
  Suffix
  . Од на ко боль шин ст во паци ен тов, вклю чен ных в дан ные ис сле до ва ния, име ли или лим фо му Ходж ки на, или аг рес сив ную НХЛ. Не боль шое ко ли че ст во на уч ных ра бот по свяще но изу че нию ро ли ПЭТ в ди а гно с ти ке ИЛ.

7
Khodzhibekova M.M. Positron emission tomography using 18FQFDG for initial staging of patients with Hodgkin’s disease. Voprosy onkologii. 2013; 59 (4): 470–474. (In Russian)
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6362
  Prefix
  в по след ние де ся ти ле тия ак тив но приме ня ет ся в ста ди ро ва нии и оцен ке эф фек тив но сти ле че ния он ко ло ги че с ких за бо ле ва ний, в том чис ле и зло ка че ст вен ных лим фом. В ря де ис следо ва ний бы ла про де мон ст ри ро ва на роль ПЭТ в оцен ке рас про ст ра нен но с ти лим фо про ли фе ратив но го про цес са
  Exact
  [3–8]
  Suffix
  . Од на ко боль шин ст во паци ен тов, вклю чен ных в дан ные ис сле до ва ния, име ли или лим фо му Ходж ки на, или аг рес сив ную НХЛ. Не боль шое ко ли че ст во на уч ных ра бот по свяще но изу че нию ро ли ПЭТ в ди а гно с ти ке ИЛ.

8
Barrington S.F., Mikhaeel N.G., Kostakoglu L. et al. Role of Imaging in the Staging and Response Assessment of Lymphoma: Consensus of the International Conference on Malignant Lymphomas Imaging Working Group. J. Clin. Oncol. 2014; 32 (27): 3048–3058.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6362
  Prefix
  в по след ние де ся ти ле тия ак тив но приме ня ет ся в ста ди ро ва нии и оцен ке эф фек тив но сти ле че ния он ко ло ги че с ких за бо ле ва ний, в том чис ле и зло ка че ст вен ных лим фом. В ря де ис следо ва ний бы ла про де мон ст ри ро ва на роль ПЭТ в оцен ке рас про ст ра нен но с ти лим фо про ли фе ратив но го про цес са
  Exact
  [3–8]
  Suffix
  . Од на ко боль шин ст во паци ен тов, вклю чен ных в дан ные ис сле до ва ния, име ли или лим фо му Ходж ки на, или аг рес сив ную НХЛ. Не боль шое ко ли че ст во на уч ных ра бот по свяще но изу че нию ро ли ПЭТ в ди а гно с ти ке ИЛ.

9
Fueger B.J., Yeom K., Czernin J. et al. Comparison of CT, PET, and PET/CT for Staging of Patients with Indolent NonQHodgkin’s Lymphoma. Mol. Imaging Biol. 2009; 11: 269–274.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=6826
  Prefix
  Не боль шое ко ли че ст во на уч ных ра бот по свяще но изу че нию ро ли ПЭТ в ди а гно с ти ке ИЛ. При этом в ос нов ной ча с ти ис сле до ва ний оце нива лась роль ПЭТ от дель но при фо лли куляр ных лим фо мах или при MALTQлим фо мах
  Exact
  [9–12]
  Suffix
  . Резуль та ты ис сле до ва ний, по свя щен ных изу че нию ро ли ПЭТ в ди а гно с ти ке вы ше ука зан ных ти пов ИЛ, про ти во ре чи вы. Од на ко боль шин ст во ав то ров при хо дят к вы во ду о вы со кой зна чи мо с ти ме то да при фол ли ку ляр ных лим фо мах и низ кой эф фектив но с ти при MALTQлим фо мах [13, 14].

 2. In-text reference with the coordinate start=26771
  Prefix
  и со авт. в груп пе из 42 па ци ен тов с ИЛ вы яв ле но, что резуль та ты ПЭТ поз во ля ют бо лее точ но по срав нению с РКТ ди а гно с ти ро вать по ра же ние лим фа тиче с ких уз лов [19]. Ис сле до ва ние B. Fueger и со авт. по свя ще но оцен ке дан ных сов ме щен ной ПЭТ/КТ в срав не нии с ре зуль та та ми про сто ПЭТ и РКТ
  Exact
  [9]
  Suffix
  . Ав то ры вы ше ука зан но го ис сле до ва ния не по лу чили до сто вер ных раз ли чий в чув ст ви тель но с ти ПЭТ и РКТ в об на ру же нии спе ци фи че с ко го по ра же ния лим фа ти че с ких уз лов.

10
Barrington S.F., Mikhaeel N.G. Imaging Follicular Lymphoma Using Positron Emission Tomography With [18F] Fluorodeoxyglucose: To What Purpose? J. Clin. Oncol. 2012; 30 (35): 4285–4287.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6826
  Prefix
  Не боль шое ко ли че ст во на уч ных ра бот по свяще но изу че нию ро ли ПЭТ в ди а гно с ти ке ИЛ. При этом в ос нов ной ча с ти ис сле до ва ний оце нива лась роль ПЭТ от дель но при фо лли куляр ных лим фо мах или при MALTQлим фо мах
  Exact
  [9–12]
  Suffix
  . Резуль та ты ис сле до ва ний, по свя щен ных изу че нию ро ли ПЭТ в ди а гно с ти ке вы ше ука зан ных ти пов ИЛ, про ти во ре чи вы. Од на ко боль шин ст во ав то ров при хо дят к вы во ду о вы со кой зна чи мо с ти ме то да при фол ли ку ляр ных лим фо мах и низ кой эф фектив но с ти при MALTQлим фо мах [13, 14].

11
BodetQMilin C., EugeneT., Frampas E. et al. FDGQPET in Follicular Lymphoma Management. J. Oncol. 2012; Article ID 370272: 1–8.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6826
  Prefix
  Не боль шое ко ли че ст во на уч ных ра бот по свяще но изу че нию ро ли ПЭТ в ди а гно с ти ке ИЛ. При этом в ос нов ной ча с ти ис сле до ва ний оце нива лась роль ПЭТ от дель но при фо лли куляр ных лим фо мах или при MALTQлим фо мах
  Exact
  [9–12]
  Suffix
  . Резуль та ты ис сле до ва ний, по свя щен ных изу че нию ро ли ПЭТ в ди а гно с ти ке вы ше ука зан ных ти пов ИЛ, про ти во ре чи вы. Од на ко боль шин ст во ав то ров при хо дят к вы во ду о вы со кой зна чи мо с ти ме то да при фол ли ку ляр ных лим фо мах и низ кой эф фектив но с ти при MALTQлим фо мах [13, 14].

12
Luminari S., Biasoli I., Arcaini L. et al. The Use of FDGQPET in the Initial Staging of 142 Patients with Follicular Lymphoma: a Retrospective Study from the FOLL05 Randomized Trial of the Fondazione Italiana Linfomi. Ann. Oncol. 2013; 24 (8): 2108–2112.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6826
  Prefix
  Не боль шое ко ли че ст во на уч ных ра бот по свяще но изу че нию ро ли ПЭТ в ди а гно с ти ке ИЛ. При этом в ос нов ной ча с ти ис сле до ва ний оце нива лась роль ПЭТ от дель но при фо лли куляр ных лим фо мах или при MALTQлим фо мах
  Exact
  [9–12]
  Suffix
  . Резуль та ты ис сле до ва ний, по свя щен ных изу че нию ро ли ПЭТ в ди а гно с ти ке вы ше ука зан ных ти пов ИЛ, про ти во ре чи вы. Од на ко боль шин ст во ав то ров при хо дят к вы во ду о вы со кой зна чи мо с ти ме то да при фол ли ку ляр ных лим фо мах и низ кой эф фектив но с ти при MALTQлим фо мах [13, 14].

13
Hoffmann M., Kletter K., Diemling M. et al. Positron emission tomography with fluorineQ18Q2QfluoroQ2QdeoxyQ DQglucose (F18QFDG) does not visualize extranodal BQcell lymphoma of the mucosaQassociated lymphoid tissue (MALT)Qtype. Ann. Oncol. 1999; 10 (10): 1185–1189.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=7196
  Prefix
  Од на ко боль шин ст во ав то ров при хо дят к вы во ду о вы со кой зна чи мо с ти ме то да при фол ли ку ляр ных лим фо мах и низ кой эф фектив но с ти при MALTQлим фо мах
  Exact
  [13, 14]
  Suffix
  . Су ще ст ву ет ряд на уч ных пуб ли ка ций, по священ ных изу че нию на коп ле ния 18FQФДГ в опу хо ли в за ви си мо с ти от сте пе ни аг рес сив но с ти лим фомы.

14
Hoffmann M., Kletter K., Becherer A. et al. 18FQfluorodeoxyglucose positron emission tomography (18FQFDGQPET) for staging and followQup of marginal zone BQcell lymphoma. Oncology. 2003; 64 (4): 336–340.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=7196
  Prefix
  Од на ко боль шин ст во ав то ров при хо дят к вы во ду о вы со кой зна чи мо с ти ме то да при фол ли ку ляр ных лим фо мах и низ кой эф фектив но с ти при MALTQлим фо мах
  Exact
  [13, 14]
  Suffix
  . Су ще ст ву ет ряд на уч ных пуб ли ка ций, по священ ных изу че нию на коп ле ния 18FQФДГ в опу хо ли в за ви си мо с ти от сте пе ни аг рес сив но с ти лим фомы.

15
Schoder H., Noy A., Gonen M. et al. Intensity of 18fluorodeoxyglucose uptake in positron emission tomography distinguishes between indolent and aggressive nonQHodgkin’s lymphoma. J. Clin. Oncol. 2005; 23 (21): 4643–4651.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=7896
  Prefix
  Ме та боли че с кая ак тив ность опу хо ли зна чи тель но вы ше при вы со ко аг рес сив ных и аг рес сив ных лим фо мах, чем при ин до лент ных, хо тя в по след них так же отме ча ет ся па то ло ги че с кая ги пер фик са ция 18FQФДГ
  Exact
  [15, 16]
  Suffix
  . Учи ты вая, что ИЛ от но сят ся к НХЛ низ кой сте пе ни зло ка че ст вен но с ти, срав не ние сте пе ни на коп ле ния РФП в па то ло ги че с ком оча ге и про лифе ра тив ной ак тив но с ти опу хо ле вых кле ток представ ля ет осо бый ин те рес.

16
Khodzhibekova M.M. Role of Positron Emission Tomography with 18FQFDG in predicting malignancy grade of nonQHodgkin’s lymphoma. RadiologiyaQpraktika. 2014; 1: 31–37. (In Russian)
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=7896
  Prefix
  Ме та боли че с кая ак тив ность опу хо ли зна чи тель но вы ше при вы со ко аг рес сив ных и аг рес сив ных лим фо мах, чем при ин до лент ных, хо тя в по след них так же отме ча ет ся па то ло ги че с кая ги пер фик са ция 18FQФДГ
  Exact
  [15, 16]
  Suffix
  . Учи ты вая, что ИЛ от но сят ся к НХЛ низ кой сте пе ни зло ка че ст вен но с ти, срав не ние сте пе ни на коп ле ния РФП в па то ло ги че с ком оча ге и про лифе ра тив ной ак тив но с ти опу хо ле вых кле ток представ ля ет осо бый ин те рес.

17
Collins C.D. PET in lymphoma. Cancer Imaging. 2006; 6: 63–70.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=11529
  Prefix
  Это поз во ля ет об на ру жить пора же ние лим фа ти че с ких уз лов, со хра ня ю щих нормаль ные раз ме ры, а так же вы явить па то ло ги че ские из ме не ния, раз ви ва ю щи е ся в па рен хи ма тозных ор га нах, без на ру ше ния их струк ту ры
  Exact
  [17, 18]
  Suffix
  . Цель ис сле до ва ния Срав ни тель ное изу че ние ро ли сов ме щен ной ПЭТ/КТ с 18FQФДГ в ди а гно с ти ке и ста ди ро ва нии боль ных ин до лент ны ми НХЛ с оцен кой вза и мо связи уров ня ме та бо ли че с кой ак тив но с ти опу хо ле вых оча гов с про ли фе ра тив ной ак тив но с тью опу хо левых кле ток.

18
Stashuk G.A., Dubrova S.E., Numan A.S.A. Multidetector Computed Tomography of thoracic lymphoma. RadiologiyaQpraktika. 2009; 5: 11–29. (In Russian)
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=11529
  Prefix
  Это поз во ля ет об на ру жить пора же ние лим фа ти че с ких уз лов, со хра ня ю щих нормаль ные раз ме ры, а так же вы явить па то ло ги че ские из ме не ния, раз ви ва ю щи е ся в па рен хи ма тозных ор га нах, без на ру ше ния их струк ту ры
  Exact
  [17, 18]
  Suffix
  . Цель ис сле до ва ния Срав ни тель ное изу че ние ро ли сов ме щен ной ПЭТ/КТ с 18FQФДГ в ди а гно с ти ке и ста ди ро ва нии боль ных ин до лент ны ми НХЛ с оцен кой вза и мо связи уров ня ме та бо ли че с кой ак тив но с ти опу хо ле вых оча гов с про ли фе ра тив ной ак тив но с тью опу хо левых кле ток.

 2. In-text reference with the coordinate start=31015
  Prefix
  Ру ко вод ст во по хи мио те ра пии опу хо ле вых за бо ле ваний; Под ред. Н.И. Пе ре вод чи ко вой. М.: Прак ти че с кая ме ди ци на, 2005. 467–493. 3. Cerci J.J., Pracchia L.F., Junior J.S. et al. Positron Emission Tomography with 2Q
  Exact
  [18F]
  Suffix
  QFluoroQ2QDeoxyQDQGlucose For Initial Staging of Hodgkin Lymphoma: a Single Center Experience In Brazil. Clinics. 2009; 64 (6): 491–498. 4. Иль ин Н.В., Тло с та но ва М.С., Хо д жи бе ко ва М.

 3. In-text reference with the coordinate start=33112
  Prefix
  Comparison of CT, PET, and PET/CT for Staging of Patients with Indolent NonQHodgkin’s Lymphoma. Mol. Imaging Biol. 2009; 11: 269–274. 10. Barrington S.F., Mikhaeel N.G. Imaging Follicular Lymphoma Using Positron Emission Tomography With
  Exact
  [18F]
  Suffix
  Fluorodeoxyglucose: To What Purpose? J. Clin. Oncol. 2012; 30 (35): 4285–4287. 11. BodetQMilin C., EugeneT., Frampas E. et al. FDGQPET in Follicular Lymphoma Management. J. Oncol. 2012; Article ID 370272: 1–8. 12.

19
Jerusalem G., Beguin Y., Najjar F. et al. Positron Emission Tomography (PET) with 18FQfluorodeoxyglucose (18FQFDG) for the Staging of lowQgrade nonQHodgkin’s Lymphoma (NHL). Ann. Oncol. 2001; 12 (6): 825–830.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=26611
  Prefix
  Jerusalem и со авт. в груп пе из 42 па ци ен тов с ИЛ вы яв ле но, что резуль та ты ПЭТ поз во ля ют бо лее точ но по срав нению с РКТ ди а гно с ти ро вать по ра же ние лим фа тиче с ких уз лов
  Exact
  [19]
  Suffix
  . Ис сле до ва ние B. Fueger и со авт. по свя ще но оцен ке дан ных сов ме щен ной ПЭТ/КТ в срав не нии с ре зуль та та ми про сто ПЭТ и РКТ [9]. Ав то ры вы ше ука зан но го ис сле до ва ния не по лу чили до сто вер ных раз ли чий в чув ст ви тель но с ти ПЭТ и РКТ в об на ру же нии спе ци фи че с ко го по ра же ния лим фа ти че с ких уз лов.

20
Koster A., Tromp H.A., Raemaekers J.M. et al. The Prognostic Significance of the IntraQfollicular Tumor Cell Proliferative Rate in Follicular Lymphoma. Haematologica. 2007; 92 (2): 471–472.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=28421
  Prefix
  Значения SUVmax в зависимости от гистологического варианта ИЛ Вариант ЛМЗ SUVmax Фолликулярная лимфома 8,5 ± 1,1 Лимфома маргинальной зоны 5,7 ± 0,75 МЕДИЦИНСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 41No6 2014 с то ло ги че с ким ти пом ИЛ, а так же сте пе нью ее про ли фе ра тив ной ак тив но с ти
  Exact
  [20]
  Suffix
  . В то же вре мя на ми бы ла оп ре де ле на груп па па ци ен тов с бо лее вы со ки ми по ка за те ля ми ме та бо ли че с кой ак тив нос ти опу хо ле вых кле ток (SUVmax > 8,0). Ана лиз этих боль ных по ка зал, что все они име ли рас про ст ранен ную ста дию за бо ле ва ния (III–IV ста дия).

21
BodetQMilin C., KraeberQBodere F., Moreau P. et al. Investigation of FDG PET/CT Imaging to Guide Biopsies in the Detection of Histological Transformation of Indolent Lymphoma. Haematologica. 2008; 93 (3)
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=29345
  Prefix
  Та ким об ра зом, ло каль ное или дис се ми ни ро ван ное пора же ние у па ци ен тов с од ним и тем же ги с то ло гиче с ким ва ри ан том ИЛ ха рак те ри зу ет ва ри а бельность кли ни че с ких про яв ле ний, те че ния и про гноза за бо ле ва ния. В ис сле до ва нии C. BodetQMilin и со авт. бы ли по лу че ны ана ло гич ные ре зуль та ты
  Exact
  [21]
  Suffix
  . Ав то ры счи та ют, что уве ли че ние за хва та 18FQФДГ в опу хо ле вых клет ках у па ци ен тов с ИЛ ука зы ва ет на воз мож ность ги с то ло ги че с кой трансфор ма ции их в бо лее аг рес сив ный тип зло ка че ствен ной лим фо мы.