The 20 references with contexts in paper Svetlana Buryakina Alekseevna, Dmitry Ruchkin Valerevich, Grigory Karmazanovsky Grigorevich, Светлана Бурякина Алексеевна, Дмитрий Ручкин Валерьевич, Григорий Кармазановский Григорьевич (2014) “Современная лучевая диагностика сужений пищевода с акцентом на роль МСКТ // Radiological Methods of Diagnostics of Esophageal Stenosis with Emphasis on the Role of MDCT” / spz:neicon:medvis:y:2014:i:6:p:25-36

1
Dvoyrin V.V., Aksel' Ye.M., Trapeznikov N.N. The incidence of malignant neoplasms and mortality in CIS countries in 1995. M.: ROSC RAMS, 1996. 286 p. (In Russian)
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2534
  Prefix
  Рак пи ще во да за ни ма ет 14+е ме с то в струк ту ре за бо ле ва е мо с ти и 7+е ме с то в струк ту ре смерт но с ти сре ди зло каче ст вен ных но во об ра зо ва ний в Рос сии
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Удельный вес ра ка пи ще во да в Рос сии со став ля ет 7,6 на 100 000 на се ле ния [2]. Со от но ше ние за бо лев ших муж чин и жен щин со став ля ет 3:1. В ми ре в 2012 г. за ре ги с т ри ро ва но 398 000 слу ча ев пло с ко кле точно го ра ка и 52 000 аде но кар ци но мы, где ча с то та со став ля ет 5,2 и 0,7 слу чая на 100 000 че ло век [3].

 2. In-text reference with the coordinate start=3012
  Prefix
  В ми ре в 2012 г. за ре ги с т ри ро ва но 398 000 слу ча ев пло с ко кле точно го ра ка и 52 000 аде но кар ци но мы, где ча с то та со став ля ет 5,2 и 0,7 слу чая на 100 000 че ло век [3]. Пик за бо ле ва е мо с ти при хо дит ся на воз ра ст ной ин тер вал 50–60 лет
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Ожо ги пи ще во да по ча с то те за ни ма ют 1+е ме с то сре ди бо лез ней пи ще во да у де тей и 2+е – у взросДля корреспонденции: Бурякина Светлана Алексеевна – 117997 Москва, Большая Серпуховская ул., д. 27, Институт хирургии им.

2
Chislov V.I., Starinskiy V.V., Borisov V.I. Status and prospects of treatment of patients with malignant tumors. Klinicheskaya meditsina. 1992; 5: 9–12. (In Russian)
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2635
  Prefix
  Рак пи ще во да за ни ма ет 14+е ме с то в струк ту ре за бо ле ва е мо с ти и 7+е ме с то в струк ту ре смерт но с ти сре ди зло каче ст вен ных но во об ра зо ва ний в Рос сии [1]. Удельный вес ра ка пи ще во да в Рос сии со став ля ет 7,6 на 100 000 на се ле ния
  Exact
  [2]
  Suffix
  . Со от но ше ние за бо лев ших муж чин и жен щин со став ля ет 3:1. В ми ре в 2012 г. за ре ги с т ри ро ва но 398 000 слу ча ев пло с ко кле точно го ра ка и 52 000 аде но кар ци но мы, где ча с то та со став ля ет 5,2 и 0,7 слу чая на 100 000 че ло век [3].

3
Arnold M., Soerjomataram I., Ferlay J., Forman D. Global incidence of oesophageal cancer by histological subtype in 2012. Gut. 2014; 0: 1–7.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2914
  Prefix
  В ми ре в 2012 г. за ре ги с т ри ро ва но 398 000 слу ча ев пло с ко кле точно го ра ка и 52 000 аде но кар ци но мы, где ча с то та со став ля ет 5,2 и 0,7 слу чая на 100 000 че ло век
  Exact
  [3]
  Suffix
  . Пик за бо ле ва е мо с ти при хо дит ся на воз ра ст ной ин тер вал 50–60 лет [1]. Ожо ги пи ще во да по ча с то те за ни ма ют 1+е ме с то сре ди бо лез ней пи ще во да у де тей и 2+е – у взросДля корреспонденции: Бурякина Светлана Алексеевна – 117997 Москва, Большая Серпуховская ул., д. 27, Институт хирургии им.

4
Kikendall J.W. Caustic ingestion injuries. Gastroenterol. Clin. N. Am. 1991; 20 (4): 847–857.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4733
  Prefix
  Vishnevsky Institute of Surgery; Karmazanovsky Grigory Grigorevich – doct. of med. sci., professor, chief of the radiology department of A.V. Vishnevsky Institute of Surgery. МЕДИЦИНСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 25No6 2014 лых
  Exact
  [4]
  Suffix
  . По дан ным ли те ра ту ры [5], в США ре ги с три ру ют око ло 5000 слу ча ев ожо го вых по вреж дений пи ще во да в год. В Рос сии до 50% всех по ступив ших в ток си ко ло ги че с кие от де ле ния име ют ожо го вые по ра же ния пи ще во да, из них у 34,7–80% взрос лых и у 10–72,6% де тей фор ми ру ют ся стрикту ры [6].

5
Wasserman R.L., Ginsburg C.M. Caustic substance injuries. J. Pediatr. 1985; 107 (2): 169–174.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4764
  Prefix
  Vishnevsky Institute of Surgery; Karmazanovsky Grigory Grigorevich – doct. of med. sci., professor, chief of the radiology department of A.V. Vishnevsky Institute of Surgery. МЕДИЦИНСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 25No6 2014 лых [4]. По дан ным ли те ра ту ры
  Exact
  [5]
  Suffix
  , в США ре ги с три ру ют око ло 5000 слу ча ев ожо го вых по вреж дений пи ще во да в год. В Рос сии до 50% всех по ступив ших в ток си ко ло ги че с кие от де ле ния име ют ожо го вые по ра же ния пи ще во да, из них у 34,7–80% взрос лых и у 10–72,6% де тей фор ми ру ют ся стрикту ры [6].

6
Belevich V.L., Ovchinnikov D.V. Benign stenosis of esophagus and its anastomoses: the state of the problem. Vestnik Rossiyskoy voyenno+meditsinskoy akademii. 2012; 1 (37): 309–313. (In Russian)
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=5081
  Prefix
  В Рос сии до 50% всех по ступив ших в ток си ко ло ги че с кие от де ле ния име ют ожо го вые по ра же ния пи ще во да, из них у 34,7–80% взрос лых и у 10–72,6% де тей фор ми ру ют ся стрикту ры
  Exact
  [6]
  Suffix
  . Дру гой ча с той при чи ной раз ви тия руб цо вых стрик тур яв ля ет ся пеп ти че с кий эзо фа гит, ко то рый ча с то со про вож да ет ак си аль ные гры жи пи ще водно го от вер стия ди а фраг мы [7].

 2. In-text reference with the coordinate start=5355
  Prefix
  Дру гой ча с той при чи ной раз ви тия руб цо вых стрик тур яв ля ет ся пеп ти че с кий эзо фа гит, ко то рый ча с то со про вож да ет ак си аль ные гры жи пи ще водно го от вер стия ди а фраг мы [7]. По дан ным рос сийских ав то ров
  Exact
  [6]
  Suffix
  , сре ди при чин дис фа гии ча ще встре ча ют ся ожо ги пи ще во да – до 69% (ре флюкс+эзо фа гит до 22%), тог да как по дан ным за рубеж ных ис сле до ва те лей хи ми че с кие ожо ги состав ля ют до 20% и ре ф люкс+эзо фа гит до 80%.

 3. In-text reference with the coordinate start=19561
  Prefix
  По эти о ло гии раз ли ча ют врож ден ные (10%) и при об ре тен ные (90%) сте но зы пи ще во да. Сре ди по след них на осно ва нии объ е ди нен ных дан ных В.Л. Бе ле вич и Д.В. Ов чин ни ко ва
  Exact
  [6]
  Suffix
  , P. Carrascosa и со авт. [26], S. Qureshi и со авт. [30] мы вы де ли ли по эти о ло гии ос нов ные ви ды стрик тур: • пеп ти че с кие при ре ф люкс+эзо фа ги те; • ожо го вые; • ин фек ци он ные (при си фи ли се, ту бер ку ле зе, скар ла ти не, диф те рии, ми ко зах и др.); • трав ма ти че с кие: – вы зван ные пре бы ва ни ем в пи ще во де инород но го те ла (это мо гут

7
Gallinger YU.I., Godzhello E.A. Operative endoscopy of the esophagus. M.: ROSC RAMS, 1999. 273 p. (In Russian)
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5309
  Prefix
  Дру гой ча с той при чи ной раз ви тия руб цо вых стрик тур яв ля ет ся пеп ти че с кий эзо фа гит, ко то рый ча с то со про вож да ет ак си аль ные гры жи пи ще водно го от вер стия ди а фраг мы
  Exact
  [7]
  Suffix
  . По дан ным рос сийских ав то ров [6], сре ди при чин дис фа гии ча ще встре ча ют ся ожо ги пи ще во да – до 69% (ре флюкс+эзо фа гит до 22%), тог да как по дан ным за рубеж ных ис сле до ва те лей хи ми че с кие ожо ги состав ля ют до 20% и ре ф люкс+эзо фа гит до 80%.

8
Chikinev Yu.V., Drobyazgin Ye.A., Kutepov A.V. et al. Diagnosis and treatment of esophageal achalasia. Sibirskiy meditsinskiy zhurnal. 2010; 25 (3–1): 50–55. (In Russian)
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=5793
  Prefix
  ча ще встре ча ют ся ожо ги пи ще во да – до 69% (ре флюкс+эзо фа гит до 22%), тог да как по дан ным за рубеж ных ис сле до ва те лей хи ми че с кие ожо ги состав ля ют до 20% и ре ф люкс+эзо фа гит до 80%. Сре ди бо лез ней пи ще во да аха ла зия кар дии зани ма ет 3+е ме с то по сле ра ка пи ще во да и ожоговых стрик тур пи ще во да
  Exact
  [8]
  Suffix
  . В ев ро пей ских странах ча с то та этой па то ло гии со став ля ет 0,5–0,8 на 100 0000 на се ле ния. Ах ала зия кар дии со ставля ет 3,1–20% всех за бо ле ва ний пи ще во да.

 2. In-text reference with the coordinate start=34935
  Prefix
  Груб ник и со авт. от но сят аха ла зию кар дии 4+й ста дии по Б.В. Пе т ров ско му (1962) к руб цо вым сте но зам пи ще во да [44]. Данные из ме не ния под тверж да ют и Ю.В. Чи ки нев и со авт.
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Это обус лов ле но тем, что уже на III и IV ста ди ях на ос но ва нии па то ло го а на то ми че с ких ис сле до ва ний раз ви ва ют ся мор фо ло ги че с кие изме не ния в ви де ат ро фии и дис тро фии мы шеч но го сфинк те ра кар дии, скле роз ин тра ди а ф раг мального и ин тра аб до ми наль но го сег мен тов пи ще вода, на ру ше ние тро фи ки

9
Trukhmanov A.S. Achalasia. Recent advances in the study of the etiology and pathogenesis. Modern conservative therapy. Russkiy Meditsinskiy Zhurnal. 1996; 3 (3): http:// www.rmj.ru/articles_2986.htm (In Russian) 34МЕДИЦИНСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ No6 2014
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6113
  Prefix
  В ев ро пей ских странах ча с то та этой па то ло гии со став ля ет 0,5–0,8 на 100 0000 на се ле ния. Ах ала зия кар дии со ставля ет 3,1–20% всех за бо ле ва ний пи ще во да. Встреча е мость сре ди жен щин боль ше, чем у муж чин (55,2 и 44,8% со от вет ст вен но)
  Exact
  [9]
  Suffix
  . На про тя же нии дли тель но го пе ри о да и до насто я ще го вре ме ни “зо ло тым стан дар том” ди а гнос ти ки су же ний пи ще во да бы ла ком би на ция клас си че с ко го рент ге но ло ги че с ко го ис сле до вания пи ще во да с при емом взве си суль фа та ба рия в со че та нии с эн до ско пи че с ким ме то дом.

10
Castell D.O., Donner M.W. Evaluation of dysphagia: a careful history is crucial. Dysphagia. 1987; 2 (2): 65–71.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6619
  Prefix
  стан дар том” ди а гнос ти ки су же ний пи ще во да бы ла ком би на ция клас си че с ко го рент ге но ло ги че с ко го ис сле до вания пи ще во да с при емом взве си суль фа та ба рия в со че та нии с эн до ско пи че с ким ме то дом. По дробно со бран ный анам нез па ци ен та по мо га ет ус та новить вер ный ди а гноз в 80% слу ча ев дис фа гии
  Exact
  [10]
  Suffix
  . Од на ко чет кой кор ре ля ции меж ду кли ни че с ки ми симп то ма ми, поз во ля ю щи ми раз гра ни чить рак пи ще во да с дру ги ми за бо ле ва ни я ми пи ще во да, не су ще ст ву ет [11, 22].

11
Desai R.K., Tagliabue J.R., Wegryn S.A., Einstein D.M. CT evaluation of wall thickening in the alimentary tract. Radiographics. 1991; 11 (5): 771–783.
Total in-text references: 4
 1. In-text reference with the coordinate start=11989
  Prefix
  Reinig и со авт. ут верж да ли, что МСКТ яв ляет ся про стым, чув ст ви тель ным и точ ным ме то дом изу че ния тол щи ны стен ки пи ще во да и при ем лемым для его оцен ки в це лом [19]. По дан ным различ ных ав то ров
  Exact
  [11, 13]
  Suffix
  , тол щи на сте нок пи щевода при МСКТ ва рь и ру ет в нор ме в за ви си мо с ти от сте пе ни рас тя же ния про све та пи ще во да от 3 до 5 мм, а при его рас тя же нии она еще мень ше.

 2. In-text reference with the coordinate start=18073
  Prefix
  К до б ро ка че ст вен ным при знакам от но си ли: на ли чие сим ме т рич но утол щен ных сте нок, от сут ст вие вы ра жен ной лим фа де но па тии, утол ще ние сте нок ме нее 1,5 см и симп том ми шеМЕДИЦИНСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 27No6 2014 ни (ги пер кон т ра ст ная сли зи с тая обо лоч ка и ги поденс ные под сли зи с тый и мы шеч ный слои стен ки)
  Exact
  [11]
  Suffix
  . Ана ло гич ные дан ные при во дят M.P. Federle и со авт. [27]. Г.Е. Тру фа нов и со авт. под тверж да ют их дан ные и ха рак те ри зу ют ос т рую фа зу эзо фа гита симп то мом ми ше ни (с ги пер денс ной цен т рально рас по ло жен ной сли зи с той обо лоч кой и ги поденс ны ми ос таль ны ми сло я ми стен ки пи ще во да) с воз мож ной пер фо ра ци ей п

 3. In-text reference with the coordinate start=39961
  Prefix
  Од на ко в 10% на блю дений мо жет быть оши боч но ус та нов лен ди а гноз [26]. На ли чие уве ли чен ных лим фа ти че с ких уз лов и утол ще ние стен ки пи ще во да бо лее 1,5 см по дозри тель ны на опу хо ле вый про цесс
  Exact
  [11]
  Suffix
  . Асим ме трич ное не рав но мер ное утол ще ние сте нок пи щево да, не чет кая струк ту ра па ра эзо фа ге аль ной жиро вой клет чат ки во круг об ра зо ва ния, об ли те рация жи ро вой тка ни меж ду из ме нен ным пи ще водом и ок ру жа ю щи ми ор га на ми, а так же уве ли ченные лим фа ти че с кие уз лы яв ля ют ся ха рак тер ны ми при зна ка ми

 4. In-text reference with the coordinate start=45632
  Prefix
  Лей о ми о ма и ва ри коз ное рас ши ре ние вен пище во да яв ля ют ся пер вы ми по ча с то те па то ло ги чес ки ми из ме не ни я ми до б ро ка че ст вен но го ха рак тера в стен ке пи ще во да
  Exact
  [11]
  Suffix
  . Лей о ми о ма встре ча ется до 60–70% сре ди всех до б ро ка че ст вен ных опухо ле вых об ра зо ва ний пи ще во да [35], но в 50 раз ре же ра ка пи ще во да [59]. Встре ча е мость сре ди жен щин и муж чин при мер но рав ная и ди а гно с тиру ет ся у лю дей от 4 лет до 81 го да.

12
Portnoy L.M. About the role of traditional radiology in the differential diagnosis of esophageal cancer. Rossiyskiy zhurnal gastroenterologii, hepatologii, koloproktologii. 2006; 16 (2): 63–78. (In Russian)
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=26092
  Prefix
  Од на ко ве ду щим рент ге но ло ги че с ким при зна ком яв ля ет ся чет кость кон ту ров су жен но го уча ст ка, хо тя и не все гда, что ус лож ня ет про бле му диф фе рен ци аль ной ди а гно сти ки
  Exact
  [12]
  Suffix
  . Л.М. Порт ной от ме чал в сво ей ра бо те, что для по сле ожо го вой стрик ту ры ха рак тер на боль шая ее про тя жен ность по срав не нию с ра ком, что свя за но с кол лик ва ци он ным не кро зом по сле при ема ще ло чей, а так же мно же ст вен ность в резуль та те стран гу ля ци он но го не кро за, воз ни ка юще го по сле при ема к

 2. In-text reference with the coordinate start=26501
  Prefix
  Порт ной от ме чал в сво ей ра бо те, что для по сле ожо го вой стрик ту ры ха рак тер на боль шая ее про тя жен ность по срав не нию с ра ком, что свя за но с кол лик ва ци он ным не кро зом по сле при ема ще ло чей, а так же мно же ст вен ность в резуль та те стран гу ля ци он но го не кро за, воз ни ка юще го по сле при ема кис лот
  Exact
  [12]
  Suffix
  . Кро ме то го, ис тинную про тя жен ность мож но оп ре де лить лишь при на ли чии га с т ро с то мы пу тем про ве де ния по сле обыч но го ис сле до ва ния с ба ри ем ре т ро град но го че рез га с т ро с то му для оцен ки верх ней и ниж ней гра ниц су же ния [14].

 3. In-text reference with the coordinate start=29512
  Prefix
  Ре ф люксэзофа гит яв ля ет ся на и бо лее ча ст ным про яв ле нием га с т ро э зо фа ге аль ной ре ф люкс ной бо лез ни (ГЭРБ), ко то рая встре ча ет ся при мер но у 70–80% па ци ен тов со стрик ту рой пи ще во да [37]. При этом пеп ти че с кие стрик ту ры фор ми ру ют ся лишь при глу бо ком яз вен ном де фек те стен ки пи ще во да
  Exact
  [12]
  Suffix
  . Пеп ти че с кие су же ния, по дан ным P. Carrascosa и со авт., со став ля ют от 60 до 70% всех до б ро качест вен ных су же ний пи ще во да [27]. Они мо гут фор ми ро вать ся на фо не по сле ожо го вых су же ний пи ще во да, ког да за счет руб цо вых из ме не ний в обла с ти ожо га, вы зы ва ю щих вто рич ное уко ро че ние пи ще во да

13
Dionigi G., Rovera F., Boni L. et al. Cancer of the esophagus: the value of preoperative patient assessment 2006: 6 (4): 581–593.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=7148
  Prefix
  Ме то ды ди а гно с ти ки су же ний пи ще во да Как пра ви ло, со во куп ность рент ге но ло ги че с кого, эн до ско пи че с ко го и МСКТ+ме то дов оп ти мальна для пол но цен ной оцен ки из ме не ний в пи ще воде и вы ра бот ки так ти ки ле че ния за бо ле ва ний пище во да
  Exact
  [13]
  Suffix
  . Рент ге но ло ги че с кий ме тод не по те рял сво ей ак ту аль но с ти и до сих пор ак тив но ис поль зу ет ся в боль шин ст ве кли ник. При ме не ние ме то дик “тугого” и двой но го кон тра с ти ро ва ния в тра ди ци онном рен те но ло ги че с ком ис сле до ва нии счи та ют обя за тель ным.

 2. In-text reference with the coordinate start=11989
  Prefix
  Reinig и со авт. ут верж да ли, что МСКТ яв ляет ся про стым, чув ст ви тель ным и точ ным ме то дом изу че ния тол щи ны стен ки пи ще во да и при ем лемым для его оцен ки в це лом [19]. По дан ным различ ных ав то ров
  Exact
  [11, 13]
  Suffix
  , тол щи на сте нок пи щевода при МСКТ ва рь и ру ет в нор ме в за ви си мо с ти от сте пе ни рас тя же ния про све та пи ще во да от 3 до 5 мм, а при его рас тя же нии она еще мень ше.

 3. In-text reference with the coordinate start=41131
  Prefix
  При этом МСКТ яв ля ет ся за вер ша ю щим ме то дом, ко то рый обыч но ис поль зу ет ся с це лью оцен ки ме ст ной и от да лен ной рас про ст ра нен но с ти па то ло ги че ских из ме не ний при ра ке пи ще во да
  Exact
  [13]
  Suffix
  . В ли те ра ту ре пред став ле но зна чи тель ное ко ли че ст во ста тей, по свя щен ных пре иму ще ст вен но ста ди ро ва нию ра ка пи ще во да [13, 48, 50]. Пи ще вод Бар рет та, по сле ожо го вые су же ния пи ще во да и аха ла зия кар дии яв ля ют ся за бо ле вани я ми, при ко то рых риск раз ви тия ра ка пи ще во да зна чи тель но по вы ша ет с

14
Antonovich V.B. X+ray diagnosis of diseases of the esophagus, stomach, intestines. M.: Meditsina, 1987. 297 p. (In Russian)
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=8009
  Prefix
  че с кую ин фор ма цию и поз во ля ет уточ нить ло ка ли за цию и про тя жен ность и сте пень его су же ний, оце нить сли зи с тую обо лоч ку пи щево да, вы явить изъ язв ле ния, узел ки и про чие рентге но ло ги че с кие симп то мы, а так же оп ре де лить ри гид ность (от сут ст вие пе ри сталь ти ки) сте нок в зо не руб цо во го су же ния
  Exact
  [14]
  Suffix
  . Чем ни же рас положе но, вы ра жен нее су же ние и дли тель нее его су ще ст во ва ние, тем боль ше су пра с те но ти че с кое рас ши ре ние. Пре иму ще ст ва ми рент ге но ло ги че с ко го ме то да яв ля ют ся функ ци о наль ная оцен ка сте нок пи ще вода и кар дии, вы яв ле ние на ли чия сколь зя щих грыж пи ще вод но го от вер стия ди а фраг мы,

 2. In-text reference with the coordinate start=26811
  Prefix
  Кро ме то го, ис тинную про тя жен ность мож но оп ре де лить лишь при на ли чии га с т ро с то мы пу тем про ве де ния по сле обыч но го ис сле до ва ния с ба ри ем ре т ро град но го че рез га с т ро с то му для оцен ки верх ней и ниж ней гра ниц су же ния
  Exact
  [14]
  Suffix
  . МСКТ с це лью оцен ки из ме не ний по сле ожоговых су же ний, как пра ви ло, не ис поль зу ет ся. Необ хо ди мость про ве де ния МСКТ воз ни ка ет при по до зре нии на оз ло ка че ств ле ние в стрик ту ре, а так же для вы яв ле ния ос лож не ний.

15
Oster A.N., Kaplun S.S. The technique of simultaneous combined X+ray examination at strictures of the esophagus. Vestnik rentgenologii i radiologii. 1986; 2: 87–89. (In Russian)
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=8888
  Prefix
  При зна читель ном су же нии пи ще во да воз мож но при ме не ние во до ра с тво ри мо го йод со дер жа ще го не и он но го кон тра ст но го пре па ра та, од на ко при пол ной об лите ра ции его про све та ис поль зо ва ние да же во дора с тво ри мо го кон тра ст но го пре па ра та мо жет быть не эф фек тив но
  Exact
  [15]
  Suffix
  . Кро ме то го, ог ра ни че ни ем рент ге но ло ги че с ко го ме то да яв ля ет ся от сут ст вие воз мож но с ти оце нить мор фо ло гию ок ру жа ю щих мяг ких тка ней. При пол ной или поч ти пол ной пище вод ной об ст рук ции не воз мож но оце нить про свет ни же стрик ту ры, где пи ще вод мо жет не иметь па то ло гии.

16
Allakhverdyan A.S. Treatment of scar esophageal strictures: Dis. ... dokt. of med. sci. M., 2004. 12–19. (In Russian)
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9562
  Prefix
  Кро ме то го, из ме не ние ре ль е фа сли зи с той обо лоч ки пи ще во да не все гда име ет ре ша ю щее зна че ние, так как рак ча ще все го возни ка ет в руб цо во+из ме нен ном уча ст ке с уже дефор ми ро ван ной сли зи с той обо лоч кой
  Exact
  [16]
  Suffix
  . В по доб ных на блю де ни ях рак на фо не руб ца име ет сле ду ю щие рент ге но ло ги че с кие при зна ки: до полни тель ную не пра виль ной фор мы по лу тень, про еци ру ю щу ю ся ино гда в зад нем сре до с те нии, не ровность кон ту ров пи ще во да, изъ язв ле ние.

17
Sytnik A.P. Features of early diagnosis, prevention and treatment of esophageal cancer with post+burn scar narrowing. Khirurgiya. Zhurnal im. N.I. Pirogova. 1988; 9: 12–17. (In Russian)
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=10111
  Prefix
  Дан ные при зна ки яв ля ют ся не спе ци фи че с ки ми, по это му не об хо ди мо до пол ни тель ное вы пол не ние эзо фагоско пии с би о пси ей для ги с то ло ги че с ко го и ци толо ги че с ко го ис сле до ва ния
  Exact
  [17]
  Suffix
  . А.И. Ру дер ман от ме ча ет, что труд но с ти рент гено ло ги че с кой ди а гно с ти ки ра ка пи ще во да по рой ока зы ва ют ся не пре одо ли мы ми при не ко то рых экс тра э зо фа ге аль ных про цес сах и преж де все го при руб цо вом или скле ро зи ру ю щем ме ди а с ти ните, опу хо лях, вто рич но про ра с та ю щих стен ку пище во да, ано ма л

18
Ruderman A.I. Complex diagnosis of esophageal cancer. M.: Meditsina, 1970; 3–6. (In Russian)
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=10555
  Prefix
  но с ти рент гено ло ги че с кой ди а гно с ти ки ра ка пи ще во да по рой ока зы ва ют ся не пре одо ли мы ми при не ко то рых экс тра э зо фа ге аль ных про цес сах и преж де все го при руб цо вом или скле ро зи ру ю щем ме ди а с ти ните, опу хо лях, вто рич но про ра с та ю щих стен ку пище во да, ано ма ли ях стро е ния со су дов и пр.
  Exact
  [18]
  Suffix
  . Это обус лов ле но от сут ст ви ем се роз ной обо лоч ки в шей ном и груд ном от де лах пи ще во да, что при водит к ран не му рас про ст ра не нию па то ло ги че с ких из ме не ний за пре де лы стен ки не толь ко при опухо ле вом его по ра же нии, но и при вос па ле нии.

 2. In-text reference with the coordinate start=21821
  Prefix
  да ют ся не толь ко его стен ки, но и ок ружаю щие тка ни шеи и сре до с те ния за счет раз вития вос па ли тель ных, а при дли тель ном те че нии, фи б роз ных из ме не ний по ти пу “спа еч но го про цесса”, во вле кая в па то ло ги че с кий про цесс па ра эзофа ге аль ную жи ро вую ткань, со сед ние со су ди сто+нерв ные пуч ки и пр.
  Exact
  [18]
  Suffix
  . Клас си че с кий рент ге но ло ги че с кий и эн до скопи че с кий ме то ды на про тя же нии дли тель но го време ни яв ля ют ся “зо ло тым стан дар том” пре до пе раци он но го ис сле до ва ния по сле ожо го вых су же ний пи ще во да [29].

19
Reinig J.W., Stanley J.H., Schabel S.I. CT evaluation of thickened esophageal walls. Am. J. Roentgenol. 1983; 140 (5): 931–934.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=11945
  Prefix
  Reinig и со авт. ут верж да ли, что МСКТ яв ляет ся про стым, чув ст ви тель ным и точ ным ме то дом изу че ния тол щи ны стен ки пи ще во да и при ем лемым для его оцен ки в це лом
  Exact
  [19]
  Suffix
  . По дан ным различ ных ав то ров [11, 13], тол щи на сте нок пи щевода при МСКТ ва рь и ру ет в нор ме в за ви си мо с ти от сте пе ни рас тя же ния про све та пи ще во да от 3 до 5 мм, а при его рас тя же нии она еще мень ше.

20
Sedykh S.A. Computed tomography in thoracic oncology (cancer of the lungs and esophagus): Dis. for the degree of doktor of medical science. M., 1998. 47–60. (In Russian)
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=13877
  Prefix
  до ста вил ре зуль та ты КТ в ди а гно сти ке раз лич ных за бо ле ва ний пи ще во да, где чув стви тель ность КТ при ра ке пи ще во да со ста ви ла 88,3%, спе ци фич ность – 92,5% и об щая точ ность – 89,6%, при лей о ми о ме пи ще во да – 93,3, 89,5 и 91,2%, при руб цо вых стрик ту рах – 91,7, 90,5 и 90,7% со от вет ст вен но
  Exact
  [20]
  Suffix
  . Од на ко в ру тин ной прак ти ке вра ча+рент ге но ло га по ст ро е ние про фильных ги с то грамм за труд ни тель но вви ду ог ра ни ченно го ко ли че ст ва вре ме ни на на пи са ние про то ко ла МСКТ, а так же все ре же встре ча ю щей ся ме то ди ке про ве де ния кон тра ст но го уси ле ния пу тем вве дения кон тра ст но го пре па ра та “от ру ки”.