The 10 references with contexts in paper Nikolai Nudnov Vasilevich, Svetalana Yadrentseva Vladimirovna, Николай Нуднов Васильевич, Светлана Ядренцева Владимировна (2014) “Мультиспиральная компьютерная томография в диагностике, оценке тяжести и прогнозе острого панкреатита и его осложнений // Multislice Computed Tomography in the Diagnosis, Assessment of Severity and Prognosis of Acute Pancreatitis and its Complications” / spz:neicon:medvis:y:2014:i:5:p:45-52

1
Mortele K.J., Ip I.K., Wu B.U. Acute pancreatitis: imaging utilization practices in an urban teaching hospital – analysis of trends with assessment of independent predictors in correlation with patient outcomes. Radiology. 2011;
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2630
  Prefix
  *** Вве де ние Ак ту аль ность про бле мы ос т ро го пан кре а ти та не вы зы ва ет со мне ний и оп ре де ля ет ся преж де все го по яв ле ни ем тен ден ции к рос ту за бо ле ва емо с ти и удель но го ве са де с т рук тив ных его форм
  Exact
  [1]
  Suffix
  . На и бо лее ча с ты ми при чи на ми вы со кой леталь но с ти при пан кре о не кро зе яв ля ют ся по зд няя ди агно с ти ка раз лич ных ос лож не ний, а так же выбор не адек ват но го ле че ния.

2
8(1): 174–181. 2. Karmazanovsky G.G., Fedorov V.D. Computed tomography of the pancreas and retroperitoneal organs. M.: Paganel, 2000. 310 p. (In Russian)
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3280
  Prefix
  В на сто я щее вре мя КТ яв ля ет ся на и бо лее точным ме то дом ис сле до ва ния, поз во ля ю щим по лучить пол ную ин фор ма цию о со сто я нии под же лудоч ной же ле зы и за брю шин но го про ст ран ст ва
  Exact
  [2, 3]
  Suffix
  . В ли те ра ту ре есть ра бо ты об ис поль зо ва нии Мультиспиральная компьютерная томография в диагностике, оценке тяжести и прогнозе острого панкреатита и его осложнений Нуднов Н.В, Ядренцева С.

3
Schepers N.J., Besselink M.G., van Santvoort H.C. Early management of acute pancreatitis. Best Pract. Res. Clin. Gastroenterol. 2013; 27 (5): 727–743.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3280
  Prefix
  В на сто я щее вре мя КТ яв ля ет ся на и бо лее точным ме то дом ис сле до ва ния, поз во ля ю щим по лучить пол ную ин фор ма цию о со сто я нии под же лудоч ной же ле зы и за брю шин но го про ст ран ст ва
  Exact
  [2, 3]
  Suffix
  . В ли те ра ту ре есть ра бо ты об ис поль зо ва нии Мультиспиральная компьютерная томография в диагностике, оценке тяжести и прогнозе острого панкреатита и его осложнений Нуднов Н.В, Ядренцева С.

4
Arablinsky A.V., Chernyak P.M., Khitrova A.N. et al. Radiation diagnostic of acute pancreatitis. Meditsinskaya vizualizatsiya. 2000; 1: 2–14. (In Russian)
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=4078
  Prefix
  Russian Scientific Center of Roentgenoradiology, Moscow, Russia Clinical Hospital No1 of the President (Volynskaya), Moscow, Russia Брюшная полость КТ в ди а гно с ти ке ос т ро го пан кре а ти та
  Exact
  [4–6]
  Suffix
  . Но под ход к про бле ме оцен ки ди а гно с ти че с ких крите ри ев ос т ро го пан кре а ти та до кон ца не изу чен. Не до ста точ но изу че ны воз мож но с ти МСКТ в ран нем про гно зи ро ва нии те че ния ос т ро го панкре а ти та и раз ви тии воз мож ных ос лож не ний.

 2. In-text reference with the coordinate start=31082
  Prefix
  Боль шое зна че ние, осо бен но в на ча ле бо лез ни, име ет про гно зи ро ва ние тя же сти по сле ду ю ще го те че ния за бо ле ва ния [11, 12]. КТ ши ро ко рас про ст ра не на в ди а гно с ти ке ос т ро го пан кре а ти та, но мне ния о зна че нии ее про ти во речи вы
  Exact
  [4–6]
  Suffix
  . Не ко то рые ав то ры ука зы ва ют, что лишь про ве де ние пер фу зи он ной КТ поз во ля ет про гнози ро вать ха рак тер по сле ду ю ще го те че ния ос т ро го пан кре а ти та [13, 14].

5
Prokop M., Galanski M. Multislice spiral computed tomography. In 2 vol. M.: Medpress, 2006; 2: 327–328. (In Russian)
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=4078
  Prefix
  Russian Scientific Center of Roentgenoradiology, Moscow, Russia Clinical Hospital No1 of the President (Volynskaya), Moscow, Russia Брюшная полость КТ в ди а гно с ти ке ос т ро го пан кре а ти та
  Exact
  [4–6]
  Suffix
  . Но под ход к про бле ме оцен ки ди а гно с ти че с ких крите ри ев ос т ро го пан кре а ти та до кон ца не изу чен. Не до ста точ но изу че ны воз мож но с ти МСКТ в ран нем про гно зи ро ва нии те че ния ос т ро го панкре а ти та и раз ви тии воз мож ных ос лож не ний.

 2. In-text reference with the coordinate start=31082
  Prefix
  Боль шое зна че ние, осо бен но в на ча ле бо лез ни, име ет про гно зи ро ва ние тя же сти по сле ду ю ще го те че ния за бо ле ва ния [11, 12]. КТ ши ро ко рас про ст ра не на в ди а гно с ти ке ос т ро го пан кре а ти та, но мне ния о зна че нии ее про ти во речи вы
  Exact
  [4–6]
  Suffix
  . Не ко то рые ав то ры ука зы ва ют, что лишь про ве де ние пер фу зи он ной КТ поз во ля ет про гнози ро вать ха рак тер по сле ду ю ще го те че ния ос т ро го пан кре а ти та [13, 14].

6
Kwon Y., Park H.S., Kim Y.J. Multidetector row computed tomography of acute pancreatitis: Utility of single portal phase CT scan in shortGterm follow up. Eur. J. Radiol. 2012; 81 (8): 1728–1734.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=4078
  Prefix
  Russian Scientific Center of Roentgenoradiology, Moscow, Russia Clinical Hospital No1 of the President (Volynskaya), Moscow, Russia Брюшная полость КТ в ди а гно с ти ке ос т ро го пан кре а ти та
  Exact
  [4–6]
  Suffix
  . Но под ход к про бле ме оцен ки ди а гно с ти че с ких крите ри ев ос т ро го пан кре а ти та до кон ца не изу чен. Не до ста точ но изу че ны воз мож но с ти МСКТ в ран нем про гно зи ро ва нии те че ния ос т ро го панкре а ти та и раз ви тии воз мож ных ос лож не ний.

 2. In-text reference with the coordinate start=31082
  Prefix
  Боль шое зна че ние, осо бен но в на ча ле бо лез ни, име ет про гно зи ро ва ние тя же сти по сле ду ю ще го те че ния за бо ле ва ния [11, 12]. КТ ши ро ко рас про ст ра не на в ди а гно с ти ке ос т ро го пан кре а ти та, но мне ния о зна че нии ее про ти во речи вы
  Exact
  [4–6]
  Suffix
  . Не ко то рые ав то ры ука зы ва ют, что лишь про ве де ние пер фу зи он ной КТ поз во ля ет про гнози ро вать ха рак тер по сле ду ю ще го те че ния ос т ро го пан кре а ти та [13, 14].

7
Balthazar E., Robinson D., Megibow A. Acute pancreatitis: value of CT in establishing prognosis. Radiology. 1990; 174 (2): 331–336.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6671
  Prefix
  Для оцен ки об шир но с ти па рен хи ма тоз но го некро за и экс траг лан ду ляр но го вос па ли тель но го про цес са поль зо ва лись клас си фи ка ци ей, раз рабо тан ной E.J. Вaltazar и со авт.
  Exact
  [7, 8]
  Suffix
  , с оп ре де лени ем КТGин дек са тя же с ти (CT SevirityIndex – CTSI). Для от ра же ния кли ни че с ких форм ос т ро го пан к ре а ти та ис поль зо ва ли клас си фи ка цию, пред ло жен ную В.

8
Banks P., Bollen T., Dervenis C. et al. Classification of acute pancreatitis – 2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. Int. J. Gastroenterol. Hepatol. 2013; 62: 102–108.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6671
  Prefix
  Для оцен ки об шир но с ти па рен хи ма тоз но го некро за и экс траг лан ду ляр но го вос па ли тель но го про цес са поль зо ва лись клас си фи ка ци ей, раз рабо тан ной E.J. Вaltazar и со авт.
  Exact
  [7, 8]
  Suffix
  , с оп ре де лени ем КТGин дек са тя же с ти (CT SevirityIndex – CTSI). Для от ра же ния кли ни че с ких форм ос т ро го пан к ре а ти та ис поль зо ва ли клас си фи ка цию, пред ло жен ную В.

9
Saveliev V.S., Kubyshkin V.A., Kazantsev G.B. The role of predicting the course of necrotizing pancreatitis in the choice of treatment tactics. Khirurgiya. Zhurnal im. N.I. Pirogova. 2000; 9: 72–79. (In Russian)
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6913
  Prefix
  Вaltazar и со авт. [7, 8], с оп ре де лени ем КТGин дек са тя же с ти (CT SevirityIndex – CTSI). Для от ра же ния кли ни че с ких форм ос т ро го пан к ре а ти та ис поль зо ва ли клас си фи ка цию, пред ло жен ную В.С. Са ве ль е вым и со авт.
  Exact
  [9, 10]
  Suffix
  . Все па ци ен ты в за ви си мо с ти от КТGин дек са тяже с ти (CTSI по шка ле E.J. Вaltazar и со авт.) бы ли раз де ле ны на 3 груп пы: I груп па – с CTSI от 0 до 3 бал лов; II груп па – с CTSI от 4 до 7 бал лов; III груп па – с CTSI от 8 до 10 бал лов.

10
Sarr M.G. 2012 revision of the Atlanta classification of acute pancreatitis. Pol. Arch. Med. Wewn. 2013; 123 (3):
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6913
  Prefix
  Вaltazar и со авт. [7, 8], с оп ре де лени ем КТGин дек са тя же с ти (CT SevirityIndex – CTSI). Для от ра же ния кли ни че с ких форм ос т ро го пан к ре а ти та ис поль зо ва ли клас си фи ка цию, пред ло жен ную В.С. Са ве ль е вым и со авт.
  Exact
  [9, 10]
  Suffix
  . Все па ци ен ты в за ви си мо с ти от КТGин дек са тяже с ти (CTSI по шка ле E.J. Вaltazar и со авт.) бы ли раз де ле ны на 3 груп пы: I груп па – с CTSI от 0 до 3 бал лов; II груп па – с CTSI от 4 до 7 бал лов; III груп па – с CTSI от 8 до 10 бал лов.